Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • Ph.D. (Crop Production and Physiology), Iowa State University, USA, 2011

Expertise Cloud

baby cornBioenergycompetitiondensityDesmanthus virgatusfield cornfield corn hybridhedge lucernHerbicideNicosulfuronon-farm trialPost-emergencepost-emergence herbicidepre-commercial varietypre-emergencepre-emergence herbicidesSweet cornWaxy cornweed controlweed effectedweed managementyieldกลยุทธ์การอยู่รอดการก่อกลายพันธ์ุการเขตกรรมการแข่งขันของวัชพืชการควบคุม (Control)การควบคุมวัชพืช (Weed Control)การจัดการการผลิตการจัดการแบบผสมผสาน (Integrated managemeการจัดการพืชการจัดการวัชพืชแบบผสมผสานการฉายรังสีการใช้ที่ดินการใช้ไนโตรเจนข้าวโพดไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Field corn)ข้าวโพดหมักข้าวโพดหลังนาข้าวโพดหวานข้าวโพดหวาน (Sweet Corn)ชีวมวลเชื้อเพลิงชีวภาพพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน ชีวมวล ฟางข้าวพลังงานไฟฟ้าพลังงานสีเขียวพันธุ์พันธุ์ข้าวโพดปรับปรุงใหม่ที่ดีพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์อ้อยพืชชีวมวลพืชซีสี่พืชพลังงานพืชอาหารสตัว์พืชอาหารสัตว์แพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์โพแทสเซียมมันสำปะหลังเมล็ดพันธุ์แมลงข้าวโพดแมลงศัตรูข้าวโพดไม้โกงกางไม้โตเร็วเยื่อกระดาษระบบการตัดระบบการปลูกพืชระบบการผลิตข้าวหอมมะลิระบบการผลิตพืชชีวมวลเพื่อพลังงานทดแทน ระยะการเจริญเติบโตระยะเก็บเกี่ยวระยะปลูกโรคข้าวโพดไร่กสิกรไร่กสิกร (Farmer Field)ไร่กสิกร (Farmer's field)ฤดูแล้ง / หลังการทำนาลิกโนเซลลูโลซิกวัชพืชวัชพืช (Weed)เศรษฐศาสตร์ข้าวโพดสภาพทางเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมชุมชนสมบัติดินสมุทรสงครามสรีรวิทยาการผลิตมันสำปะหลังสายพันธุ์ต้นอ้อยสารกำจัดวัชพืช (Herbicide)สารละลายธาตุอาหารหญ้าหญ้าเนเปียร์หญ้าหมักแหล่งโปรตีนอาหารสัตว์องค์ประกอบทางเคมีอ้อยอ้อยพลังงานอ้อยพันธุ์ดีอัตราการใส่ปุ๋ย Cassava leaf

Interest

ระบบการผลิตพืชชีวมวลเพื่อพลังงานทดแทน , พืชอาหารสัตว์

Administrative Profile

 • มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน(ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 41 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 7 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Composition of native warm-season grasses for bioenergy production in response to nitrogen fertilization rate and harvest dateWaramit N., Moore K., Heggenstaller A.2011Agronomy Journal
103(3),pp. 655-662
65
2Forage quality of native warm-season grasses in response to nitrogen fertilization and harvest dateWaramit N., Moore K., Fales S.2012Animal Feed Science and Technology
174(1-2),pp. 46-59
23
3Napier grass: A novel energy crop development and the current status in ThailandWaramit N., Chaugool J.2014Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
20(1),pp. 139-150
12
4Nitrogen and harvest date affect developmental morphology and biomass yield of warm-season grassesWaramit N., Moore K.J., Heaton E.2014GCB Bioenergy
6(5),pp. 534-543
12
5Developing a bioeconomy in ThailandWaramit N.2012Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
18(2),pp. 34-44
2
6Biomass Productivity, Developmental Morphology, and Nutrient Removal Rate of Hybrid Napier Grass (Pennisetum purpureum x Pennisetum americanum) in Response to Potassium and Nitrogen Fertilization in a Multiple-Harvest SystemDokbua B., Waramit N., Chaugool J., Thongjoo C.2020Bioenergy Research
2
7Responses of sago palm under water deficiency conditionPrathumyot W., Chitaree L., Chakhatrakan S., Romkaew J., Waramit N., Matta F., Ehara H.2018International Journal of Agricultural Technology
14(7),pp. 1679-1684
1