Person Image

Administration

Education

 • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2547
 • Ph.D. (Agronomy), Purdue University, USA, 2553

Expertise Cloud

GBSSI HB80 KU50 NCBI PCR RNA RNAi SNAP SNP SS TTDIAbiotic stress toleranceadaptabilityAgronomic traitsalternative energyanaerobic respirationanimal feedartificial ageingbacterial blight diseaseBioactive compoundsbioenergybiomass yieldBreedingcarotenoidCassavaCassava breedingcassava germplasmCassava growing seasonCassava growthCassava leafcassava mosaic diseasecassava pest managementCassava Physiology and Productioncassava productionCassava productivitycassava varieties for food supplycassava varieties for industrial supplyCassava variety selectionCassava yieldCassava/ Drought tolerance/ Leaf expansion/ Leaf greenness/ Leaf retention/ Plant heightchemical compositionchlorophyllchlorophyll contentClonal propagationConsumptioncorrelationCrop Growth AnalysisCrop Physiological Parameterscrude fibercrude proteinCultural Practicecutting regimescyanideCyanogenic glucosidecyanogenic glycosideDendrimersdeoxyribonucleotide triphosphateDioscorea Linnaeusdisease and insect resistant varietiesDNA fingerprintDNA markerDNA markersdNTPdroughtdrought toleranceeffectEncapsulated compoundsenvironmental adaptationethanolFertigationfertilizer managementflourFloweringFood safetyfried cassavahydrocyanic acidhydrogen cyanideNew cassava varietyPiper retrofractumPlant breedingpolymerase chain reactionProductivitySelectionstarch contentกรดไฮโดรไซยานิกการคัดเลือกการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังไซยาไนต์ดีปลีใบมันสำปะหลังปรับปรุงพันธุ์ปริมาณแป้งแป้งฟลาวแป้งฟลาวร์โปรตีนผลิตภาพมันสำปะหลังมันสำปะหลังทอดโรคใบด่างมันสำปะหลังอาหารสัตว์

Interest

เทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงพันธุ์พืช

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 50.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Molecular characterization of a spontaneous waxy starch mutation in cassavaAiemnaka P., Wongkaew A., Chanthaworn J., Nagashima S.K., Boonma S., Authapun J., Jenweerawat S., Kongsila P., Kittipadakul P., Nakasathien S., Sreewongchai T., Wannarat W., Vichukit V., López-Lavalle L.A.B., Ceballos H., Rojanaridpiched C., Phumichai C.2012Crop Science
52(5),pp. 2121-2130
26
2Cassava breeding and agronomy in Asia: 50 years of history and future directionsMalik A.I., Kongsil P., Nguyễn V.A., Ou W., Sholihin , Srean P., Sheela M.N., López-Lavalle L.A.B., Utsumi Y., Utsumi Y., Cheng C., Kittipadakul P., Nguyễn H.H., Ceballos H., Nguyễn T.H., Gomez M.S., Aiemnaka P., Labarta R., Chen S., Amawan S., Sok S., Youabee L., Seki M., Seki M., Tokunaga H., Tokunaga H., Wang W., Li K., Nguyễn H.A., Nguyễn V.Đ., Hàm L.H., Ishitani M., Ishitani M.2020Breeding Science
70(2),pp. 145-166
15
3Effect of genotype, age and soil moisture on cyanogenic glycosides content and root yield in cassava (Manihot esculenta Crantz)Srihawong W., Kongsil P., Petchpoung K., Sarobol E.2015Kasetsart Journal - Natural Science
49(6),pp. 844-855
3
4Potential yield and cyanogenic glucoside content of cassava root and pasting properties of starch and flour from cassava Hanatee var. And breeding lines grown under rain-fed conditionChaengsee P., Kongsil P., Siriwong N., Kittipadakul P., Piyachomkwan K., Petchpoung K.2020Agriculture and Natural Resources
54(3),pp. 237-244
2
5Path analysis of agronomic traits of Thai cassava for high root yield and low cyanogenic glycosideKongsil P., Kittipadakul P., Phumichai C., Lertsuchatavanich U., Petchpoung K.2016Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science
39(2),pp. 197-218
2
6Development of rice introgression lines with brown planthopper resistance and low amylose content for germplasm sources through marker-assisted selectionSansanoh R., Sreewongchai T., Changsri R., Kongsil P., Wangsawang T., Sripichitt P.2019Agriculture and Natural Resources
53(1),pp. 38-43
1
7Marker-assisted pseudo-backcross breeding for improvement of amylose content and aroma in Myanmar rice cultivar SinthukhaCho K.S., Kongsil P., Wangsawang T., Wangsawang T., Sreewongchai T.2020ScienceAsia
46(5),pp. 539-547
1
8Ethanol production and mitochondrial-related gene expression of maize (Zea mays) seed during storageChaengsakul C., Chaengsakul C., Chaengsakul C., Onwimol D., Onwimol D., Onwimol D., Kongsil P., Suwannarat S.2019Journal of Integrative Agriculture
18(11),pp. 2435-2445
1
9Evaluation of manihot glaziovii scion-cassava understock grafting for cassava growth and root yield during rainy and dry seasonsBangthong P., Vuttipongchaikij S., Kongsil P., Ceballos H., Ceballos H., Kittipadakul P.2021Journal of Crop Improvement
0
10A preliminary study on expression of zinc transporter gene of cassava grown in nutrient solutions with some physiological and biochemical responsesKhongchiu P., Vichukit V., Kongsila P., Kermanee P., Wongkeaw A., Nakasathien S.2014Kasetsart Journal - Natural Science
48(4),pp. 515-524
0
11Waterlogging tolerance and recovery in canopy development stage of cassava (Manihot esculenta crantz)Kerddee S., Kongsil P., Nakasathien S.2021Agrivita
43(2),pp. 233-244
0
12Comparison of grain processing techniques on saponin content and nutritional value of quinoa (Chenopodium quinoa cv. yellow pang-da) grainTumpaung R., Thobunluepop P., Kongsil P., Onwimol D., Lertmongkol S., Sarobol E., Chitbanchong W., Pawelzik E.2021Pakistan Journal of Biological Sciences
24(7),pp. 821-829
0
13The effects of sulfur, calcium, boron and zinc on leaf characteristics and fresh fruit bunch yield of oil palm (Surat thani 2 var.) in acid sulfate soilTaupik N.H.M., Rungmekarat S., Kongsil P., Phumichai C., Keawsaard Y.2021Science and Technology Asia
26(3),pp. 196-208
0
14Genome-wide association mapping and genomic prediction of yield-related traits and starch pasting properties in cassavaPhumichai C., Phumichai C., Phumichai C., Aiemnaka P., Nathaisong P., Hunsawattanakul S., Hunsawattanakul S., Hunsawattanakul S., Fungfoo P., Rojanaridpiched C., Vichukit V., Kongsil P., Kittipadakul P., Wannarat W., Chunwongse J., Tongyoo P., Kijkhunasatian C., Chotineeranat S., Piyachomkwan K., Wolfe M.D., Jannink J.L., Sorrells M.E.2021Theoretical and Applied Genetics
0