การคัดเลือกและทดสอบความสามารถในการทนเค็มของสบู่ดำและสบู่เลือด