ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทน

Publish Year International Journal 5
2015 exPuntaree Taeprayoon, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exSuk-Ha Lee, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genetic background of three commercial oil palm breeding populations in Thailand revealed by SSR markers", Australian Journal of Crop Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2015, หน้า 281-288
2015 exPuntaree Taeprayoon, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exYang Jae Kang, exAnek Limsrivilai, exSuk-Ha Lee, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genome-wide SSR marker development inoil palm by Illumina HiSeq for parentalselection", Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 1-4
2015 exChanida Lamaisri, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Relationship between fatty acid composition and biodiesel qualityfor nine commercial palm oils", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 389-395
2013 inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exHadkam, Y., exTaeprayoon, P., inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Estimates of repeatability and path coefficient of bunch and fruit traits in bang boet dura oil palm", Journal of Oil Palm Research, ปีที่ 25, ฉบับที่ APR, เมษายน 2013, หน้า 108-115
2011 exสุณีวัลย์ หมันหมาด, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Seasonal effects on bunch components and fatty acid composition in Dura oil palm (Elaeis guineensis)", African Journal of Agricultural Research , ปีที่ 6, ฉบับที่ 7, เมษายน 2011, หน้า 1835-1843
Publish Year National Journal 3
2016 exเพ็ญธัญพัฒน์ แสงทองมา, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exดร.ปัณฑารีย์ แต้ประยูร, inดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอนก ลิ่มศรีวิไล, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตในประชากรปาล์มน้ามันชนิดดูรา", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ว. พืชศาสตร์สงขลานครินทร์), ปีที่ 3, ฉบับที่ supplement, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 9-15
2014 exสิรินภา คงเจริญ, inดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปริมาณบีตา-แคโรทีนในผลปาล์มน้ำมันแบบรวดเร็ว", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014, หน้า 375-381
2009 exน.ส.เยาวนาถ หาดคำ, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "อัตราซ้ำและสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบผลผลิตปาล์มน้ำมันแบบดูราสายพันธุ์บางเบิด", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 230-233
Publish Year International Conference 5
2015 exจุฑารัตน์ อาจหาญ, inดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของธาตุอาหาร Mg และ B ต่อปาล์มน้ำมันที่ระยะก่อนการเก็บผลผลิต", โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่5, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exPhumwit Pengruang, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exPuntaree Taeprayoon, exAnek Limsrivilai, exSuk Ha Lee, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Combining ability of some commercial Dura and Pisifera oil parents at immature stage in Thailand", SABRAO 13th Congress and International Conference The Society for Advancement of Breeding Research in Asia and Oceania, 14 - 16 กันยายน 2015, Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2012 exนางสาวสุจิณณา เดชะพรรค, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genetic diversity of commercial tenera oil palm varieties in Thailand", The 12th SABRAO Congress on Plant Breeding towards 2025: Challenges in a Rapidly Changing World , 13 - 16 มกราคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Effect of fertilizer types on oil palm seedling in Kamphaeng Saen district", Commission on Higher Education Congress IV University Staff Development Consortium, 14 - 16 กันยายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exArdhan J., inดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exLeewanich P., inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "The Relationship between Available Soil Nutrients and Yield of Oil Palm (Elaeis guineensis) var. Dura", CHE-USDC Congress I, 5 - 7 กันยายน 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2016 exกัลยา พงค์รัตน์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exปัณฑารีย์ แต้ประยูร, exอเนก ลิ่มศรีวิไล, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "แพทโคเอฟฟิเชี่ยนท์ของลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน้ำมันในประชากรดูรา x ดูรา", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559, 26 - 29 พฤษภาคม 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2016 exภูมิวิทย์ เพ็งเรือง, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exปัณฑารีย์ แต้ประยูร, exเอนก ลิ่มศรีวิไล, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรากับพันธุ์ทางการค้า", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559, 26 - 29 พฤษภาคม 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2016 exนางสาวเพ็ญธัญพัฒน์ แสงทองมา, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exดร. ปัณฑารีย์ แต้ประยูร, exดร.เอนก ลิ่มศรีวิไล, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตในประชากรปาล์มน้ามันชนิดดูรา", การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 "พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน"โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า, หาดใหญ่, สงขลา, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, สงขลา ประเทศไทย
2013 exสิรินภา คงเจริญ, inดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปริมาณเบต้าแคโรทีนแบบรวดเร็วในผลปาล์มน้ำมัน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5 , 18 - 19 กรกฎาคม 2013, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2012 exสุจิณณา เดชะพรรค, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "A study on Diversity of Elite Oil Palms in Thailand by Using Simple Sequence Repeat (SSR) Molecular Markers", Commission on Higher Eduction Congress V - University Staff Dvelopment Consortium (CHE-USDC Congress V)โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2554 ณ The Ambassador City Jomtien, 14 - 16 พฤศจิกายน 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวเยาวนาถ หาดคำ, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Correlation and path analysis of yield-related traits in Bang Boet dura oil palm", การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 4: เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย Commission on Higher Education Congress IV (CHE-USDC Congress IV) , 14 - 16 กันยายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exนางสาวปัณฑารีย์ แต้ประยูร, exนางสาวสุจิณณา เดชะพรรค, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genetic structure in elite Thai oil palm parents using SSR markers", Commission on Higher Eduction Congress IV - University Staff Dvelopment Consortium (CHE-USDC Congress IV)โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเดอะซายส์ พัทยา จังหวัดชลบุรี, 14 - 16 กันยายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exPuntaree Taeprayoon, exAngkana Jongcherdchutrakul, exSujinna Dachapak, exYaowanat Hadkam, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "A Set of Simple Sequence Repeat Markers Identifying Oil Palm Forms.", Commission on Higher Education Congress I University Staff Development Consortium (CHE-USDC Congress I), 5 - 7 กันยายน 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 3
2017 inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนายเอนก ลิ่มศรีวิไล, exนายจักรพงศ์ ลิ่มศรีวิไล, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "ชุดอุปกรณ์แซะช่อทะลายย่อยออกจากทะลายปาล์มน้ำมัน", Kasetsart University, 2017
2013 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนายอเนก ลิ่มศรีวิไล, "เครื่องแยกผลปาล์มน้ำมันออกจากช่อทะลายย่อย", Kasetsart University, 2013
2012 inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "เครื่องกะเทาะเมล็ดปาล์มน้ำมัน", Kasetsart University, 2012