ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

A lineBreedingCassavacassava breedingcassava mosaic diseasecassava pest managementCassava Physiology and ProductionCassava Productivitycassava varieties for food supplyCMDcombining abilitycornCrop Growth AnalysisCrop Physiological Parameterscyanidedevelopmentdiploid potatodisease and insect resistant varietiesDNA fingerprintGemenivirusesGenetic diversitygerminationGrain qualityheterosishybrid ricehybrid seed productionhydrocyanic acidIncrease cassava productivityinsect and disease resistancemarker assisted selectionMASMungbeanPlant breedingProductivityR linericerice qualitysoybeanStarch contentSugarcanesynchronizationTGMS linetissue culturewhite flies resistanceYieldกรดไฮโดรไซยานิกกัญชงการเขตกรรมการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลืการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ (breeding)การปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการออกดอกพร้อมกันขมิ้นชันข้าวข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวลูกผสมความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลูกผสมความต้านทานต่อแมลงหวี่ขาวความหลากหลายทางพันธุกรรมควินัวคุณภาพข้าวคุณภาพผลผลิตคุณภาพเมล็ดคุณภาพเมล็ดพันธุ์เครื่องหมายดีเอ็นเอเชื้อพันธุกรรมเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังไซยาไนต์ถั่วลิสงถั่วเหลืองทนแล้งเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชปรับปรุงพันธุ์ปริมาณแป้งผลิตภาพพลังงานทดแทนพัฒนาพันธุ์เพลี้ยแป้งสีชมพูมันสำปะหลังเมล็ดพันธุ์โรคใบด่างมันสำปะหลังไร่อ้อยลายพิมพ์ดีเอ็นเอสมรรถนะการผสมสมุนไพรสรีรวิทยาการผลิตพืชสรีรวิทยาพืชไร่สับปะรดสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันของเพศผู้สายพันธุ์ดีเด่นสายพันธุ์ที่มีเพศผู้เป็นหมันเนื่องจากการอ้อย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นาย ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต และเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-Mail: fagrdho@ku.ac.th

Tel.: 02-5793130

ดร. ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร แผนงาน และวิจัย

E-Mail: fagrpjk@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-3130

ดร. สุจินต์ เจนวีรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ และบริการวิชาการ

E-Mail: agrsjj@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-3130 ต่อ 114


Persons (ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน)

Avata

นาย ฐากร สายขุนทด

pen.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-3130

Avata

นางสาว ชุลีพร นาคพวง

chuleeporn.n@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8350


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 28 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 10 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 50.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 289 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 153 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 68 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 178 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 240 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 125 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 55 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 142 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 297 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 199 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 40 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 166 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 690 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 382 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 308 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 290 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 231 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 30 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 21 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 66 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 21 รางวัล, ประชุมวิชาการ 34 รางวัล)