การศึกษาพันธุกรรม การประเมินและคัดเลือกลักษณะคุณค่าอาหารในฝรั่งลูกผสม

Publish Year International Journal 2
2006 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, exCrosby K., exCisneros-Zevallos L., exHawkins Byrne D., "Comparison of ABTS, DPPH, FRAP, and ORAC assays for estimating antioxidant activity from guava fruit extracts", JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS, ปีที่ 19, ฉบับที่ 6-7, กันยายน 2006, หน้า 669-675
2005 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Hydrophilic and lipophilic antioxidant activities of guava fruits.", The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health., ปีที่ 36 Suppl 4, ธันวาคม 2005, หน้า 254-257
Publish Year National Journal 1
2007 exภัสยาพร แสงเพ็ชร์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรฝรั่งพันธุ์ไม่มีเมล็ดและมีเมล็ดน้อย", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2007, หน้า 389-395
Publish Year National Conference 4
2008 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิภาดา เจริญธนกิจกุล, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดผล ขนาดเซลล์ และลักษณะทางกายภาพที่สำคัญของผลฝรั่ง", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
2006 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลฝรั่งบริโภคสด แปรรูป และพื้นเมือง", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 7 - 10 พฤศจิกายน 2006, เชียงใหม่
2005 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในผลฝรั่งที่ประเมินด้วยวิธี ABTS, DPPH, FRAP และ ORAC", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 26 - 29 เมษายน 2005
2004 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antioxidant activities of guava fruits", The Joint International Tropical Medicine Meeting, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2004