การคัดเลือกและทดสอบความทนเค็มของสบู่ดำในสภาพแปลงทดสอบ

Publish Year International Journal 1
2014 exDhimas Handhi Putranto, exTeerawat Tongkra, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Growth and Physiological Response of Jatropha Interspecific Hybrid (Jatropha curcas x J. integerrima) under Salt Stress", International Journal on Advanced Science Engineering Information Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2014, หน้า 18-23
Publish Year National Journal 1
2016 inดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exไพรัช พงษ์วิเชียร, inนางสาวอรอุมา ตนะดุลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุภกร ด่านศรีประเสริฐ, "การทดสอบความทนเค็มของสบู่ดำในสภาพแปลง", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 284-289
Publish Year International Conference 2
2015 inดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuphakorn Dansriprasert , exPirach Pongwichian, "Application of grafting technique on Jatropha (Jatropha curcas L.)for yield improvement in saline soil", Jatropha Update 2015, 10 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDhimas Handhi Putranto, "Salinity Potential Test of Jatropha Interspecific Hybrid", Jatropha update 2014, 12 - 13 ตุลาคม 2014, Delhi สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 1
2016 exศุภกร ด่านศรีประเสริฐ, exไพรัช พงษ์วิเชียร, inนางสาวอรอุมา ตนะดุลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบความทนเค็มของสบู่ดำในสภาพแปลง", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17, 25 - 26 มกราคม 2016, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย