Person Image

  Education

  • วท.ม. (พืชไร่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  Chromosome doublingclimate changedatabaseFlow cytometryGenetic diversitygerminationOcimum tenuiflorum L.Sacred basilseed deterioration and chili seedseed developmentseed longevityseed qualitySeed vigorstorage proteinTetraploidกะเพราการคัดเลือกการทิ้งใบการพัฒนาเมล็ดพันธุ์การเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมการศึกษาความสัมพันธ์ทั้งจีโนมการสะสมไนโตรเจนการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชผักเขตร้อนความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ชุดเชื้อพันธุกรรมหลักเชื้อพันธุกรรมพืชฐานข้อมูลต้นกล้าเตตราพลอยด์ถั่วเหลือง seed priming ความงอก ทนร้อนทนแล้งเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ นา?้คั้นจากต้นกล้าน้ำคั้นจากต้นกล้าประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระปรับปรุงพันธุ์โปรตีนในเมล็ดผักพฤกษเคมีพันธุ์โฟลไซโตมิทรี Holy basilมะเขือขึ่นมะเขือไข่เต่ามะเขือคางกบมะเขือเจ้าพระยามะเขือเปราะมะเขือยาวเมล็ดงอกโรคราน้ำค้างฤดูปลูกลักษณะความต้านทานโรคศูนย์กระจายสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปสัณฐานวิทยาสารสำคัญอัญชันอาหารสุขภาพแอนโทไซยานิน

  Interest

  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ , การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชผักเขตร้อน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช (F07 F09 F10) ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
    • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
    • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก