Person Image

  Education

  • Ph.D.(Agricultural Science), Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2555
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533

  Expertise Cloud

  AFLP markersagricultural data baseAssociation mappingcane yieldcombining abilitydrought toleranceeconomic fruitsEnergy cane bagasseEnergy cane juiceEnergy cropEthanol productionExpressed sequence tag- simple sequence repeats (EST-SSRS) markersSugarcaneSugar-related traitstrehslosi-6-phosphate synthaseweb-based databasewebsite designการจัดการพืชการใช้ไนโตรเจนการถ่ายทอดลักษณะการทดสอบการทดสอบผลผลิตการทดสอบพันธุ์การประเมินผลประโยชน์การปรับปรุงการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการปรับปรุงพันธุ์อ้อยการปรับปรุงพันธ์ุอ้อยน้ำตาลการผลิตเอทานอล การย่อยด้วยกรดเจือจางการไว้ตอการสำรวจการแสดงออกของกลุ่มยีนการหมักการอนุรักษ์ความหลากหลายงานวิจัยจังหวัดเพชรบูรณ์ชานอ้อยชานอ้อยพลังงานชีวภาพชีวมวลชีวมวลลิกโนเซลลูโลสเชื้อพัธุกรรม (gremplassm)เชื้อพันธุกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพทดสอบพันธุ์ทนแล้งน้ำอ้อยน้ำอ้อยพลังงานในอ้อยแบบจำลองทางเลือกปรับปรุงพันธุ์ (breeding)ผลผลิตชีวมวลผลผลิตน้ำตาลผลผลิตอ้อยผลผลิตอ้อยโคลนพลังงานชีวภาพพลังงานทดแทนพันธุกรรมพันธุกรรมอ้อยพันธุ์อ้อยพันธุ์อ้อยน้ำตาลพืชชีวมวลพืชพลังงานพืชอาหารสัตว์ภายใต้สภาวะขาดน้ำมันสำปะหลัง (cassava)ระดับภูมิภาคระบบการตัดระยะเก็บเกี่ยวลิกโนเซลลูโลซิกลูกผสมวิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยสถานีวิจัยลพบุรีสถาบันอินทรีจันทรสถิตฯสถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตและปรับปรุงพันธุ์พืช สมรรถนะการผสมพันธุ์สมรรถนะการรวมตัวสะสมน้ำตาลเร็วสัมประสิทธิ์ทางเครือญาติสัมประสิทธิ์บาทสิ่งแวดล้อมเส้นใยอ้อยองค์ประกอบของผลผลิตองค์ประกอบทางเคมีอ้อยอ้อย แบบจำลองทางเลือก อ้อยไฟใหม้อ้อยน้ำตาลอ้อยป่าอ้อยพลังงานอ้อยอาหารสัตว์อัตราพันธุกรรมอัอยอาหารสัตว์อาหารสัตว์เอทานอลเอทานอล อ้อยพลังงาน ยีสต์ทนเอทานอลเอทาอนล

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์พืช, สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตและปรับปรุงพันธุ์พืช

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2546 - พ.ค. 2547 รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1International Perceptions and Approval of Gene TherapyMacer D.R.J., Macer D.R.J., Akiyama S., Alora A.T., Asada Y., Azariah J., Azariah H., Boost M.V., Chatwachirawong P., Kato Y., Kaushik V., Leavitt F.J., Macer N.Y., Ong C.C., Srinives P., Tsuzuki M.1995Human Gene Therapy
  6(6),pp. 791-803
  40
  2Detection and validation of EST-SSR markers associated with sugar-related traits in sugarcane using linkage and association mappingUkoskit K., Posudsavang G., Pongsiripat N., Chatwachirawong P., Klomsa-ard P., Poomipant P., Tragoonrung S.2019Genomics
  111(1),pp. 1-9
  32
  3Evaluation of mungbean genotypes based on yield stability and reaction to mungbean yellow mosaic virus diseaseMahbubul Alam A., Somta P., Jompuk C., Chatwachirawong P., inives P.2014Plant Pathology Journal
  30(3),pp. 261-268
  23
  4Evaluation of ethanol production from sugar and lignocellulosic part of energy caneThammasittirong S., Chatwachirawong P., Chamduang T., Thammasittirong A.2017Industrial Crops and Products
  108,pp. 598-603
  20
  5Molecular cloning and expression analysis of the pathogenesis-related gene VaPR2 in azuki bean (Vigna angularis)Xin C., Volkaert H., Chatwachirawong P., Srinives P.2010ScienceAsia
  36(1),pp. 72-75
  1
  6Presentation of web-based database for economic fruits the southern ThailandDachprom S., Thaipakdee S., Dumrongkittikun S., Chatwachirawong P.2008Kasetsart Journal - Social Sciences
  29(2),pp. 168-176
  0