Conference

Article
ผลของความถี่ของการให้น้ำและสูตรปุ๋ยต่อสบู่ดำ
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน คร้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
2 - 3 กันยายน 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-