ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

A lineBreedingCassavacassava breedingCassava mosaic diseaseCassava ProductivityCMDcombining abilitycorncyanideDNA fingerprintGemenivirusesGenetic diversitygerminationGrain qualityheterosishybridHybrid riceHybrid seed productionhydrocyanic acidmarker assisted selectionMASMungbeannematodephytoplasmapink mealybugPlant breedingProductivitypromising linesR lineresistancericerice qualitySesamesoybeanstarch contentsynchronizationTGMS linetissue culturewhite flies resistancewhite flyyieldกรดไฮโดรไซยานิกกัญชงการเขตกรรมการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลืการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ (breeding)การปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการออกดอกพร้อมกันขมิ้นชันข้าวข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวลูกผสมความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลูกผสมความต้านทานต่อแมลงหวี่ขาวความหลากหลายทางพันธุกรรมควินัวคุณภาพข้าวคุณภาพผลผลิตคุณภาพเมล็ดคุณภาพเมล็ดพันธุ์เครื่องหมายดีเอ็นเอเชื้อพันธุกรรมเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังไซยาไนต์ถั่วลิสงถั่วเหลืองทนแล้งเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชปรับปรุงพันธุ์ปริมาณแป้งผลิตภาพพลังงานทดแทนพัฒนาพันธุ์พืชพลังงานเพลี้ยแป้งสีชมพูมันสำปะหลังเมล็ดพันธุ์โรคใบด่างมันสำปะหลังไร่อ้อยลายพิมพ์ดีเอ็นเอสมรรถนะการผสมสมุนไพรสรีรวิทยาการผลิตพืชสรีรวิทยาพืชไร่สับปะรดสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันของเพศผู้สายพันธุ์ดีเด่นสายพันธุ์ที่มีเพศผู้เป็นหมันเนื่องจากการหญ้าเนเปียร์อ้อยอาหารสัตว์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นาย ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กิจการนิสิต สารสนเทศ และสื่อสารองค์กร

E-Mail: fagrdho@ku.ac.th

Tel.: 02-5793130

ดร. ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บริหาร งานวิจัย บริการ วิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fagrpjk@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-3130


Persons (ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 21 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 50.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 302 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 166 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 67 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 187 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 213 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 105 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 49 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 125 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 297 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 207 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 42 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 162 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 676 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 370 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 306 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 233 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 170 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 36 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 19 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 62 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 21 รางวัล, ประชุมวิชาการ 30 รางวัล)