Journal

การชักนาการกลายพันธุ์ในสบู่ดาด้วยรังสีแกมมาและตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเทคนิคเอเอฟแอลพี
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
46
3
1-4
กันยายน - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-