Person Image

  Education

  • วท.บ (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2545
  • วท.ม. (การปรับปรุงพันธุ์พืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 6 0 0
  2024 การเพิ่มศักยภาพและการใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมพริกของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชผักและผักพื้นบ้าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2023 การสร้างสายพันธุ์ผักใหม่จากเชื้อพันธุกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2017 กิจกรรมศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศและการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่และสีดาให้ต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบหงิกเหลือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศและการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่และสีดาให้ต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบหงิกเหลือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศและการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่และสีดาให้ต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบหงิกเหลือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 0 0 0
  2023 การปรับปรุงสายพันธุ์กะเพราที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปประเภทใช้ความร้อนและแช่เยือกแข็งพร้อมรับประทานเพื่อตลาดในประเทศและการส่งออก ปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2022 การปรับปรุงสายพันธุ์กะเพราที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปประเภทใช้ความร้อนและแช่เยือกแข็งพร้อมรับประทานเพื่อตลาดในประเทศและการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2020 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและประเมินลักษณะของเชื้อพันธุกรรมบวบเพื่อพัฒนาพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 0 0 0 0
  2023 วิจัยและพัฒนาพันธุ์กะเพรา ปีที่ 4 หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีพีแรม 0 0 0 0
  2022 วิจัยและพัฒนาพันธุ์กะเพรา ปีที่ 3 หัวหน้าโครงการ บริษัทซีพีแรม 0 0 0 0
  2022 โครงการการผลิตกะเพราในระดับต้นแบบอุตสาหกรรม ปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอ็นเอสแอล ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2021 วิจัยและพัฒนาพันธุ์กะเพรา ปีที่ 2 หัวหน้าโครงการ บริษัทซีพีแรม 0 0 0 0
  2021 โครงการการผลิตกะเพราในระดับต้นแบบอุตสาหกรรม ปีที่ 1 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอ็นเอสแอล ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) 0 0 0 0
  2020 วิจัยและพัฒนาพันธุ์กะเพรา ปีที่ 1 หัวหน้าโครงการ บริษัทซีพีแรม 0 0 0 0
  2017 การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์พริกกะเหรี่ยงสำหรับเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บและจำแนกเชื้อพันธุกรรมพืชผักที่มีศักยภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นสินค้าเกษตร การพัฒนาพันธุ์ การตรวจสอบและการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การทดสอบผลผลิตอ้อยโคลนก้าวหน้าในระดับภูมิภาค (อ้อยตอปีที่ 1) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2013 การคัดเลือกและทดสอบพันธุ์อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อสะสมน้ำตาลเร็วและการไว้ตอ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2013 การถ่ายทอดลักษณะทางการเกษตรหลักของเชื้อพันธุกรรมอ้อยไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2012 การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมอ้อยในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การวิจัยและพัฒนาพืชพลังงานชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตชีวมวล (ระยะที่ 1) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2012 การศึกษาวิจัยด้านโลจิสติกส์ของกระบวนการผลิตผักตามห่วงโซ่คุณค่า เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0