Person Image

  Education

  • วท.ม. (พืชไร่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  Chromosome doublingclimate changedatabaseFlow cytometryGenetic diversitygerminationOcimum tenuiflorum L.Sacred basilseed deterioration and chili seedseed developmentseed longevityseed qualitySeed vigorstorage proteinTetraploidกะเพราการคัดเลือกการจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาการทิ้งใบการพัฒนาเมล็ดพันธุ์การเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมการศึกษาความสัมพันธ์ทั้งจีโนมการสะสมไนโตรเจนการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชผักเขตร้อนความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ชุดเชื้อพันธุกรรมหลักเชื้อพันธุกรรมพืชฐานข้อมูลต้นกล้าเตตราพลอยด์ถั่วเหลือง seed priming ความงอก ทนร้อนทนแล้งเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ นา?้คั้นจากต้นกล้าน้ำคั้นจากต้นกล้าประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระปรับปรุงพันธุ์โปรตีนในเมล็ดผักพฤกษเคมีพันธุ์เพลี้ยจักจั่นฝ้ายโฟลไซโตมิทรี Holy basilมะเขือขึ่นมะเขือไข่เต่ามะเขือคางกบมะเขือเจ้าพระยามะเขือเปราะมะเขือยาวเมล็ดงอกระบบฐานข้อมูลโรคยอดเน่าโรคราน้ำค้างโรคไวรัสใบหงิกเหลืองฤดูปลูกลักษณะความต้านทานโรคศูนย์กระจายสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปสัณฐานวิทยาสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายสารสำคัญหนอนเจาะผลมะเขืออัญชันอาหารสุขภาพแอนโทไซยานิน

  Interest

  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ , การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชผักเขตร้อน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง A4 ชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
   • ห้องห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช (F07 F09 F10) ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)