Person Image

Administration

Education

 • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
 • Ph.D. Horticulture and Agronomy, University of California, Davis, USA., 2557

Expertise Cloud

backcrossbackcross and DNA markerBiomass and lipid productivityChlorella sorokinianaCO2 concentrationDArTSeqDNA markerEthyl methanesulfonategrafting techniquejatrophaKhorat basinleaf spot diseasemicroalgaeMicroalgal strain improvementoil yieldQuizalofoprice (Oryza sativa L.)saline soilsalinity stressstarchstarch characteristicsstarch functionalityyardlong beanการกลายพันธุ์การก่อกลายพันธ์ุการคัดเลือกเทียมการจัดการพืชการฉายรังสีการใช้ไนโตรเจนการทำให้เซลล์แตกการผลิตพืชเพื่อพลังงานทดแทน (เน้นสาหร่าย และพืชไร่)การผสมกลับการหมักข้าวโพดหมักข้าวโพดหวานข้าวโพดหวาน เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ องค์ประกอบทางเคมีเครื่องหมายดีเอนเอเครื่องหมายดีเอ็นเอชีวมวลเชื้อพันธุกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพด้วงถั่วดินเค็มถั่วเขียวถั่วเขียวผิวดำถั่วฝักยาวทนเค็มทนดินด่างทนน้ำท่วมทนร้อนทนโรคทนแล้งเทคนิคการต่อกิ่งนาข้าว พืชชีวมวล พลังงานทดแทน ระบบการปลูกพืชน้ำมันประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันประสิทธิภาพการผลิตลิพิดปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเครื่องหมายทางชีวโมเลกุลผลผลิตน้ำมันแผนที่พันธุกรรมแผนที่ยีนพันธุ์พืชพืชพลังงานพืชไร่พืชสวนพืชอาหารสัตว์ไฟเบอร์ไม้ผลระยะเก็บเกี่ยวโรคใบจุดสบู่ดำสายพันธุ์ต้นอ้อยสารกำจัดวัชพืชสาหร่ายขนาดเล็กสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเส้นใยอ้อยอัตราปลูกอัตราพันธุกรรมแอ่งโคราช

Interest

การผลิตพืชเพื่อพลังงานทดแทน (เน้นสาหร่าย และพืชไร่), ปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเครื่องหมายทางชีวโมเลกุล

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)