Person Image

  Education

  • วท.บ (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2545
  • วท.ม. (การปรับปรุงพันธุ์พืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  Chromosome doublingclimate changecrop growthDArT-seqdatabasefertilizer injectionFlow cytometryGenetic admixtureGenetic diversityGenotyping by sequencinggermination percentageminimum tillageOcimum tenuiflorum L.planterPopulation structureRidge gourdSacred basilseed developmentseed qualitySNPsstorage proteinsubsoilingsugarcaneTetraploidกะเพราการคัดเลือกพันธุ์การถ่ายทอดลักษณะการทดสอบการทิ้งใบการปรับปรุงพันธุ์อ้อยการพัฒนาพันธุ์การพัฒนาเมล็ดพันธุ์การเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมการวิเคราะห์กลุ่มการไว้ตอการศึกษาความสัมพันธ์ทั้งจีโนมความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพเมล็ดพันธุ์เชื้อพันธุกรรมเชื้อพันธุกรรมพืชฐานข้อมูลเตตราพลอยด์ทดสอบพันธุ์บวบปรับปรุงพันธุ์โปรตีนในเมล็ดผลผลิตน้ำตาลผลผลิตอ้อยโคลนผักปลอดภัยพริกพริกกะเหรี่ยงพลังงานชีวภาพพืชชีวมวลพืชพลังงานโฟลไซโตมิทรี Holy basilมะเขือเทศมะเขือเทศต้านทานโรคใบหงิกเหลืองระดับภูมิภาคลักษณะความต้านทานโรคโลจิสติกส์เกษตรศูนย์กระจายสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปสมรรถนะการรวมตัวสะสมน้ำตาลเร็วห่วงโซ่คุณค่าโหระพาองค์ประกอบของผลผลิตอ้อย

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์อ้อย

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช (F07 F09 F10) ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
    • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
    • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)