Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2535

  Expertise Cloud

  "ยางพารา"ABB bananaABB groupacclimatizationAdventitious rootAFLPAFLP technique, RAPD techniqueAgrobacterium tumefaciensAgrobacterium-mediated transformationalcoholic fermentation pathwayanthocyaninsantioxidant activityAPETALA1BananaBanana developmentBanana GermplasmBanana morphologyBanana, Musa sp.betaine aldehyde dehydrogenaseblack sugarcanecallus inductioncDNA-AFLPcell wall invertaseChlorophyll contentChlorophyll densityCollinearitydendrogramDNA fingerprintingdrought screening durashoot inductionSugarcanewater stressดินเค็มดีเอ็นเอเมทิลเลชั่นต้นต่อต้านทานสารกำจัดวัชพืชถั่วเขียวถั่วเหลืองถ่ายยีนทนแล้งทรีฮาโลสทานตะวัน (sunflower), ผลผลิตเมล็ด (grainเทคนิค AFLP ,เทคนิค RAPDไทยน้ำหนักแห้งรวมเนเปียร์เนื่อเยื่อเจริญในอ้อยปาล์มน้ำมันผลผลิตอ้อยพม่าพลังงานพันธุ์ต้านทานพันธุ์อ้อยพีซีอาร์พืชพลังงานพืชอาหารโพรลีนโพลิโคซานอลฟีนอลิกฟีนอลิคภายใต้สภาวะขาดน้ำมะเขือยางพารายาสูบยีน TPSระยะแตกกอรังสีแกมมาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ทางชีวภาพลักษณะผลลายพิมพ์ดีเอ็นเอ, กล้วยน้ำว้าแล้งสบู่ดำสภาพขาดน้ำสภาพขาดน้ำ ( water deficit)สับปะรดสารควบคุมการเจริญเติบโตสารทุติยภูมิ และไส้เดือนฝอยรากสารโภชนเภสัชสารละลายธาตุอาหารสารออสโมโพรเทคแทนไส้เดือนฝอยรากปมห้องสมุดซีดีเอ็นเอเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่าขาวเห็ดตับเต่าดำองค์ประกอบทางเคมีอ้อยอ้อยดำอ้อยตออ้อยปลอดเชื้ออ้อยปลอดโรคอาร์เอ็นเอทั้งหมด, อ้อยอาหารสัตว์เอนไซม์ตัดจำเพาะ (restrictionเอเอฟแอลพีแอนโทไซยานินิ่ิBio Reactor

  Interest

  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, การถ่ายยีน, เครื่องหมายโมเลกุล

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี (F07, F08) ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • แปลงทดลองภาควิชาพืชไร่นา
   • ภาควิชาพืชไร่นา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of exogenous calcium on Agrobacterium tumefaciens-mediated gene transfer in Hevea brasiliensis (rubber tree) friable calliMontoro P., Teinseree N., Rattana W., Kongsawadworakul P., Michaux-Ferriere N.2000Plant Cell Reports
  19(9),pp. 851-855
  46
  2Growth and yield of eight 'namwa' (ABB) banana in ThailandSuvittawat K., Saradhuldhat P., Silayoi B., Teinseree N.2014Acta Horticulturae
  1024,pp. 241-246
  5
  3Association between chlorophyll stability and drought tolerance in Robusta coffeeChutteang C., Chutteang C., Roonprapant P., Teinseree N., Arunyanark A.2023Agriculture and Natural Resources
  57,pp. 331-342
  1
  4Genotype-dependent and flooding-induced root growth and flooding tolerance in the early growth stage of sugarcaneMaitreemitr P., Teinseree N., Chutteang C., Sookgul P., Tippayawat A., Duanmeesuk U., Arunyanark A.2023International Journal of Agricultural Technology
  19(4),pp. 1639-1656
  1
  5Flooding tolerance of sugarcane genotypes under recurring floods in plant and ratoon cropsTeinseree N., Maitreemitr P., Volkaert H.A., Chutteang C., Sookgul P., Tippayawat A., Wongsuksri A., Arunyanark A.2024Crop Breeding and Applied Biotechnology
  24(2)
  0
  6Colinearity of putative flowering gene in both sugarcane and sorghumSrinamngoen P., Srinamngoen P., Srinamngoen P., Chanprame S., Chanprame S., Teinseree N., Dweikat I.2019Euphytica
  215(4)
  0