Conference

Article
การคัดเลือกเพื่อลักษณะลำต้นใหญ่ในลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดำกับเข็มปัตตาเวียสำหรับใช้เป็นพืชพลังงาน
Conference
การประชุมวิชาการ งา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
8 - 9 กรกฎาคม 2015
Location
สุรินทร์ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-