การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำพันธุ์ใหม่สำหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์

Publish Year International Journal 17
2024 inดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกิติยา อ่ำกุล, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exTaeyoung Lee, exSangrea Shim, exSuk-Ha Lee, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Construction of a SNP-based linkage map and identifcation of QTLs for woody biomass-related traits using an interspecifc F2 population derived from Jatropha curcas? Jatropha integerrima", Euphytica, ปีที่ 220, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024
2023 inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Biomass productivity and wood chemical composition at different pruning ages of interspecific hybrid Jatrophas", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2023, หน้า 353-362
2023 inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genotype performance and relationship between leaf traits, biomass yield and wood quality on interspecific hybrids of Jatropha", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2023, หน้า 309-320
2023 exPremroedee Phithakhongsa, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChamnanr Phetcharat, exNarathid Muakrong,, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Discovery of male sterility from an interspecific cross between Jatropha curcas and J. integerrima", Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization, ปีที่ 21, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2023, หน้า 497-504
2022 inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Biomass yield stability of interspecific Jatropha hybrids through multiple harvest rotations with varying harvest ages", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2022, หน้า 1215-1224
2017 exKitiya Amkul, exKularb Laosatit, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exSangrea Shim, exSuk-Ha Lee, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Mapping of QTLs for Seed Phorbol Esters, a Toxic Chemical in Jatropha curcas (L.).", Genes, ปีที่ 18, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 205-1-11
2014 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exMrs.Khin Thida One, exนายนราธิษณ์ หมวกรอง, exJ?er?emy Valette, exPhilippe Girard, "Physicochemical properties of seeds and oil from an F2population of Jatropha curcasJatropha integerrima", ScienceAsia, ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2014, หน้า 428-435
2014 exOne, KT, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exMuakrong, N, exLaosatit, K, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Phenotypic and genotypic variability of F-2 plants derived from Jatropha curcas x integerrima hybrid", BIOMASS & BIOENERGY, ปีที่ 67, สิงหาคม 2014, หน้า 137-144
2014 exMuakrong, N, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "'Kamphaeng Saen 1', Kamphaeng Saen 2', and 'Kamphaeng Saen 3': New Ornamental Jatropha Cultivars Derived through an Interspecific Cross", HORTSCIENCE, ปีที่ 49, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2014, หน้า 1083-1085
2014 exLaosatit, K, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exMuakrong, N, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Development of interspecific and intergeneric hybrids among jatropha-related species and verification of the hybrids using EST-SSR markers", PLANT GENETIC RESOURCES-CHARACTERIZATION AND UTILIZATION, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2014, หน้า S58-S61
2014 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exNarathid Muakrong, exChamnanr Phetcharat, "BREEDING FIELD CROPS FOR ORNAMENTAL PURPOSE: A CASE IN Jatropha spp.", AGRIVITA, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, กันยายน - ตุลาคม 2014, หน้า 229-234
2014 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "Phenotypic and genotypic variability of F-2 plants derived from Jatropha curcas x integerrima hybrid", BIOMASS & BIOENERGY, ปีที่ 67, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2014, หน้า 137-144
2014 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "Inheritance of dwarfiness and erect growth habit in progenies of Jatropha curcas x Jatropha integerrima.", Journal of the American Society for Horticultural Science, ปีที่ 139, ฉบับที่ 5, กันยายน 2014, หน้า 582-586
2014 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "'Kamphaeng Saen 1', 'Kamphaeng Saen 2', and 'Kamphaeng Saen 3': new ornamental jatropha cultivars derived through an interspecific cross.", HortScience, ปีที่ 49, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2014, หน้า 1083-1085
2014 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "Interspecific jatropha hybrid as a new promising source of woody biomass.", Plant Genet Resour, ปีที่ 12, ฉบับที่ s1, กรกฎาคม 2014, หน้า s17-s20
2013 exLaosatit, K., inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exSaensuk, C., inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Development and characterization of EST-SSR markers from Jatropha curcas EST database and their transferability across jatropha-related species/genus", Biologia (Poland), ปีที่ 68, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 41-47
2012 exNyi, N, inดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Nondestructive Measurement of Photosynthetic Pigments and Nitrogen Status in Jatropha (Jatropha curcas L.) by Chlorophyll Meter", PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTIST, ปีที่ 95, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 139-145
Publish Year National Journal 18
2021 inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิราพร เชื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนราธิษณ์ หมวกรอง, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "อิทธิพลของพ่อแม่ต่อลักษณะใบและความสัมพันธ์กับผลผลิตในลูกผสมกลับข้ามชนิดของสบู่ดำ", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 1313-1323
2020 inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิไลรัตน์ ฤกษ์วิรี, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "สหสัมพันธ์ของลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิตชีวมวลในลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดำกับเข็มปัตตาเวีย", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 823-834
2020 exนฎาภัสส์ คุ้มกลาง, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Improving Detection Ability of Near Infrared Spectroscopy to Detect the Low concentration Phorbol esters in Jatropha seed", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 19-27
2020 inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิไลรัตน์ ฤกษ์วิรี, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสายพันธุ์พ่อแม่และการตัดฟันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตชีวมวลของลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดำกับเข็มปัตตาเวีย", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 249-260
2019 inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสินีนาฎ เกิดทรัพย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบศักยภาพทางชีวมวลในสบู่ดำลูกผสมข้ามชนิด", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 917-928
2018 exนางสาวกรรณิกา ฝอยทอง, exนางสาวผกายวรรณ ซื่อสัตยวงศ์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การประเมินน้าหนักเมล็ดสบู่ด้าที่น้อยที่สุดเพื่อหาปริมาณน้ามันและการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์น้ามันจากเมล็ดที่มีและไม่มีเปลือกหุ้มเมล็ดในสบู่ด้า 14 สายพันธุ์", Agricultural Sci. J., ปีที่ 49, ฉบับที่ 2 (Suppl.), เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 369-372
2018 exสินีนาฎ เกิดทรัพย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "เสถียรภาพของผลผลิตเมล็ดและชีวมวลในลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดากับเข็มปัตตาเวีย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 357-360
2018 exวิไลรัตน์ ฤกษ์วิรี, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตเมล็ดและชีวมวลในสบู่ดาลูกผสม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 361-364
2018 inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การประเมินผลผลิตและชีวมวลในสบู่ดำลูกผสมภายในชนิดและลูกผสมข้ามชนิด", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2018, หน้า 1191-1202
2016 exนางสาวเมธาพร ลมัยศรี, exนายนราธิษณ์ หมวกรอง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "ปริมาณและคุณภาพน้ำมันในสายพันธุ์สบู่ดำลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดำกับเข็มปัตตาเวีย", วารสาร มทร. อีสาน (RMUTI Journal), ปีที่ 2559, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 39-48
2016 exนางสาวประภัสสร อิสระไพโรจน์, exนายนราธิษณ์ หมวกรอง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาลูกผสมข้ามชนิดระหว่าง Jatropha curcas ? Jatropha cinerea", วารสาร มทร. อีสาน (RMUTI Journal), ปีที่ 2559, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 49-53
2016 exเปรมฤดี พิทักษ์หงษ์สา , exจันทร์จิรา แก้วเรือง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "ความมีชีวิต และความสามารถในการงอกของละอองเกสรเพศผู้ของพืชในสกุล Jatropha", วารสาร มทร. อีสาน (RMUTI Journal), ปีที่ 2559, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 54-63
2016 exธิดารัตน์ เทพนารินทร์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อการออกดอกของสบู่ดำ 6 สายพันธุ์", วารสาร มทร. อีสาน (RMUTI Journal), ปีที่ -, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 64-75
2016 inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิไลรัตน์ ฤกษ์วิรี, exวิตรี พรมศร, "การคัดเลือกลักษณะลำต้นและกิ่งของลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดำกับเข็มปัตตาเวียสำหรับใช้เป็นพืชพลังงานชีวมวล", วารสาร มทร.อีสาน, ปีที่ 2559, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2016, หน้า 20-29
2016 exนฎาภัสส์ คุ้มกลาง, exวิภาวรรณ เอกเอี่ยม, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณโปรตีนในเมล็ดลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดำและเข็มปัตตาเวียด้วยเทคนิค Near-infrared spectroscopy", มทร.อีสาน ฉบับพิเศษ, ปีที่ พิเศษ, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 12-19
2016 exKitiya Amkul, exMalee Panngam, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exKularb Laosatit, "Pollen viability and seed set of interspecific hybrids betweenJatropha curcas x Jatropha integerrima", Genomics and Genetics , ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 50-55
2016 exสินีนาฎ เกิดทรัพย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพผลผลิตเนื้อไม้ของลูกผสมข้ามชนิดในพืชสกุล Jatropha", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 361-364
2015 inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวอัญชิสา ปานแก้ว, "การชักนาการกลายพันธุ์ในสบู่ดาด้วยรังสีแกมมาและตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเทคนิคเอเอฟแอลพี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 1-4
Publish Year International Conference 2
2015 inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวนัญญา รู้ทวีผล, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "Expression of alcohol dehydrogenases (ADH) and pyruvate decarboxylase (PDC) genes in Jatropha under Waterlogging condition", International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS)2015, 7 - 9 พฤศจิกายน 2015, โตเกียว ญี่ปุ่น
2014 exสินีนาฎ เกิดทรัพย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความแปรปรวนของลักษณะดอกและช่อดอกในลูกผสมกลับระหว่างสบู่ดำและเข็มปัตตาเวีย", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2014, อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 18
2019 inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของแบคทีเรียกลุ่มไม่สร้างมีเทนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลวัว ผักตบชวา และกากสบู่ดำ", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2 - 4 ตุลาคม 2019, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exนางสาวผกายวรรณ ซื่อสัตยวงศ์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกรรณิกา ฝอยทอง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "อัตราการรอดและการให้ผลผลิตของประชากรผสมตัวเองในสบู่ดำที่พัฒนาจากเข็มปัตตาเวีย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2018, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2018 exนางสาวกรรณิกา ฝอยทอง, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาความแปรปรวนทางฟีโนไทป์ของสบู่ดำ 14 สายพันธุ์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 ธันวาคม 2018 - 6 มกราคม 2019, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2017 exสินีนาฎ เกิดทรัพย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "เสถียรภาพของผลผลิตในลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดำกับเข็มปัตตาเวีย", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11, 3 - 4 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exวิไลรัตน์ ฤกษ์วิรี, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การประเมินผลผลิตและความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับชีวมวลในสบู่ดำลูกผสม", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11, 3 - 4 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาวกรรณิกา ฝอยทอง, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การประเมินน้ำหนักเมล็ดสบู่ดำน้อยที่สุดและเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์น้ำมันจากเมล็ดที่มีและไม่มีเปลือกหุ้มเมล็ดในสบู่ดำ 14 สายพันธุ์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 , 3 - 4 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exวิไลรัตน์ ฤกษ์วิรี, exณัฐกานต์ สุริโย, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสายพันธุ์พ่อแม่ต่อลักษณะการเจริญเติบโตในช่วงแรกของลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดำกับเข็มปัตตาเวีย", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exธิศิภูมิ สายะสนธิ, inดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "ผลของความถี่ของการให้น้ำและสูตรปุ๋ยต่อสบู่ดำ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน คร้งที่ 9, 2 - 3 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exวิไลรัตน์ ฤกษ์วิรี, exวิตรี พรมศร, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกเพื่อลักษณะลำต้นใหญ่ในลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดำกับเข็มปัตตาเวียสำหรับใช้เป็นพืชพลังงาน", การประชุมวิชาการ งา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 8 - 9 กรกฎาคม 2015, สุรินทร์ ประเทศไทย
2015 exสินีนาฎ เกิดทรัพย์, exธัญญารัตน์ มังกร, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบขนาดทรงพุ่มของสายพันธุ์ลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดำกับเข็มปัตตาเวีย", การประชุมวิชาการ งา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 8 - 9 กรกฎาคม 2015, สุรินทร์ ประเทศไทย
2015 inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัญชิสา ปานแก้ว, "การชักนำการกลายพันธุ์ในสบู่ดำด้วยรังสีแกมมาและตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเทคนิคเอเอฟแอลพี", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exวิภาวรรณ เอกเอี่ยม, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "ศักยภาพในการให้ผลผลิตของพืชสกุล Jatropha ที่พบในประเทศไทย", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18, 17 - 19 กรกฎาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exปัญจรัตน์ เลิศหัสดีรัตน์, exนพวรรณ คำแดง, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ด้านเครื่องหมายโมเลกุลชนิด SSR และขนาดโครโมโซมของพืชในสกุล Jatrophaบางชนิด", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 "พันธุศาสร์ก้าวหน้าสู่อาเซียน", 17 - 19 กรกฎาคม 2013, สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวกุหลาบ เหล่าสาธิต, exนางสาวกิติยา อ่ำกุล , exนางสาวมาลี พันธ์งาม , inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "เครื่องหมายโมเลกุลแบบ EST-SSR ที่สามารถจำแนกสบู่ดำที่มีปริมาณฟอร์โบลเอสเทอร์สูงและต่ำ", ดการประชุมวิชาการงา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ ๖“พืชน้ำมันเพื่อสุขภาพ ความงาม และอุตสาหกรรม” ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี , 5 - 7 สิงหาคม 2013, สิรินธร อุบลราชธานี ประเทศไทย
2013 exนายนราธิษณ์ หมวกรอง, exนายชำนาญร์ เพ็ชรรัตน์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "สบู่ดำประดับพันธุ์ใหม่ : ‘กำแพงแสน 1’ ถึง ‘กำแพงแสน 6’", การประชุมวิชาการงา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ ๖“พืชน้ำมันเพื่อสุขภาพ ความงาม และอุตสาหกรรม” , 5 - 7 สิงหาคม 2013, สิรินทร อุบลราชธานี ประเทศไทย
2013 exวนัญญา รู้ทวีผล, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, exนงลักษณ์ เทียนเสรี, "การแสดงออกอย่างจำเพาะของยีน pyruvate decarboxylase (PDC) ในสบู่ดำภายใต้สภาพนํ้าท่วม", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 exนายนราธิษณ์ หมวกรอง, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Hybrid Vigor of Biomass in Interspecific Hybrids of Jatropha curcas x J. integerrima", Commission on Higher Eduction Congress V - University Staff Dvelopment Consortium (CHE-USDC Congress V)โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2554 ณ The Ambassador City Jomtien, 14 - 16 พฤศจิกายน 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exอัญชิสา ปานแก้ว, inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "การชักนำให้เกิดแคลลัสและยอดจากก้านช่อดอกอ่อนและก้านใบอ่อนของสบู่ดำพันธุ์โคราช", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year International Patent 1
2023 inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "พันธุศาสตร์ประชากรสำหรับการปรับปรุงพันธุ์", Kasetsart University, 2023
Publish Year National Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 3
2016 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exนราธิษณ์ หมวกรอง, "สบู่ดำต้นเตี้ย พันธุ์ KUJL 26", Kasetsart University, 2016
2015 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exนายนราธิษณ์ หมวกรอง, exนางสาวเปรมฤดี พิทักษ์หงษ์สา, "สบู่ดำพันธุ์ KUJLms1", Kasetsart University, 2015
2012 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายนราธิษณ์ หมวกรอง, exนายจิระศักดิ์ เจ๊โซะ, "สบู่ดำประดับพันธุ์กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 และ กำแพงแสน 3", Kasetsart University, 2012