Journal

Article
ความมีชีวิต และความสามารถในการงอกของละอองเกสรเพศผู้ของพืชในสกุล Jatropha
Journal
วารสาร มทร. อีสาน (RMUTI Journal) (ISSN: 1906215X)
Volume
2559
Issue
พิเศษ
Year
มกราคม - มิถุนายน 2016
Page
54-63
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-