Person Image

Administration

Education

  • ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • วท.บ.(ชีววิทยา) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 19 15 0 0
2012 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 8 0 0
2010 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 7 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 4 0 0
2014 การพัฒนาลูกผสมข้ามชนิดของพืชสกุล Jatropha เพื่อใช้เป็นพืชพลังงานชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2010 การคัดเลือกและทดสอบความสามารถในการทนเค็มของสบู่ดำและสบู่เลือด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 40 43 4 4
2019 การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่ (ต่อเนื่องปีที่ 3) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่ (ต่อเนื่อง ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 ศึกษาบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารในแปลงอ้อย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2015 การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2013 การคัดเลือกและทดสอบความทนเค็มของสบู่ดำในสภาพแปลงทดสอบ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2 3 0 0
2012 การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำพันธุ์ใหม่สำหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 28 20 0 3
2011 โครงการร่วมมือและพัฒนาพันธุ์พืชเศษฐกิจ:ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 1 0
2011 การเปรียบเทียบผลผลิตและปริมาณน้ำมันของลูกผสมข้ามชนิดในสกุลJatropha เพื่อใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 3 0 1
2010 ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 8 13 3 0
2007 การพัฒนาพันธุ์สบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โพรเทคเตอร์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 2 3 0 0