Person Image

  Education

  • วท.บ (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2545
  • วท.ม. (การปรับปรุงพันธุ์พืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  Chromosome doublingclimate changecrop growthDArT-seqdatabaseElevated CO2 concentrationEssential oilEugenolfertilizer injectionFlow cytometryGenetic admixtureGenetic diversityGenotyping by sequencinggermination percentageGlandular trichomeHoly basilLight response curveMethyl eugenolminimum tillageOcimum tenuiflorum L.PhotosynthesisplanterPopulation structureRidge gourdSacred basilseed developmentseed qualitySNPsstorage proteinsubsoilingsugarcaneTetraploidTulsiVolatile compoundกะเพราการคัดเลือกพันธุ์การจัดการเชื้อพันธุกรรมพืชผักการถ่ายทอดลักษณะการทดสอบการทิ้งใบการประเมินพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยการพัฒนาพันธุ์การพัฒนาเมล็ดพันธุ์การเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมการวิเคราะห์กลุ่มการไว้ตอการศึกษาความสัมพันธ์ทั้งจีโนมการสังเคราะห์แสงการอนุรักษ์ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพเมล็ดพันธุ์เชื้อพันธุกรรมเชื้อพันธุกรรมพืชเชื้อพันธุกรรมพืชผักฐานข้อมูลเตตราพลอยด์ทดสอบพันธุ์บวบประชากรปรับปรุงพันธุ์โปรตีนในเมล็ดผลผลิตน้ำตาลผลผลิตอ้อยโคลนผักปลอดภัยพริกพริกกะเหรี่ยงพลังงานชีวภาพพันธุ์ผสมเปิดพืชชีวมวลพืชพลังงานโฟลไซโตมิทรี Holy basilมะเขือเทศมะเขือเทศต้านทานโรคใบหงิกเหลืองระดับภูมิภาคระบบฐานข้อมูลโรคยอดเน่าโรคไวรัสใบหงิกเหลืองลักษณะความต้านทานโรคลักษณะประจำพันธุ์โลจิสติกส์เกษตรศูนย์กระจายสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปสมรรถนะการรวมตัวสะสมน้ำตาลเร็วสารพฤกษเคมีเส้นตอบสนองต่อแสงห่วงโซ่คุณค่าโหระพาองค์ประกอบของผลผลิตอ้อย

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์อ้อย, การจัดการเชื้อพันธุกรรมพืชผัก

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง A4 ชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
   • ห้องห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช (F07 F09 F10) ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)