ผลงานภาควิชาพืชไร่นา ปี 2024

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

1

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชไร่นา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพืชไร่นา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาพืชไร่นา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพืชไร่นา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาพืชไร่นา ปี 2024

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาพืชไร่นา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาพืชไร่นา ปี 2024

Publish Year International Journal 11
2024 inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exSorajjapinun, W., exYimram, T., inนางสาวอรอุมา ตนะดุลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Registration of ‘KUML4’ and ‘KUML8’ mungbean cultivars with high yield and large seeds", Journal of Plant Registrations, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 33-41
2024 exLaksana, C., exSophiphun, O., inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "Lignin reduction in sugarcane by performing CRISPR/Cas9 site-direct mutation of SoLIM transcription factor", Plant science : an international journal of experimental plant biology, ปีที่ 340, มีนาคม 2024, หน้า 111987
2024 inดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกิติยา อ่ำกุล, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exTaeyoung Lee, exSangrea Shim, exSuk-Ha Lee, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Construction of a SNP-based linkage map and identifcation of QTLs for woody biomass-related traits using an interspecifc F2 population derived from Jatropha curcas? Jatropha integerrima", Euphytica, ปีที่ 220, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024
2024 exPootakham, W., inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exKongkachana, W., exNaktang, C., exSonthirod, C., exU-Thoomporn, S., exYoocha, T., exPhadphon, P., exTangphatsornruang, S., "A de novo chromosome-scale assembly of the Lablab purpureus genome", Frontiers in Plant Science, ปีที่ 15, มีนาคม 2024
2024 exKhammona, K., exDermail, A., exSuriharn, K., exLรผbberstedt, T., exWanchana, S., exThunnom, B., exPoncheewin, W., exToojinda, T., exRuanjaichon, V., inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "Accelerating haploid induction rate and haploid validation through marker-assisted selection for qhir1 and qhir8 in maize", Frontiers in Plant Science, ปีที่ 15, มีนาคม 2024
2024 inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMaitreemitr, P., exVolkaert, H.A., inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSookgul, P., exTippayawat, A., exWongsuksri, A., inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Flooding tolerance of sugarcane genotypes under recurring floods in plant and ratoon crops", Crop Breeding and Applied Biotechnology, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2024
2024 exPuntaree Taeprayoon, exKanlaya Ratchabut, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exAnek Limsrivilai, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "Implications of genotypic and phenotypic variation in Dura x Dura oil palm for maternal selection", Agriculture and Natural Resources , ปีที่ 58, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 139-146
2024 exมยุรี ลิมติยะโยธิน, inนางสาวณัฐ์นิชภู สุกิน, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Leaf-variegated mutations induced using gamma irradiation of Anubias minima", Journal of Applied Biology and Biotechnology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2024, หน้า 172-175
2024 exPhunthong, C., exPitaloka, M.K., inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "Rice mutants, selected under severe drought stress, show reduced stomatal density and improved water use efficiency under restricted water conditions", Frontiers in Plant Science, ปีที่ 15, เมษายน 2024
2024 exWaengwan, P., inดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLin, Y., exYimram, T., exYuan, X., exChen, X., inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, "A Cluster of Peronospora parasitica 13-like (NBS-LRR) Genes Is Associated with Powdery Mildew (Erysiphe polygoni) Resistance in Mungbean (Vigna radiata)", Plants, ปีที่ 13, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2024
2024 inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFoytong, K., inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "Plant spacing and pruning effect on yield productivity of jatropha", Journal of Crop Science and Biotechnology, พฤษภาคม 2024
Publish Year National Journal 2
2024 inนางสาวจำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบุญขวัญ คิดสม, exวราภรณ์ ทิพย์โกศลวงศ์, exมนสิชา คำกองแก้ว, "สารสกัดด้วยน้ำจากวัชพืชเถาเลื้อยที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงและภาวะอ้วน", วารสารเกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 61-74
2024 inนางสาวใยไหม ช่วยหนู, exนายณัฐวุฒิ นิสสัย, inนายประเสริฐ ถาหล้า, exดร.กัณทิมา ทองศรี, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวและสภาพการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว", วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 46-56

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชไร่นาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2024 inดร.นงภัทร ไชยชนะ, อาจารย์, exนางสาวทิพวรรณ ภาษิต, exนางสาวสุมา สกุลกนกลักษณ์, exนายกฤษฎิ์ นันทะกูล, inดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาชนิดและอัตราปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวานพันธุ์เพียวไวท์ฮอกไกโดที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 25, 29 มกราคม 2024, ขอนแก่น ประเทศไทย
2024 exเจษฎา จันทร์ตระกูล, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การจัดกลุ่มเฮเทอโรซีสแก่สายพันธุ์ผสมตัวเองชั่วที่1 (S1 lines) ทีสกัดได้จากข้าวโพดลูกผสมพันธุ์การค้าด้วยตัวทดสอบ", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62, 5 - 7 มีนาคม 2024, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20232019 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201720132012 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=04]