การเปรียบเทียบผลผลิตและปริมาณน้ำมันของลูกผสมข้ามชนิดในสกุลJatropha เพื่อใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

Publish Year International Conference 1
2013 exนางสาวกุหลาบ เหล่าสาธิต, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exนายชาตรี แสนสุข, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Development of EST-SSR from Jatropha curcas EST database and its application in assessment of Jatropha hybrids", The 3rd International Symposium on Genetics of Plant Resources to be held during April 16-19, 2013 at International Convention Center in Jeju, South Korea. , 16 - 19 เมษายน 2013, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 2
2013 exนางสาวเปรมฤดี พิทักษ์หงษ์สา, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาดอกเกสรเพศผู้เป็นหมันที่คัดเลือกมาจากสบู่ดำลูกผสมข้ามชนิด", การประชุมวิชาการงา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ “พืชน้ำมันเพื่อสุขภาพ ความงาม และอุตสาหกรรม” , 5 - 7 สิงหาคม 2013, สิรินทร อุบลราชธานี ประเทศไทย
2013 exนางสาววิภาวรรณ เอกเอี่ยม, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "ปริมาณน้ำมันและองค์ประกอบกรดไขมันในน้ำมันจากเมล็ดพืชในสกุล Jatropha", การประชุมวิชาการงา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ “พืชน้ำมันเพื่อสุขภาพ ความงาม และอุตสาหกรรม” , 5 - 7 สิงหาคม 2013, สิรินทร อุบลราชธานี ประเทศไทย
Publish Year National Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 1
2013 inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exนายนราธิษณ์ หมวกรอง, "สบู่ดำประดับพันธุ์กำแพงแสน 4 กำแพงแสน 5 และ กำแพงแสน 6", Kasetsart University, 2013