Person Image

Administration

Education

 • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
 • Ph.D (Agricultural Science), Kagoshima University, ญี่ปุ่น, 2556

Expertise Cloud

Antioxidantdirect-seeded riceenzyme activityEuphorbia hirtaglufosinateglufosinate-resistant maize cell linesglutamine synthetase (GS)goat weedGS geneguavaherbicide resistanceherbicide-resistant weedhispidininsecticidalitchgrassphytochemicalphytotoxic effectsresistance mechanismresistant maize cellriceroot-knot nematodeROSRT-PCRshikimic acidsoil moisture conditionSphagneticola trilobatasweet cornswine manureSynedrella nodifloratall fringe rushtyrosinasewater extractWeedweed controlweed hostsweed-hostweedswrinkle grassดาวเรืองดาวเรืองฝรั่งเศสดาวเรืองเอมริกันดีไอโซโพรพิลอาทราซีนต้นกล้าต้านอนุมูลอิสระ Weedต้านอนุมูลอิสระ weedถั่วเขียวทนเค็มทนดินด่างทนน้ำท่วมทนร้อนไทอะมีโทแซมนา?้คั้นจากต้นกล้านาหว่านน้ํ าตมน้ำคั้นจากต้นกล้าประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระผงบดดาวเรืองคลุกดินผักแครด Phytochemicalsฝรั่งพฤกษเคมีพันธุ์พืชน้ า biogasพืชน้ำ biogasฟีนิลอลานีนแอมโมเนียไลเอสมูลสัตว์ atrazineมูลสุกรเมล็ดงอกไม้ผลเขตร้อนยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์แสง: ไทอาซีนรงควัตถุที่เกี่ ยวข้องกับการสังเคราะห์แสง glyphosateระยะเจริญพันธุ์ฤดูปลูกลูทีนวัชพืชวัชพืช Biological controlวัชพืชต้านทานสารกาจัดวัชพืช Bispyribac-sodiumวัชพืชอาศัยสภาวะเครียดจากดินเค็มสภาวะเครียดจากอุณหภูมิสูงสาบแร้งสาบกาสาร pendimethalinสารต้านอนุมูลอิสระสารในกลุ่มยับยั งเอนไซม์ ALS multiple herbicide resistanceสารบีสไพริแบค-โซเดียมสารพฤกษเคมีสารสกัดด้วยน้าสารสกัดด้วยน้ำ allelopathyสารสกัดด้วยน้ำจากหญ้าโขย่งสารสกัดธรรมชาติสารอาลีโลพาธิคไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยรากปมหญ้าข้าวนกหญ้าข้าวนก allelopathyหญ้าข้าวนกต้านทานสารบิสไพรีแบค-โซเดียมหญ้าโขย่งหญ้าแดงอัลลิโลพาธีอัลลีโลพาทีอัลลีโลพาธีอาทราซีน

Interest

การจัดการวัชพืช

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Effect of Alpinia zerumbet components on antioxidant and skin diseases-related enzymesChompoo J., Upadhyay A., Fukuta M., Tawata S.2012BMC Complementary and Alternative Medicine
12
47
2Advanced glycation end products inhibitors from Alpinia zerumbet rhizomesChompoo J., Upadhyay A., Kishimoto W., Makise T., Tawata S.2011Food Chemistry
129(3),pp. 709-715
43
3HIV-1 integrase and neuraminidase inhibitors from alpinia zerumbetUpadhyay A., Chompoo J., Kishimoto W., Makise T., Tawata S.2011Journal of Agricultural and Food Chemistry
59(7),pp. 2857-2862
34
4Significant longevity-extending effects of Alpinia zerumbet leaf extract on the life span of Caenorhabditis elegansUpadhyay A., Chompoo J., Taira N., Fukuta M., Tawata S.2013Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
77(2),pp. 217-223
26
5Hispidin and related herbal compounds from Alpinia zerumbet inhibit both PAK1-dependent melanogenesis in melanocytes and reactive oxygen species (ROS) production in adipocytesBe Tu P., Chompoo J., Tawata S.2015Drug discoveries & therapeutics
9(3),pp. 197-204
19
6Insecticidal and nematicidal activities of novel mimosine derivativesNguyen B., Chompoo J., Tawata S.2015Molecules
20(9),pp. 16741-16756
17
7Solid-phase synthesis of mimosine tetrapeptides and their inhibitory activities on neuraminidase and tyrosinaseUpadhyay A., Chompoo J., Taira N., Fukuta M., Gima S., Tawata S.2011Journal of Agricultural and Food Chemistry
59(24),pp. 12858-12863
16
8Antiatherogenic properties of acetone extract of Alpinia zerumbet seedsChompoo J., Upadhyay A., Gima S., Fukuta M., Tawata S.2012Molecules
17(6),pp. 6237-6248
15
9Antioxidant, antimicrobial, 15-LOX, and AGEs inhibitions by pineapple stem wasteUpadhyay A., Chompoo J., Araki N., Tawata S.2012Journal of Food Science
77(1)
12
10Glufosinate tolerance in hybrid corn varieties based on decreasing ammonia accumulationPornprom T., Chompoo J., Grace B.2003Weed Biology and Management
3(1),pp. 41-45
12
11RT-PCR based detection of resistance conferred by an insensitive GS in glufosinate-resistant maize cell linesChompoo J., Pornprom T.2008Pesticide Biochemistry and Physiology
90(3),pp. 189-195
8
12Performance of some thai weed extracts on antioxidants and atherosclerosis-related enzymesU-Yatung S., Suebsaiprom W., Pornprom T., Chompoo J.2020Agrivita
42(2),pp. 243-254
0