Conference

การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 4: เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย Commission on Higher Education Congress IV (CHE-USDC Congress IV)
ชาติ
14 - 16 กันยายน 2011
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
-