รางวัลภาควิชาพืชไร่นา ปี 2022

47

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

2

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลภาควิชาพืชไร่นา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2022 inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Effects of Accelerated Aging Time and Chemical Seed Coating on Germination and Seedling Growth of Field Corn", งานวิจัยคุณภาพ ภาคโปสเตอร์ ระดับดี, สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2022
2022 inดร.อมรศรี ขุนอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Screening for Rootknot nematode resistance (Meloidogyne incognita) in Eggplant", รางวัลระดับดี ภาคบรรยาย, โรคพืชและกีฏวิทยา, การประชุมวิชาการพืชสวน, Nov 25 2022