Person Image

  Education

  • Ph.D.(Agricultural Science), Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2555
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 1 5 0 0
  2022 การทดสอบความสามารถในการไว้ตอของพันธุ์อ้อยชุด TBy35 และ TBy36 ในพื้นที่ปลูกอ้อยภาคกลางและเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การประเมินผลผลิตเอทานอลจากอ้อยพลังงานเส้นใยสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การประเมินผลผลิตเอทานอลจากอ้อยพลังงานเส้นใยสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตอ้อยเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2011 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเฉพาะเขตสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเฉพาะเขตสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 2 6 0 0
  2021 การทดสอบพันธุ์อ้อยพลังงานเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวล หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2020 การประเมินผลผลิตโคลนอ้อยก้าวหน้าในพื้นที่ปลูกอ้อยภาคกลางและเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การประเมินลูกผสมพันธุ์อ้อยน้ำตาลและอ้อยพลังงาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การประเมินศักยภาพอ้อยพลังงานสายพันธุ์ใหม่เพื่อใช้เป็นแหล่งชีวมวลและน้ำตาลสำหรับผลิตเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 การวิจัยและพัฒนาการจัดการอ้อยอาหารสัตว์(Saccharum spp. Hybrid) ทดแทนการปลูกข้าวเพื่อผลิตอาหารหยาบหมัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การประเมินผลผลิตเอทานอลจากอ้อยพลังงานเส้นใยสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตอ้อยเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2006 การขยายผลงานวิจัยการผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคสู่ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 24 Project 3 0 0 0
  2018 การประเมินเชื้อพันธุกรรมเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุอ้อยน้ำตาลและอ้อยพลังงาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 การทดสอบผลผลิตอ้อยโคลนก้าวหน้าในระดับภูมิภาค (อ้อยตอปีที่ 1) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 การศึกษาลักษณะและการแสดงออกของกลุ่มยีน trehalose-6-phosphate synthase ในอ้อยภายใต้สภาพขาดน้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2015 การวิจัยและพัฒนาพืชพลังงานชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตชีวมวล (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2014 การชักนาให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยการใช้รังสีแกมมาและสาร Ethyl methanesulfonate (EMS) ในอ้อย และการคัดเลือกสายพันธุ์ทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 การคัดเลือกและทดสอบพันธุ์อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำตาล หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อสะสมน้ำตาลเร็วและการไว้ตอ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2013 การถ่ายทอดลักษณะทางการเกษตรหลักของเชื้อพันธุกรรมอ้อยไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 การวิจัยและพัฒนาเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2012 การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมอ้อยในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การวิจัยและพัฒนาพืชพลังงานชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตชีวมวล (ระยะที่ 1) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2012 การหมักเอทานอลจากน้ำอ้อยสายพันธุ์พลังงานโดยยีสต์ทนเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 0 0 0 0
  2009 การสำรวจ อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ของอ้อยป่าเขตร้อนและสืบสกุลใกล้เคียง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2009 โครงการประเมินความหลากหลายพันธุกรรมของเชื้อพันธุกรรมอ้อยโดยใช้เครื่องหมายระดับโมเลกุล Expressed Sequence Tags (ESTs) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2009 การจัดการเชื้อพันธุกรรมและปรับปรุงพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 0 0 0
  2008 การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 1.2 ธนาคารพันธุกรรมอ้อยในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2007 โครงการเร่งรัดงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2006 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 การพัฒนาสถานีผสมพันธุ์อ้อยบ้านทิพเย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (ระยะที่ 1) หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 โครงการแปลงสาธิตพันธุ์อ้อยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 แปลงสาธิตพันธุ์อ้อยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 การประเมินเชื้อพันธุกรรมอ้อย หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0