Person Image

  Education

  • Ph.D.(Crop Science), Mie University , JAPAN
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 24 Project 2 6 0 1
  2023 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเชิงการค้าโดยการบูรณาการงานวิจัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาครัฐ (ปีที่ 3) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2023 การประเมินพันธุ์และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตถั่วเหลืองในเขตภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2023 การจัดการธาตุสังกะสีและการตอบสนองทางสรีรวิทยาเพื่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในดินด่างภายใต้สภาพดินไร่และดินนา (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การประเมินความบริสุทธิ์และความแปรปรวนทางพันธุกรรมของข้าวโพดไร่ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2017 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การประเมินความบริสุทธิ์และความแปรปรวนทางพันธุกรรมของข้าวโพดไร่ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโลด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, และความเข้มข้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ในการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์คุณภาพข้าวโพดคั่วของไทยโดยใช้แหล่งพันธุกรรมจากภายนอกประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมเพื่อผลิตในพื้นที่เขตฝนทิ้งช่วงในภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การคัดเลือกและขยายเมล็ดพันธุ์คัด (breeder seed) จากถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการทดสอบพันธุ์ในระดับท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 1
  2013 การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ในการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์คุณภาพข้าวโพดคั่วของไทยโดยใช้แหล่งพันธุกรรมจากภายนอกประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมเพื่อผลิตในพื้นที่เขตฝนทิ้งช่วงในภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ศึกษากลไกและการลดความเสียหายจากการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 ศึกษากลไกและการลดความเสียหายจากการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของโครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การประเมินศักยภาพของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของโครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 29 Project 11 15 0 0
  2022 การคัดเลือกพันธุ์อ้อยลูกผสมเพื่อความทนแล้งและเพื่อใช้ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเชิงการค้าโดยการบูรณาการงานวิจัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาครัฐ (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การใช้สารบราสสิโนสเตียรอยด์ในการเพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอุณหภูมิสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2021 โครงการการประเมินผลการส่งเสริมการพัฒนาท่อนพันธุ์สะอาดเพื่อเป็นแปลงพันธุ์สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การจัดการธาตุสังกะสีและการตอบสนองทางสรีรวิทยาเพื่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในดินด่างภายใต้สภาพดินไร่และดินนา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การจัดการวัชพืชตามระบบการปลูกอ้อยเพื่อมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเชิงการค้าโดยการบูรณาการงานวิจัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาครัฐ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การปรับปรุงพันธุ์ และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตข้าวโพดในฤดูแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 การประเมินความบริสุทธิ์และความแปรปรวนทางพันธุกรรมของข้าวโพดไร่ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโลด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, และความเข้มข้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2015 การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ในการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2015 ผลของสภาพการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพข้าวเปลือกและแมลงในโรงเก็บ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การปรับปรุงพันธุ์คุณภาพข้าวโพดคั่วของไทยโดยใช้แหล่งพันธุกรรมจากภายนอกประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การจำแนกพันธุ์ข้าวโดยการวิเคราะห์โปรตีนในเมล็ดด้วยเทคนิคอัลตราธินเลเยอร์ไอโซอิเล็กตริกโฟกัสซิ่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การประเมินสาร 2-acetyl-1-pyrroline ในข้าวหอมมะลิด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปคโทรสโคปี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2014 การผลิตชีวมวลจากป่าชายเลนแบบหมุนเวียนเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การประเมินศักยภาพป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน: คุณภาพและผลผลิตพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การทนทานต่อสภาพแห้งและความสามารถในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวงอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2012 ศึกษากลไกและการลดความเสียหายจากการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2011 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและต้นทุนการเก็บรักษาข้าวด้วยสภาวะปิดความดันต่ำกับวิธีการรมด้วยสารเคมีและวิธีเก็บในสภาวะควบคุมอุณหภูมิและความชื้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 การประเมินเชื้อพันธุกรรมถั่วเหลืองฝักสดด้วยดีเอ็นเอเครื่องหมายเอเอฟแอลพี(Germplasm evaluation of Vegetable soybean using AFLP markers) ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน 0 0 0 0
  2011 การประเมินความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยเครื่องหมายเอสเอสอาร์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศข้าวโพด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2010 การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์และองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์งาฝักไม่แตกที่มีปริมาณลิกแนนสูงของโครงการปรับปรุงพันธุ์งาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การประเมินคุณภาพเมล็ดงาเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์และสำหรับการบริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 การใช้ประโยชน์จากเมล็ดถั่วลิสงที่ปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินไปใช้ ปลูกทำพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 16 14 1 0
  2017 ปริมาณเมล็ดแข็ง คุณภาพเมล็ดพันธุ์ และองค์ประกอบทางเคมีของถั่วเขียวในฤดูแล้งและฤดูปลายฝน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2017 การใช้ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและการจัดการทางกายภาพ เพื่อศึกษาการสลายตัวของสารพิษจากเชื้อราในธัญพืช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 10 5 1 0
  2016 ประสิทธิภาพทางการเกษตรและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของปุ๋ยเคมีนาโนที่ควบคุมการปลดปล่อย หัวหน้าโครงการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
  2015 การทดสอบประสิทธิภาพทางการเกษตรและความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจของปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยด้วยนาโนเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโล ด้วยการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในไซโลด้วยเทคโนโลยีเม็ดดูดความชื้นซีโอไลต์ (zeolite-based drying bead) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมเพื่อปลูกในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทานภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2015 ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมภายใต้วิธีการเพาะปลูกแบบปกติและการลดการไถพรวนในฤดูฝนและฤดูแล้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 3 0 0
  2014 การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำและปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
  2014 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชีวมวลชองหญ้าเนเปียร์เชิงพื้นที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 4 0 0
  2011 ระบบต้นแบบการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองโดยบูรณาการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชร่วมกับเครื่องจักรกล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  1999 การปนเปื้อนสารพิษอะฟลาท๊อกซินในถั่วลิสงหลังการเก็บเกี่ยวและระหว่างการเก็บรักษาและการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0