ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

A lineBreedingcassavacassava breedingCassava mosaic diseaseCassava ProductivityCMDcombining abilitycorncyanideDNA fingerprintGemenivirusesGenetic diversitygerminationGrain qualityheterosishybrid riceHybrid seed productionhydrocyanic acidMarker assisted selectionMASPlant breedingproductivityR linericerice qualitySoybean Starch contentSynchronizationTGMS linetissue culturewhite flies resistancewhite flyyieldกรดไฮโดรไซยานิกการเขตกรรมการควบคุมวัชพืชการคัดเลือกการจัดการศัตรูมันสำปะหลังการชักนำให้กลายพันธุ์ในหลอดทดลองการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลืการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก (marker assisted selectionการต้านทานโรคและแมลงการทดสอบผลผลิตในไร่นาเกษตรกรการประเมินเชื้อพันธุกรรมการประเมินผลการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ (breeding)การปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการออกดอกพร้อมกันขมิ้นชันข้าวข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวลูกผสมความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลูกผสมความต้านทานต่อแมลงหวี่ขาวความหลากหลายทางพันธุกรรมควินัวคุณภาพข้าวคุณภาพผลผลิตคุณภาพเมล็ดคุณภาพเมล็ดพันธุ์เครื่องหมายดีเอ็นเอเชื้อพันธุกรรมเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังไซยาไนต์ถั่วลิสงถั่วเหลืองทนแล้งเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชปรับปรุงพันธุ์ปริมาณแป้งผลิตภาพพลังงานทดแทนพัฒนาพันธุ์พืชพลังงานเพลี้ยแป้งสีชมพูมันสำปะหลังเมล็ดพันธุ์โรคใบด่างมันสำปะหลังไร่อ้อยลายพิมพ์ดีเอ็นเอสมรรถนะการผสมสมุนไพรสรีรวิทยาการผลิตพืชสรีรวิทยาพืชไร่สับปะรดสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันของเพศผู้สายพันธุ์ดีเด่นสายพันธุ์ที่มีเพศผู้เป็นหมันเนื่องจากการหญ้าเนเปียร์อ้อยอาหารสัตว์

Executives

รองคณบดี

ดร. ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fagrsyc@ku.ac.th

Tel.: 02-5794371

ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: agrtns@ku.ac.th

Tel.: 025793130

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นางสาว ปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บริหารและแผนงาน

E-Mail: agrprc@ku.ac.th

Tel.: 02-5793130#110

ดร. สุจินต์ เจนวีรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิชาการและการศึกษา

E-Mail: agrsjj@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-3130 ต่อ 114


Persons (ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 19 คน (รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน, อาจารย์ 2 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 50.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 302 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 165 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 69 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 186 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 195 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 94 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 44 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 112 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 295 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 206 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 42 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 160 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 655 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 350 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 305 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 232 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 169 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 36 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 19 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 61 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 20 รางวัล, ประชุมวิชาการ 30 รางวัล)