Person Image

  Education

  • ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ์พืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557
  • วท.ม. (พืชไร่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  Anthocyaninsblack grambruchidCalcareous soilCallosobruchusdiversityFloweringheterotic groupHeterozygosityHiChloroplast genomehypocotyl colorinbredIntergeneric hybridInterspecific hybridinterspecific hybridsIron deficiency chlorosisJatropha curcasJatropha integerrimaKNAT7KNOX IILeaf shapelegumeLn geneQTLQuantitative trait lociQuantitative trait locus (QTL)RAD-seqrapid methodRice beanRNA editingseed cakeSeed colorseed dormancySeed sizeseed weevilSeed weightSeeds per podSequence-related amplified polymorphism (SRAP)Single cross hybridSingle nucleotide polymorphismSNPsSoybeanSSRSSR markerSSR markersStabilitystress susceptibility indexstress tolerance indexSweet cornSweet corn inbred linesUnderutilized cropvegetableviability testVigna mungoVigna radiataVigna umbellataVigna vexillataWinged beanxylanase inhibitorYellow Stripe-Likeyield componentsYSL3zombi peaกล้วยไม้รองเท้านารีกลุ่มเฮทเทอโรติกกลุ่มเฮทเอทโรติกการกลายพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการศึกษาพันธุกรรมที่ควบคุมความต้านทานต่อข้าวโพดข้าวโพดไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานเครื่องหมาย EST-SSRเครื่องหมายดีเอ็นเอเอสเอสอาร์เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกดัชนีความทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูงดัชนีความอ่อนแอต่อสภาพอุณหภูมิสูงต้านทานแมลงต้านทานโรคถั่วเขียวทนเค็มทนร้อนทนโรคทนแล้งพันธุ์พืชพืชตระกูลถั่วพืชโปรตีนพืชไร่พืชสวนไม้ผลลูกผสมเดี่ยวสายพันธุ์ชักนำการเกิดแฮพลอยด์สายพันธุ์แท้ดับเบิลแฮพลอยด์สายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดหวานเสถียรภาพองค์ประกอบของผลผลิตอุณหภูมิสูงแฮพลอยด์

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์พืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 27 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Draft genome sequence of adzuki bean, Vigna angularisKang Y., Satyawan D., Shim S., Lee T., Lee J., Hwang W., Kim S., Lestari P., Laosatit K., Kim K., Ha T., Chitikineni A., Kim M., Ko J., Gwag J., Moon J., Lee Y., Park B., Varshney R., Lee S., Lee S.2015Scientific Reports
  5
  134
  2Genome sequence of Jatropha curcas L., a non-edible biodiesel plant, provides a resource to improve seed-related traitsHa J., Ha J., Shim S., Lee T., Kang Y.J., Hwang W.J., Jeong H., Laosatit K., Lee J., Kim S.K., Satyawan D., Lestari P., Yoon M.Y., Kim M.Y., Kim M.Y., Chitikineni A., Tanya P., Somta P., Srinives P., Varshney R.K., Lee S.H., Lee S.H.2019Plant Biotechnology Journal
  17(2),pp. 517-530
  56
  3A chromosome-scale assembly of the black gram (Vigna mungo) genomePootakham W., Nawae W., Naktang C., Sonthirod C., Yoocha T., Kongkachana W., Sangsrakru D., Jomchai N., U-thoomporn S., Somta P., Laosatit K., Tangphatsornruang S.2021Molecular Ecology Resources
  21(1),pp. 238-250
  30
  4Identification and characterization of Curcuma comosa Roxb., phytoestrogens-producing plant, using AFLP markers and morphological characteristicsKeeratinijakal V., Kladmook M., Laosatit K.2010Journal of Medicinal Plants Research
  4(24),pp. 2651-2657
  21
  5Molecular genetic diversity of winged bean gene pool in Thailand assessed by SSR markersLaosatit K., Amkul K., Chankaew S., Somta P., Somta P.2021Horticultural Plant Journal
  13
  6Genetics of resistance to Cercospora leaf spot disease caused by Cercospora canescens and Psuedocercospora cruenta in yardlong bean (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis) × grain cowpea (V. unguiculata ssp. unguiculata) populationsDuangsong U., Laosatit K., Somta P., Somta P., Srinives P., Srinives P.2018Journal of Genetics
  97(5),pp. 1451-1456
  13
  7Mapping of QTLs for seed phorbol esters, a toxic chemical in Jatropha curcas (L.)Amkul K., Laosatit K., Somta P., Shim S., Lee S.H., Tanya P., Srinives P.2017Genes
  8(8)
  10
  8A Class II KNOX Gene, KNAT7-1, Regulates Physical Seed Dormancy in Mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek]Laosatit K., Laosatit K., Amkul K., Yimram T., Chen J., Lin Y., Yuan X., Wang L., Chen X., Somta P., Somta P., Somta P.2022Frontiers in Plant Science
  13
  10
  9Development of interspecific and intergeneric hybrids among jatropha-related species and verification of the hybrids using EST-SSR markersLaosatit K., Tanya P., Tanya P., Muakrong N., Srinives P., Srinives P.2014Plant Genetic Resources: Characterisation and Utilisation
  12(SUPPL. 1)
  9
  10Identification of QTLs for Domestication-Related Traits in Zombi Pea [Vigna vexillata (L.) A. Rich], a Lost Crop of AfricaAmkul K., Somta P., Somta P., Laosatit K., Wang L.2020Frontiers in Genetics
  11
  9
  11Mapping and Functional Characterization of Stigma Exposed 1, a DUF1005 Gene Controlling Petal and Stigma Cells in Mungbean (Vigna radiata)Lin Y., Laosatit K., Chen J., Yuan X., Wu R., Amkul K., Chen X., Somta P., Somta P.2020Frontiers in Plant Science
  11
  9
  12Phenotypic and genotypic variability of F2 plants derived from Jatropha curcas×integerrima hybridOne K., One K., Tanya P., Muakrong N., Laosatit K., Srinives P.2014Biomass and Bioenergy
  67,pp. 137-144
  8
  13Development and characterization of EST-SSR markers from Jatropha curcas EST database and their transferability across jatropha-related species/genusLaosatit K., Tanya P., Saensuk C., Srinives P.2013Biologia (Poland)
  68(1),pp. 41-47
  7
  14Genomic analyses of rice bean landraces reveal adaptation and yield related loci to accelerate breedingGuan J., Guan J., Zhang J., Zhang J., Gong D., Gong D., Zhang Z., Yu Y., Luo G., Somta P., Hu Z., Wang S., Yuan X., Zhang Y., Wang Y., Chen Y., Laosatit K., Chen X., Chen H., Sha A., Cheng X., Xie H., Wang L.2022Nature Communications
  13(1)
  7
  15Tandemly duplicated genes encoding polygalacturonase inhibitors are associated with bruchid (Callosobruchus chinensis) resistance in moth bean (Vigna aconitifolia)Rathnayaka Gamage S.I., Rathnayaka Gamage S.I., Kaewwongwal A., Laosatit K., Yimram T., Lin Y., Chen X., Nakazono M., Somta P.2022Plant Science
  323
  6
  16Overcoming crossing barriers between jatropha (Jatropha curcas L.) and castor bean (Ricinus communis L.)Laosatit K., Mokrong N., Tanya P., Srinives P.2017Crop Breeding and Applied Biotechnology
  17(2),pp. 164-167
  6
  17The First Genetic Linkage Map of Winged Bean [Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.] and QTL Mapping for Flower-, Pod-, and Seed-Related TraitsChankaew S., Sriwichai S., Rakvong T., Monkham T., Sanitchon J., Tangphatsornruang S., Kongkachana W., Sonthirod C., Pootakham W., Amkul K., Kaewwongwal A., Laosatit K., Somta P.2022Plants
  11(4)
  6
  18The genome and transcriptome analysis of the vigna mungo chloroplastNawae W., Yundaeng C., Naktang C., Kongkachana W., Yoocha T., Sonthirod C., Narong N., Somta P., Laosatit K., Tangphatsornruang S., Pootakham W.2020Plants
  9(9),pp. 1-17
  5
  19De novo Transcriptome Analysis of Apical Meristem of Jatropha spp. Using 454 Pyrosequencing Platform, and Identification of SNP and EST-SSR MarkersLaosatit K., Tanya P., Tanya P., Somta P., Ruang-areerate P., Sonthirod C., Tangphatsornruang S., Juntawong P., Srinives P., Srinives P.2016Plant Molecular Biology Reporter
  34(4),pp. 786-793
  5
  20The mungbean VrP locus encoding MYB90, an R2R3-type MYB protein, regulates anthocyanin biosynthesisLin Y., Laosatit K., Liu J., Chen J., Yuan X., Somta P., Chen X.2022Frontiers in Plant Science
  13
  4
  21Thirty Years of Mungbean Genome Research: Where Do We Stand and What Have We Learned?Somta P., Laosatit K., Yuan X., Chen X.2022Frontiers in Plant Science
  13
  3
  22Genetic analysis of seed resistance to Callosobruchus chinensis and Callosobruchus maculatus in cowpeaThandar K., Laosatit K., Yimram T., Somta P.2021Journal of Stored Products Research
  92
  3
  23Genetic diversity of domestic (Thai) and imported winged bean [Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.] cultivars assessed by morphological traits and microsatellite markersSriwichai S., Laosatit K., Monkham T., Sanitchon J., Jogloy S., Chankaew S.2022Annals of Agricultural Sciences
  67(1),pp. 34-41
  2
  24Identification of quantitative trait loci controlling flowering time in black gram (Vigna mungo [L.] Hepper)Suamuang S., Suamuang S., Lomlek C., Kongkachana W., Tangphatsornruang S., Laosatit K., Tanadul O.U.M., Tanadul O.U.M., Somta P.2023Agriculture and Natural Resources
  57(1),pp. 43-50
  2
  25QTL analysis of seed weight and seed dormancy in black gram (Vigna mungo [L.] Hepper)Lomlek C., Suamuang S., Laosatit K., Tangphatsornruang S., Tanadul O.U., Somta P.2023Agriculture and Natural Resources
  57(3),pp. 397-406
  1
  26Genetic diversity of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) germplasm as revealed by sequence-related amplified polymorphism markersLaosatit K., Taytragool S., Pimsaythong K., Somta P., Tanadul O.U.M., Tanadul O.U.M.2021Agriculture and Natural Resources
  55(3),pp. 341-348
  1
  27Prebreeding and genetic enhancement in jatropha through interspecific hybridizationLaosatit K., Kikuchi S., Muakrong N., Srinives P.2019Jatropha, Challenges for a New Energy Crop: Volume 3: A Sustainable Multipurpose Crop
  ,pp. 63-78
  0
  28Non-destructive estimation of anthocyanin content in yardlong bean based on tristimulus values and reflectance spectraBunluephan M., Chuenduang C., Suamuang S., Amkul K., Laosatit K., Terdwongworakul A., Tanadul O.U.M.2023Crop Breeding and Applied Biotechnology
  23(4)
  0
  29A Gene Encoding Xylanase Inhibitor Is a Candidate Gene for Bruchid (Callosobruchus spp.) Resistance in Zombi Pea (Vigna vexillata (L.) A. Rich)Amkul K., Laosatit K., Lin Y., Yuan X., Chen X., Somta P.2023Plants
  12(20)
  0
  30Registration of ‘KUML4’ and ‘KUML8’ mungbean cultivars with high yield and large seedsSomta P., Sorajjapinun W., Yimram T., Tanadul O.u.m., Laosatit K., Srinives P.2024Journal of Plant Registrations
  0
  31Fine mapping of QTL conferring resistance to calcareous soil in mungbean reveals VrYSL3 as candidate gene for the resistanceLin Y., Amkul K., Laosatit K., Liu J., Yimram T., Chen J., Yuan X., Chen X., Somta P.2023Plant Science
  332
  0
  32Antagonistic pleiotropy of Ln gene controls trade-off between 2-seeded pods and 4-seeded pods in soybeanChanchu T., Somta P., Yimram T., Laosatit K., Kaga A., Srinives P.2023Euphytica
  219(9)
  0
  33Identification of Pathogenicity Loci in Magnaporthe oryzae Using GWAS with Neck Blast Phenotypic DataMyint N.N.A., Korinsak S., Chutteang C., Laosatit K., Thunnom B., Toojinda T., Siangliw J.L.2022Genes
  13(5)
  0