Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • วท.บ.(ชีววิทยา) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย

  Expertise Cloud

  Biological controlBiotechnologybunch analysischlorophyll fluorescenceCoffea canephorademonstrate trialDroughtDuraElaeis guineensisfast analysisFeedsfertilizerfood securityfuelgrafted jatrophaGraftinggrafting techniqueJatropha๋JatrophaKhorat basinKorat basinLeaf gas exchangeMetarhizium anisopliaeN contentNIRNIR spectroscopynutrientoil palmoil yieldorganic farmingOsmotic adjustmentpaddy fieldPathogenicity testphorbol estersphotosynthetic pigmentsplant nutrientplant nutrientsPlant water statusRenewable EnergyRice pest insectssaline soilSaltSalt toleranceScreeningseedlingseedling typeSolute concentrationSPADstress conditionSustainable energyTolerabilityyieldyield componentการขาดน้ำการวิเคราะห์ทะลายปาล์มการวิเคราะห์ทะลายปาล์ม (bunch analysis)การวิเคราะห์แบบรวดเเร็วข้าวข้าวโพดเข็มปัตตาเวียคะน้าดินเค็มดินภูเขาไฟถั่วเขียวถั่วเหลืองทนเค็มเทคนิคการต่อกิ่งไทยธาตุอาหารธาตุอาหารในพืชธาตุอาหารพืชธาตุอาหารเสริมน้ำมันไบโอดีเซลเบต้าแคโรทีนไบโอดีเซลประเภทต้นกล้าปาล์มน้ำมันแปลงสาธิตผลปาล์มน้ำมันผลผลิตน้ำมันพม่าพลังงานพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกพืชพลังงานพืชสกุล Jatrophaพืชอาหารมวลชีวภาพเยื่อกระดาษรูปไนโตรเจนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสบู่ดำสบู่เลือดสรีรวิทยาในพืชสารเสริมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตสาหร่ายขนาดเล็กสูตรอาหารเพาะเลี้ยงอ้อยอาหารสัตว์แอ่งโคราช

  Interest

  ธาตุอาหารในพืช, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, สรีรวิทยาในพืช

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2562 - มิ.ย. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ศูนย์พืชผักเขตร้อน และแปลงทดลองพืชไร่ ภาควิชาพืชไร่นา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Arsenic species in an arsenic hyperaccumulating fern, Pityrogramma calomelanos: A potential phytoremediator of arsenic-contaminated soilsFrancesconi K., Visoottiviseth P., Sridokchan W., Goessler W.2002Science of the Total Environment
  284(1-3),pp. 27-35
  306
  2The potential of Thai indigenous plant species for the phytoremediation of arsenic contaminated landVisoottiviseth P., Francesconi K., Sridokchan W.2002Environmental Pollution
  118(3),pp. 453-461
  289
  3Nondestructive measurement of photosynthetic pigments and nitrogen status in jatropha (Jatropha curcas L.) by chlorophyll meterNyi N., Sridokchan W., Chai-Arree W., Srinives P.2012Philippine Agricultural Scientist
  95(2),pp. 139-145
  11
  4Potential of entomopathogenic fungi for controlling rice leafhoppers and lepidopterous larvae in northern ThailandKawpet R., Thancharoen A., Sridokchan W.2022International Journal of Agricultural Technology
  18(5),pp. 2033-2046
  1
  5Effect of water deficit and propagation methods on physiological responses of Robusta coffee (Coffea canephora) varietiesArunyanark A., Roonprapant P., Sridokchan W., Pakoktom T., Chutteang C., Chutteang C.2022Agriculture and Natural Resources
  56(6),pp. 1123-1134
  1