การพัฒนาพันธุ์สบู่ดำ

Publish Year International Journal 2
2011 inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exน.ส.ปัณฑารีย์ แต้ประยูร, exน.ส.เยาวนาถ หาดคำ, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genetic Diversity Among Jatropha and Jatropha-RelatedSpecies Based on ISSR Markers", Plant Molecular Biology Reporter (Plant Mol Biol Rep), ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 252-264
2011 inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exสุจิณณา เดชะพรรค, exMuang Muang Tar, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "New microsatellite markers classifying nontoxic and toxic Jatropha curcas", Journal of Genetics, ปีที่ 90, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2011, หน้า e76-e78
Publish Year National Conference 3
2011 inดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรรถพล วัฒนปาน, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, "ผลการเสียบยอดต่อการเจริญเติบโตและการติดผลของสบู่ดำ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8, 8 - 10 ธันวาคม 2011, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2011 exนางสาวอังคณา ชงเชิดชูตระกูล, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Comparison of method used for extraction of phorbol esters in Jatropha seeds for Jatropha breeding", The 37th Congress on Science and Technology of Thailand (STT37), 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนายสมศักดิ์ หมวกรอง, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "Embryo recue: a method to develop an interspecific hybrid between Jatropha curcas L. and Jatropha podagrica L.", Commission on Higher Eduction Congress IV - University Staff Dvelopment Consortium (CHE-USDC Congress IV), 14 - 16 กันยายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย