Person Image

  Education

  • Ph.D.(Crop Science), Mie University , JAPAN
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  boronby-productCassavachemical fertilizerfertilizerland preparationsmaizeorganic fertilizerorganic fertilizer (OF)pulp and paper industrialrice straw managementseed vigorslow release nitrogen fertilizer (SRNF)soilsoil conditionersoil conditionerssugarcaneureawaste materialsการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์การไถพรวนปกติการปรับปรุงพันธุ์การลดการไถพรวนข้าวข้าวเปลือกข้าวโพดไร่ลูกผสมข้าวฟ่างความแข็งแรงความแข็งแรงของเมล็ดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจความงอกความชื้นสัมพัทธ์ความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจความเป็นพิษต่อพืชความยั่งยืนความสามารถในการเก็บรักษาค่าทางสรีรวิทยาพืชไร่คาร์บอนไดออกไซด์คุณภาพข้าวคุณภาพชีวิตคุณภาพเมล็ดพันธุ์เครื่องหมายเอสเอสอาร์งา คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ผลผลิต อายุเก็บเกี่ยวชุดดินกำแพงแสนชุดดินยางตลาดเชื้อพันธุกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพเซซามินเซซาโมลินไซโลฐานข้อมูลดดีเอ็นเอเดินดินนาตอซังข้าวโพด ชีวมวล เชื้อเพลิงชีวภาพ ถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วเหลือง คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ความแข็งแรงถั่วเหลืองฝักสดเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ไทอะมีโทแซมธัญพืชประสิทธิภาพทางการเกษตรปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยปริมาณน้ำมันป่าชายเลนปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยเคมีนาโนปุ๋ยเคมีนาโนที่ควบคุมการปลดปล่อยแปลงเกษตรกรโปรตีนในเมล็ดผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพผลิตภาพมันสำปะหลังพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้าพันธุ์อ้อยพัมมิเชียสทัฟฟ์แพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์ฟอสฟีนภาคกลางมันสำปะหลังเมล็ดงาแมลงศัตรูในโรงเก็บโรคข้าวโพดฤดูปลูกฤดูแล้งลดการไถพรวนวัชพืชวัชพืช สารป้องกันกำจัดวัชพืชวัสดุเหลือใช้วัสดุเหลือใช้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชุดดินกำแพงแสนเศรษฐศาสตร์ข้าวโพดสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้สภาพอุณหภูมิสูงสภาวะปิดความดันต่ำ

  Interest

  การผลิตพืช, สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์ , วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาพืชไร่ , เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 48 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  แสดงความคิดเห็น

  (0)