Person Image

  Education

  • Ph.D.( Plant and Crop Sciences), University of Nottingham , U.S.A.
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

  Expertise Cloud

  BreedingHeat shock transcription factorheat stressheat tolerancehigh temperatureQTL-seqriceการกระจายตัวทางพันธุกรรมการติดเมล็ดการทนร้อนการปฏิสนธิการปรับปรุงแบบผสมกลับการปรับปรุงประชากรการปรับปรุงพันธุ์การผสมกลับการผสมกับ QTL-seq เครื่องหมายโมเลกุลสำหรการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดข้าวข้าว โลกร้อน ปรับปรุงพันธุ์ข้าวจาปอนิกาข้าวญี่ปุ่นข้าวทนร้อนข้าวนาสวนข้าวพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสงข้าวพันธุ์ปนข้าวพันธุุ์ที่ไวต่อช่วงแสงข้าวพื้นเมืองข้าวโพดข้าวโพดคั่วข้าวโพดไร่ข้าวโพดไร่ลูกผสมข้าวโพดหวานข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงข้าวไร่ข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวสินเหล็กข้าวอินดิกาเขตชลประทานความแข็งแรงความเค็มความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมความเป็นหมันในเพศผู้ (cms)ความมีชีวิตของละอองเกสรความแล้งความสามารถในการเก็บรักษาเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องหมายโมเลกุลสำหรับการคัดเลือกเครื่องหมายเอสเอสอาร์จีโนไทป์เชิงพาณิชย์เชื้อพันธุกรรมข้าวเชื้อพันธุกรรมข้าวป่าแช่แข็งดินนาทนเค็มทนร้อนทนแล้งท้องไข่ธัญโอสถน้ำอ้อยเข้มข้นบันทึกลักษณะปรากฎบันทึกลักษณะพันธุกรรมประชากรสายพันธุ์กลายปรับปรุงพันธุ์ข้าว ข้าวโพด ปรับปรุงพันธุ์พืชปริมาณการใช้น้ำผลกระทบของการขาดน้ำผักพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงพันธ์ุข้าวเศรษฐกิจพันธุ์เจ้าหอมนิลพันธุ์อ้อยกำแพงแสนฟีโนไทป์ภาคกลางมะเขือมะเขือไข่เต่ามะเขือคางกบมะเขือเจ้าพระยามะเขือเปราะมะเขือยาวมันสำปะหลังยีนความหอมระบบรากระยะเจริญพันธุ์ฤดูแล้งลักษณะทางกายภาพลักษณะทางการเกษตรลักษณะในระยะสืบพันธุ์สภาพเครียดจากความร้อนสภาพเครียดต่ออุณหภูมิสูงสภาพอุณหภูมิสูงสภาวะเครียดจากความเค็มสัณฐานวิทยาสินค้าเกษตรอ้อยอ้อยพันธุ์กำแพงแสนอัตราการติดเมล็ดอาศัยน้ำฝนอุณหภูมิสูง

  Interest

  ปรับปรุงพันธุ์ข้าว ข้าวโพด , Molecular Genetics

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  แสดงความคิดเห็น

  (0)