ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

2-acetyl-1-pyrrolinebiomassChlorophyll contentchlorophyll fluorescenceDNA markerDroughtDry seasonField corn hybridGenetic diversityHeat stressjatrophaJatropha curcasJatropha curcas L.MungbeanMutationOil PalmozonePeroxidesPhotosynthesisPhysic NutPlant breedingQPMQTLriceSoybeanSpikelet fertilitySSRSugarcaneTryptophanVignaVigna radiataweed controlyieldการกลายพันธุ์การเจริญเติบโตการใช้ไนโตรเจนการปรับปรุงการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการปลูกพืชหมุนเวียนการผลิตพืชการผสมกลับการผสมข้ามชนิดข้าวข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดไร่ข้าวโพดไร่ลูกผสมข้าวโพดหวานเขตชลประทานเข็มปัตตาเวียความต้านทานข้ามความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพเมล็ดพันธุ์เครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลจ.สุพรรณบุรีชีวมวลเชื้อพันธุกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพด้วงเจาะเมล็ดถั่วดาวเรืองดินเค็มดินนาถั่วเขียวถั่วเขียวผิวดำถั่วฝักยาวทนเค็มทนร้อนทานตะวันเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์น้ำมันปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์พืชปาล์มน้ำมันผลผลิตชีวมวลผลผลิตอ้อยแผนที่ยีนพลังงานทดแทนพันธุ์อ้อยพืชพลังงานพืชอาหารสัตว์ภาคกลางมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมยีนความหอมฤดูแล้งสบู่ดำสารพฤกษเคมีหญ้าเนเปียร์แหล่งพันธุกรรมองค์ประกอบผลผลิตอ้อยอ้อย พันธุ์อ้อยกำแพงแสนอ้อยตออ้อยน้ำตาลอ้อยพลังงานอ้อยพันธุ์กำแพงแสนอัลลีโลพาธีอาหารสัตว์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. กนกวรรณ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

E-Mail: agrknw@ku.ac.th

Tel.: 034351887 ext. 110

นางสาว อรอุมา ตนะดุลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษา

E-Mail: agromt@ku.ac.th

Tel.: 034-351887 ext. 125

ดร. ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร วิจัย และบริการวิชาการ

E-Mail: agrpks@ku.ac.th

Tel.: 034-351887

ดร. กุหลาบ เหล่าสาธิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: kularb.la@ku.ac.th

Tel.: 034351887


Persons (ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (นักวิชาการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 269 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 115 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 190 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 255 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 129 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 165 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 208 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 130 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 112 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1030 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 667 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 363 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 12 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 12 เรื่อง)
 • Unknown 26 เรื่อง (Unknown 26 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 158 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 139 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 68 รางวัล (เกียรติบัตร 24 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 13 รางวัล, ประชุมวิชาการ 31 รางวัล)