Person Image

  Education

  • Ph.D. (Bioresources Science), Crop Science, Mie University, Japan, 2550
  • วท.ม. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต), พืชไร่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต), พืชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534

  Expertise Cloud

  24-epibrassinolideaccelerated agingBiomassboronby-productcarbon dioxideCarbon dioxide adsorptionCarbon sequestrationcassavachemical fertilizerfertilizerfield corngibberellic acidland preparationsline performancemaizemaize (Zea mays L.)malondialdehydeMangrove forestMangrove forest plantationneutral detergent fibernitrogenous (N) fertilizersnutrients managementNutritional valueoil contentOklin Composterorganic fertilizerorganic fertilizer (OF)Paddy fieldpaddy ricepaddy soilphysic nutPlant spacingPlants (botany)pod dehiscencepopcornpopping qualitypopulation improvementpotential evaluationpoultry industryprimary root emergenceprolinepublic research institutespulp and paper industrialpumicerain shadow zonerice straw managementriceberryseedseed caneseed deteriorationseed germinationseed imbibitionseed preparationseed primingseed qualityseed vigorsingle-cross hybridslow release nitrogen fertilizer (SRNF)soilsoil conditionersoil conditionerssugarcanetemperatureureavenasses powderwaste materialsyieldzincกลุ่มเฮตเทอโรซิสการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์การเตรียมดินการไถพรวนปกติการปรับปรุงพันธุ์การลดการไถพรวนข้าวข้าวเปลือกข้าวโพดไร่ลูกผสมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวฟ่างคลอแรนทรานิลิโพรลความแข็งแรงความงอกคุณภาพเมล็ดพันธุ์เครื่องหมายเอสเอสอาร์งา คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ผลผลิต อายุเก็บเกี่ยวไซแอนทรานิลิโพรลดินนาถั่วเหลืองเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวมันสำปะหลังเมล็ดงาแมลงศัตรูในโรงเก็บโรคข้าวโพดวัชพืชสภาวะปิดความดันต่ำสายพันธุ์แท้สารหอมอ้อย

  Interest

  การผลิตพืช, สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์ , วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาพืชไร่ , เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2554 - พ.ค. 2556 รองหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นาฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ก.ย. 2545 - พ.ค. 2546 รองหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นาฝ่ายการเงินและบัญชี กำแพงแสน คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 99 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 41 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 58 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 6 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Pod dehiscence in soybean: Assessing methods and varietal differenceRomkaew J., Umezaki T.2006Plant Production Science
  9(4),pp. 373-382
  22
  2Pod dehiscence in relation to chemical components of pod shell in soybeanRomkaew J., Romkaew J., Nagaya Y., Goto M., Suzuki K., Umezaki T.2008Plant Production Science
  11(3),pp. 278-282
  20
  3Pod dehiscence in relation to pod position and moisture content in soybeanRomkaew J., Umezaki T., Suzuki K., Nagaya Y.2007Plant Production Science
  10(3),pp. 292-296
  9
  4Evaluation of genetic relationship among some important Japanese and Thai soybean varieties using AFLP analysisNimnual A., Romkaew J., Chukeatirote E., Nilthong S.2014Australian Journal of Crop Science
  8(4),pp. 481-485
  5
  5Responses of sago palm under water deficiency conditionPrathumyot W., Chitaree L., Chakhatrakan S., Romkaew J., Waramit N., Matta F., Ehara H.2018International Journal of Agricultural Technology
  14(7),pp. 1679-1684
  2
  6Appropriate temperature and time for an accelerated aging vigor test in sesame (Sesamum indicum L.) seedThant K., Thant K., Duangpatra J., Romkaew J.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(1),pp. 10-16
  2
  7Effect of physiographic type and harvesting age on biomass yield, chemical composition, and carbon sequestration of mangrove plantations for biofuel feedstock productionWaramit N., Waramit N., Romkaew J., Prathumyot W., Jantawong S.2023Industrial Crops and Products
  200
  2
  8Morpho-Physiological and Biochemical Responses of Maize Hybrids under Recurrent Water Stress at Early Vegetative StageKumdee O., Molla M.S.H., Kanavittaya K., Romkaew J., Sarobol E., Nakasathien S.2023Agriculture (Switzerland)
  13(9)
  2
  9Influence of Varieties and Spacings on Growth, Biomass Yield and Nutritional Value of Corn Silage in Paddy FieldChotchutima S., Boonsaen P., Jenweerawat S., Pleangkai S., Romkaew J., Jompuk C., Sarobol E., Tudsri S.2022Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  21(1)
  1
  10Variation in spikelet fertility and grain quality under heat stress during reproductive stage in Thai non-photosensitive rice (Oryza sativa L.) cultivarsMalumpong C., Siriya N., Pompech D., Itthisoponkul T., Arikit S., Romkaew J., Cheabu S.2020International Journal of Agricultural Technology
  16(6),pp. 1425-1444
  0