การคัดเลือกและทดสอบความสามารถในการทนเค็มของสบู่ดำและสบู่เลือด

Publish Year National Conference 1
2010 exนายณัฐวุฒิ ชัยวุฒิ, inดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, "Screening of Physic Nut (Jatropha curcas L.) for Salt Tolerance at Germination Stage", งานประชุมวิชาการงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7, 7 - 8 ธันวาคม 2010, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย