Search Result of "cultivar"

About 278 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Factors affecting fruit abortion in agynoecious cucumber cultivar

ผู้แต่ง:ImgDr.Patchareeya Boonkorkaew, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์เฟินใบแฉก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์คัลล่าลิลลี่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวันดี สุริยะวงศ์, Imgนางสาวพรพิมล

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังผงกึ่งสำเร็จรูปจากมันสำปะหลังสายพันธุ์หวาน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
12345678910...