การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาพืชไร่นา ปี 2017

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

50

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

3

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาพืชไร่นา

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122007 >>