ผลงานภาควิชาพืชไร่นา ปี 2021

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชไร่นา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชไร่นาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, "Identification and resistant characterization of legume sourcesagainst Meloidogyne incognita", Journal of Integrative Agriculture, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 168-177
Publish Year National Journal 1
2021 inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exประภาพรรณ ธวัชชัย, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการแช่น้ำร้อนต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์และการควบคุมโรคถอดฝักดาบในข้าวบางพันธุ์", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2021, หน้า 357-367

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชไร่นาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201720132012 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=04]