Person Image

  Education

  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์) พืชไร่นา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) พืชไร่นา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • Ph.D. (Agronomy) - Plant Breeding and Genetics, University of Nebraska-Lincoln, USA, 2559

  Expertise Cloud

  soya bean24-epibrassinolideaccelerated agingAnther cultureAntifungalantioxidant activityazuki bean weevilchlorantraniliproleChromosome doublingcowpea weevilcropping patternscyantraniliproledormancyEarthwormfarmer managementsfield cornfumigationgenus Vignagibberellic acidgreen gramHaploidhardseedendnessheat stresshermetic storagelow pressure storagemungbeannutraceutical propertynutritional compositionsPlant breedingPlant hormone regulatorpolygalacturonase (PG)polygalacturonase-inhibition protein (PGpostharvest technologypotential evaluationprimary root emergencericeseedseed imbibitionSeed vigorseedling growthsoil factorsSorghumsoybean promising linesstoragestress susceptibility indexstress tolerance indextemperaturethiamethoxamtotal sugarVignaVigna radiataVigna ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ส่วนสกัดหยาบWang Nam Kieow Subdistrictyield componentsกรดจิบเบอเรลลินการกระตุ้นเชิงแสงการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์การเคลือบเมล็ดการจัดการการผลิตการจัดการพืชการทดสอบพันธุ์การประเมินศักยภาพการผสมกลับการพักตัวของเมล็ดการรมควันการรมฟอสฟีนการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์การลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดการเสื่อมคุณภาพเมล็ดพันธุ์การหมักขา้ วโพดหวานข้าวข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานพิเศษคลอแรนทรานิลิโพรลความงอกคุณภาพเมล็ดพันธุ์ไซแอนทรานิลิโพรลดัชนีความทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูงดัชนีความอ่อนแอต่อสภาพอุณหภูมิสูงถั่วเขียวเมล็ดงาเมล็ดเทียมเมล็ดพนั ธุเมล็ดพันธุ์ระบบการปลูกพืชระยะปาล์มน้ามันเริ่มให้ผลผลิตสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้สภาวะปิด, ความดันต่ำสภาวะปิดความดันต่ำสหสัมพันธ์สายพันธุ์ถั่วเหลืองดีเด่นสารเคลือบเมล็ดพันธุ์สารเชิงประกอบองค์ประกอบของผลผลิตอ้อยอะฟลาทอกซิน

  Interest

  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา
  • มิ.ย. 2560 - มิ.ย. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจกรรมนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of ag/zno-graphitic carbon nitride on antimicrobial activity under visible lightRodmuang S., Plairaharn R., Teingtum K., Sangjan S., Chunhachart O.2020Key Engineering Materials
  858 KEM,pp. 116-121
  0
  2Effect of seed treatment with coelomic fluid secreted by Perionyx excavatus on corn seedling and control of Aspergillus flavusSuksomphap S., Rattanapoom K., Buddee P., Suebsaiprom W., Chunhachart O., Amnuaycheewa P., Teingtham K.2022Agriculture and Natural Resources
  56(1),pp. 105-112
  0