Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2529
  • วท.ม..(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • Ph.D.(Agricultural Science ), University of Tsukuba , ญี่ปุ่น, 2538

  Expertise Cloud

  AllelochemicalAllelochemical potentialAllelochemicalsallelopathic activityantioxidantBidens pilosaBioactive compoundbioassay testBlue-green algaecompetitionCyanobacteriadensitydirect-seeded ricefertilizerField Cornfood and environmental safetyGC-MSguavaHerbicide-Resistant Cropsherbicide-resistant weedHPLCimazapyrimazapyr-resistant sugarcane cell lineintegrated pest managementIntegrated weed managementIntegrated Weeds Managementinterspecific competitionitchgrassitchgrass water extractsLeptochloaless sensitivitymarigoldMaximum Residue Limits (MRLs)MBOAmeloidogyneMeloidogyne incognitaMeloidogyne spp.Metribuzinmorphological traitsmultiplemutationnatural extractnatural herbicidenucleotide substitutionparasite infestationPendimethalinPGPRphotosynthetic pigmentsphytochemicalphytotoxicphytotoxic activityphytotoxic effectsphytotoxicityPlant bioassaypoint mutationpoint mutationpost-emergencepost-emergence herbicidePre-emergenceroot-knot nematodeRottboelliaRottboellia cochinchinensisRottboellia exaltata L. f.Row spacingRT-PCRSeeding rateseedlingseedling emergenceshikimic acidsiliconsilicon (Si)soil moisturesoil moisture conditionsugarcanesweet cornvinasses effluentwaste materialswater extractwaxy cornweedWeed Controlweed effectedyieldการควบคุมโดยชีววิธีข้าวโพดความต้านทานข้ามความต้านทานสารกำจัดวัชพืชในพืชปลูกไซยาโนแบคทีเรียดาวเรืองถั่วเขียวถั่วเหลืองพฤกษเคมีวัชพืชสารกำจัดวัชพืชตกค้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอัลลีโลเคมิคอลสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินหญ้าโขย่งอัลลีโลพาธีอาทราซีน

  Interest

  การควบคุมและการจัดการวัชพืช, กลไกการทำลายพืชของสารป้องกันกำจัดวัชพืช, การวิเคราะห์ทางสรีรวิทยาและชีววิทยาภายในพืช, พืชต้านทานสารกำจัดวัชืช

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 65 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 36 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 29 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 24 เรื่อง (เชิงวิชาการ 23 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 7 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Allelopathic effect of itchgrass (Rottboellia cochinchinensis) on seed germination and plant growthMeksawat S., Pornprom T.2010Weed Biology and Management
  10(1),pp. 16-24
  35
  2The role of altered acetyl-CoA carboxylase in conferring resistance to fenoxaprop-P-ethyl in Chinese sprangletop (Leptochloa chinensis (L.) Nees)Pornprom T., Mahatamnuchoke P., Usui K.2006Pest Management Science
  62(11),pp. 1109-1115
  32
  3Managing weeds using crop competition in soybean [Glycine max (L.) Merr.]Datta A., Ullah H., Tursun N., Pornprom T., Knezevic S.Z., Chauhan B.S.2017Crop Protection
  95,pp. 60-68
  25
  4Allelopathic potential of itchgrass (Rottboellia exaltata L. f.) powder incorporated into soilKobayashi K., Itaya D., Mahatamnuchoke P., Pornprom T.2008Weed Biology and Management
  8(1),pp. 64-68
  21
  5Ammonia accumulation as an index of glufosinate-tolerant soybean cell linesPornprom T., Surawattananon S., Srinives P.2000Pesticide Biochemistry and Physiology
  68(2),pp. 102-106
  13
  6Characterization of oxyfluorfen tolerance in selected soybean cell linePornprom T., Matsumoto H., Usui K., Ishizuka K.1994Pesticide Biochemistry and Physiology
  50(2),pp. 107-114
  13
  7Glufosinate tolerance in hybrid corn varieties based on decreasing ammonia accumulationPornprom T., Chompoo J., Grace B.2003Weed Biology and Management
  3(1),pp. 41-45
  12
  8Glutamine synthetase mutation conferring target-site-based resistance to glufosinate in soybean cell selectionsPornprom T., Prodmatee N., Chatchawankanphanich O.2009Pest Management Science
  65(2),pp. 216-222
  10
  9RT-PCR based detection of resistance conferred by an insensitive GS in glufosinate-resistant maize cell linesChompoo J., Pornprom T.2008Pesticide Biochemistry and Physiology
  90(3),pp. 189-195
  8
  10Growth inhibition and acetolactate synthase activity of soybean seedlings and suspension-cultured cells treated with bensulfuron-methylPornprom T., Pornprom T., Usui K., Ishizuka K.2005Weed Biology and Management
  5(3),pp. 150-153
  6
  11Weed control with pre-emergence herbicides in vegetable soybean (Glycine max L. Merrill)Pornprom T., Sukcharoenvipharat W., Sansiriphun D.2010Crop Protection
  29(7),pp. 684-690
  6
  12Effects of timing and soil moisture on the allelopathic activity of itchgrass (Rottboellia cochinchinensis) in soilBundit A., Datta A., Pornprom T.2016Biological Agriculture and Horticulture
  32(4),pp. 269-276
  2
  13Performance of some thai weed extracts on antioxidants and atherosclerosis-related enzymesU-Yatung S., Suebsaiprom W., Pornprom T., Chompoo J.2020Agrivita
  42(2),pp. 243-254
  0
  14Classification of population structure for allelopathic properties in itchgrass (Rottboellia cochinchinensis)Bundit A., Auvuchanon A., Pornprom T.2014Agrivita
  36(3),pp. 249-259
  0
  15Potential of trans-p-coumaric acid released from Rottboellia cochinchinensis for weed control in vegetable fieldsBundit A., Yamada K., Shigemori H., Laosripaiboon W., Datta A., Pornprom T.2019Allelopathy Journal
  46(2),pp. 184-193
  0