Person Image

  Education

  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • Ph.D. Horticulture and Agronomy, University of California, Davis, USA., 2557

  Expertise Cloud

  backcrossbackcross and DNA markerBiomass and lipid productivitybruchidsCercospora leaf spotChenopodium quinoaChlorella sorokinianaCO2 concentrationDArTSeqdiversityDNA markerEthyl methanesulfonateGenetic structuregrafting techniqueheterotic groupinbredInsect resistancejatrophaKhorat basinleaf spot diseaseMarker-assisted breedingmarker-assisted selectionmicroalgaeMicroalgal strain improvementMungbeanoil yieldPseudocerealQuizalofoprice (Oryza sativa L.)saline soilsalinity stressSequence-related amplified polymorphism (SRAP)SSR markerstarchstarch characteristicsstarch functionalitySweet cornVigna radiatayardlong beanการกลายพันธุ์การก่อกลายพันธ์ุการคัดเลือกเทียมการจัดการพืชการฉายรังสีการใช้ไนโตรเจนการทำให้เซลล์แตกการผลิตพืชเพื่อพลังงานทดแทน (เน้นสาหร่าย และพืชไร่)การผสมกลับการหมักข้าวโพดหมักข้าวโพดหวานข้าวโพดหวาน เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ องค์ประกอบทางเคมีเครื่องหมายดีเอนเอเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลชีวมวลเชื้อพันธุกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพด้วงเจาะเมล็ดถั่วด้วงถั่วดินเค็มต้านทานแมลงต้านทานโรคถั่วเขียวถั่วเขียวผิวดำถั่วฝักยาวทนเค็มทนร้อนทนโรคทนแล้งเทคนิคการต่อกิ่งนาข้าว พืชชีวมวล พลังงานทดแทน ระบบการปลูกพืชน้ำมันประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันประสิทธิภาพการผลิตลิพิดปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเครื่องหมายทางชีวโมเลกุลผลผลิตน้ำมันแผนที่พันธุกรรมแผนที่ยีนพันธุ์พืชพืชโปรตีนพืชพลังงานพืชไร่พืชสวนพืชอาหารสัตว์ไฟเบอร์ไม้ผลระยะเก็บเกี่ยวโรคใบจุดโรคใบจุดสีน้าตาลสบู่ดำสายพันธุ์ต้นอ้อยสารกำจัดวัชพืชสาหร่ายขนาดเล็กสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเส้นใยอ้อยอัตราปลูกอัตราพันธุกรรมแอ่งโคราช

  Interest

  การผลิตพืชเพื่อพลังงานทดแทน (เน้นสาหร่าย และพืชไร่), ปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเครื่องหมายทางชีวโมเลกุล

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2560 - มิ.ย. 2564 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนากายภาพและทรัพยากร คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The impact of elevated CO2 concentration on the quality of algal starch as a potential biofuel feedstockTanadul O., Tanadul O., Vandergheynst J., Beckles D., Powell A., Labavitch J.2014Biotechnology and Bioengineering
  111(7),pp. 1323-1331
  58
  2Effects of timing and severity of salinity stress on rice (Oryza sativa L.) yield, grain composition, and starch functionalityThitisaksakul M., Tananuwong K., Shoemaker C., Chun A., Tanadul O., Tanadul O., Labavitch J., Beckles D.2015Journal of Agricultural and Food Chemistry
  63(8),pp. 2296-2304
  48
  3EMS-induced mutation followed by quizalofop-screening increased lipid productivity in Chlorella sp.Tanadul O., Tanadul O., Noochanong W., Jirakranwong P., Jirakranwong P., Chanprame S., Chanprame S.2018Bioprocess and Biosystems Engineering
  41(5),pp. 613-619
  19
  4Genetic diversity of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) germplasm as revealed by sequence-related amplified polymorphism markersLaosatit K., Taytragool S., Pimsaythong K., Somta P., Tanadul O.U.M., Tanadul O.U.M.2021Agriculture and Natural Resources
  55(3),pp. 341-348
  1