ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

2-acetyl-1-pyrrolinechlorophyll fluorescenceDNA markerDroughtDry seasonField corn hybridGenetic diversityHeat stressjatrophaJatropha curcasJatropha curcas L.Marker Assisted Selectionmarker-assisted selectionmungbeanmutationOil PalmOzonePeroxidesphorbol estersPhotosynthesisPhysic NutPlant breedingQPMQTLQTL-seqquantitative trait lociriceSoybeanspikelet fertilitySSRSugarcaneTryptophanVignaVigna radiataweed controlการเจริญเติบโตการใช้ไนโตรเจนการปรับปรุงการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการปลูกพืชหมุนเวียนการผลิตพืชการผสมกลับการผสมข้ามชนิดข้าวข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดไร่ข้าวโพดไร่ลูกผสมข้าวโพดหวานเขตชลประทานเข็มปัตตาเวียความต้านทานข้ามความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพเมล็ดพันธุ์เครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลจ.สุพรรณบุรีชีวมวลเชื้อพันธุกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพด้วงเจาะเมล็ดถั่วดาวเรืองดินเค็มดินนาถั่วเขียวถั่วฝักยาวทนเค็มทนร้อนทานตะวันเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์น้ำมันปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์พืชปาล์มน้ำมันผลผลิตชีวมวลผลผลิตอ้อยแผนที่ยีนพลังงานทดแทนพันธุ์อ้อยพืชพลังงานพืชอาหารสัตว์ภาคกลางมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมยีนความหอมฤดูแล้งสบู่ดำสารพฤกษเคมีหญ้าเนเปียร์แหล่งพันธุกรรมองค์ประกอบผลผลิตอ้อยอ้อย พันธุ์อ้อยกำแพงแสนอ้อยตออ้อยน้ำตาลอ้อยพลังงานอ้อยพันธุ์กำแพงแสนอัลลีโลพาธีอาหารสัตว์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. จิราพร เชื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

E-Mail: agrjrp@ku.ac.th

Tel.: 034-351887

นางสาว คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ

E-Mail: agrcyc@ku.ac.th

Tel.:

ดร. กนกวรรณ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: agrknw@ku.ac.th

Tel.: 034351887 ext. 110


Persons (ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 24 คน (รองศาสตราจารย์ 9 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน, ช่างภาพการแพทย์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 270 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 118 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 189 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 234 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 118 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 152 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 206 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 129 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 111 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 958 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 605 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 353 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 12 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 12 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 156 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 137 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 67 รางวัล (เกียรติบัตร 24 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 13 รางวัล, ประชุมวิชาการ 30 รางวัล)