Person Image

  Education

  • Ph.D.(Agriculture), Tokyo University of Agriculture and Technology, ญี่ปุ่น, 2556
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  Air pollutantbiomassCassavaCassava Physiology and ProductionCassava Productivitychlorophyll contentCoffea canephoraCrop Growth AnalysisCrop Physiological ParametersdroughtDrought stressFertigationfertilizerFlooding stressLeaf gas exchangeleaf water potentialOsmotic adjustmentOzoneozone toleranceperoxidesphotosynthesisriceSalt tolerancesolute concentrationsoy beansoybeanSPADSPAD indexstomatastomatal conductancestomatal density and sizestomatal mutantsStress tolerance indicesStudy on response of sugarcane varieties under water-logging condition in early growth stageSubsurface Drip Irrigationsubsurface dripped-irrigationsSurface Drip Irrigationsurface dripped-irrigationssustainable energySustainable rice productionThai jasmine riceThai jusmine riceTolerance indextranspiration ratevase lifeVisible Foliar InjuryVisible leaf injurryVisible leaf injuryWater deficitWater deficit stresswater dificitwater potentialwater stresswater usewater use efficiencywater-saving riceWUEกล้วยไม้สกุลหวายการก่อกลายพันธ์ุการก่อกลายพันธุ์การขาดน้ำการเขตกรรมการงอกการจัดการพืชการฉายรังสีการใช้ไนโตรเจนการติดเมล็ดการปรับปรุงพันธุ์การวิเคราะห์การเจริญเติบโตทางพืชไร่การไว้ตอการสังเคราะห์แสง กล้วยไม้สกุลหวาย สภาวะแล้ง การใช้น้ำการแสดงออกของยีนการหมักการให้น้ำหยดแบบใต้ดินการให้น้ำหยดแบบผิวดินการให้ปุ๋ยแบบผิวดินการให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ำค่าทางสรีรวิทยาพืชเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยขาดน้ำข้าวข้าว พืชC3 พืชC4 เส้นตอบสนองต่อแสง จุดชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ข้าวขาวดอกมะลิ 105ข้าวโพดข้าวโพดหมักข้าวโพดหวานคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์ความเค็มความเครียดจากการถูกน้ำท่วมขังเชื้อเพลิงชีวภาพดินเค็มผลิตภาพมันสำปะหลังพันธุ์อ้อยพืชอาหารสัตว์มวลชีวภาพระยะเจริญพันธุ์สรีรวิทยาการผลิตมันสำประหลังหญ้าเนเปียร์อ้อยอุณหภูมิสูง

  Interest

  สรีรวิทยาของพืช, นิเวศ-สรีรวิทยาพืช, สรีรวิทยาพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมเครียด, มลพิษทางอากาศกับการผลิตพืช

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2562 - มิ.ย. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องแลบสรีรวิทยาพืช ชั้น 2 อาคารคณะเกษตร ตึกกลาง
   • ศูนย์พืชผักเขตร้อน และแปลงทดลองพืชไร่ ภาควิชาพืชไร่นา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก