การพัฒนาลูกผสมข้ามชนิดของพืชสกุล Jatropha เพื่อใช้เป็นพืชพลังงานชีวมวล

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสินีนาฎ เกิดทรัพย์, exธัญญารัตน์ มังกร, "การเปรียบเทียบขนาดทรงพุ่มของสายพันธุ์ลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดำกับเข็มปัตตาเวีย", วารสาร มทร. อีสาน, ปีที่ 2559, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2016, หน้า 30-38
Publish Year International Conference 2
2014 exวิไลรัตน์ ฤกษ์วิรี, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกเพื่อลักษณะทรงพุ่มเล็กและผลผลิตสูงในลูกผสมกลับระหว่างสบู่ดำและเข็มปัตตาเวีย", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน จ. นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
2014 exณภาภัช ใจเพ็ชร, exธัญญารัตน์ มังกร, exวิตรี พรมศร, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์และผลผลิตชีวมวลของลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดำกับเข็มปัตตาเวีย", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2014, อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 exสินีนาฎ เกิดทรัพย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพผลผลิตเนื้อไม้ของลูกผสมข้ามชนิดในพืชสกุล Jatropha", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย