Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2535

  Expertise Cloud

  "ยางพารา"ABB bananaABB groupacclimatizationAFLPshoot inductionsugarcanewater stressกล้วย, กล้วยน้ำว้ากลายพันธุ์กลายพันธุ์ รังสีแกมมา สบู่ดำ เอเอฟแอลพีการควบคุมโดยชีววิธีการโคลนยีนการเติมหมู่เมทิล (methylation)การถ่ายยีนการเพาะเลี้ยงช่อดอกอ่อนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แคลลัส เนเปียร์ สารควบคุมการเจริญเติบโตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สภาพขาดน้ำ ไพรเมอร์ การโคลนยีนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการไว้ตอการสะสมซูโครส, กิจกรรมเอนไซม์,การแสดงออกของกลุ่มยีนการแสดงออกของยีนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยขาดน้ำคลอโรฟิลล์ความเครียดจากการถูกน้ำท่วมขังความทนเค็ม (salt tolerance)ความทนทานต่อน้ำท่วมขังความทนแล้ง (drought tolerance)ความแปรปรวนทางพันธุกรรมความหลากหลายความหลากหลายทางพันธุกรรมเครื่องหมายโมเลกุลแคโรทีนอยดแคลลัสแคลลัสอ้อยดัชนีความทนทานดินเค็มดีเอ็นเอเมทิลเลชั่นต้นต่อต้านทานสารกำจัดวัชพืชถั่วเขียวถั่วเหลืองถ่ายยีนทนแล้งทรีฮาโลสทานตะวัน (sunflower), ผลผลิตเมล็ด (grainเทคนิค AFLP ,เทคนิค RAPDไทยน้ำหนักแห้งรวมเนเปียร์เนื่อเยื่อเจริญในอ้อยปาล์มน้ำมันผลผลิตอ้อยพม่าพลังงานพันธุ์ต้านทานพันธุ์อ้อยพีซีอาร์พืชพลังงานพืชอาหารโพรลีนภายใต้สภาวะขาดน้ำมะเขือยางพารายาสูบยีน TPSระยะแตกกอรังสีแกมมาฤทธิ์ทางชีวภาพลักษณะผลลายพิมพ์ดีเอ็นเอ, กล้วยน้ำว้าแล้งสบู่ดำสภาพขาดน้ำสภาพขาดน้ำ ( water deficit)สับปะรดสารควบคุมการเจริญเติบโตสารทุติยภูมิ และไส้เดือนฝอยรากสารละลายธาตุอาหารสารออสโมโพรเทคแทนไส้เดือนฝอยรากปมห้องสมุดซีดีเอ็นเอเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่าขาวเห็ดตับเต่าดำองค์ประกอบทางเคมีอ้อยอ้อยตออ้อยปลอดเชื้ออ้อยปลอดโรคอาร์เอ็นเอทั้งหมด, อ้อยอาหารสัตว์เอนไซม์ตัดจำเพาะ (restrictionเอเอฟแอลพีิ่ิBio Reactor

  Interest

  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, การถ่ายยีน, เครื่องหมายโมเลกุล

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of exogenous calcium on Agrobacterium tumefaciens-mediated gene transfer in Hevea brasiliensis (rubber tree) friable calliMontoro P., Teinseree N., Rattana W., Kongsawadworakul P., Michaux-Ferriere N.2000Plant Cell Reports
  19(9),pp. 851-855
  43
  2Growth and yield of eight 'namwa' (ABB) banana in ThailandSuvittawat K., Saradhuldhat P., Silayoi B., Teinseree N.2014Acta Horticulturae
  1024,pp. 241-246
  3
  3Colinearity of putative flowering gene in both sugarcane and sorghumSrinamngoen P., Srinamngoen P., Srinamngoen P., Chanprame S., Chanprame S., Teinseree N., Dweikat I.2019Euphytica
  215(4)
  0