Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2541
  • วท.ด.(เทคโนโลยีการผลิตพืช), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  Amylopectinfield cornfresh fruitheterotic groupindustrial fruitlineModified Reciprocal Recurrent Selection (MRRS)Nutritional valuephi022)Pineappleplant breedingplant densityPlant spacingpolymerase chain reactionpublic research institutesrain shadow zoneReal-time quantitative PCRReturn on Research Funding Assessmentribonucleic acidribonucleic acid interferenceR-lineRubber TreeS1 populationS1 recurrent selectionSalt stressSalt toleranceSCARScreeningSeed traitSeed typeSesamum indicum LShattering resistanceSilage cornsingle-cross hybridsingle-nucleotide polymorphismsingle-nucleotide-amplified polymorphismSNP markersspecific combining abilityspecific combining ability (sca)Tryptophanการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียวฐานพันธุกรรมดับเบิ้ลแฮพลอยด์ทนแล้งทริปโดแฟนทริปโตแฟนเทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัมผัสของเมล็ด waxy cornประชากร S1 Maizeผลเข้าอุตสาหกรรมผลผลิตเมล็ดผลผลิตสูง (high yield)ผลสดแผนการผสมแบบ North Carolina design II combining abilityแผนการผสมแบบแฟคทอเรียลฝักต้านทานการแตก (shatter resistance)พันธุ์ข้าวโพดไร่พันธุ์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ลูกผสมทางการค้าพืชเศรษฐกิจพื้นที่นาดอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยามันสำปะหลังเมล็ดพันธุ์แมลงข้าวโพดแมลงศัตรูข้าวโพดยางพาราระบบบำบัดน้ำเสียระยะปลูกโรคข้าวโพดโรงงานผลิตเอทานอลลักษณะทางสัณฐานวิทยาลักษณะเมล็ดลูกผสมเดี่ยวเศรษฐศาสตร์ข้าวโพดสมรรถนะการผสมสมรรถนะการผสมเฉพาะสมรรถนะการผสมทั่วไปสมรรถนะของสายพันธุ์สับปะรดสัมประสิทธิ์ความเหมือน Euclidean waxy corn germplasmสายพันธุ์สายพันธุ์ทดสอบสายพันธุ์แท้สายพันธุ์แท้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ผสมรวมสารลิกแนน (lignans)หญ้าหมักจากต้นข้าวโพดหน่วยงานวิจัยของภาครัฐอมิโลเปกตินอมิโลเปกติน Waxy cornอายุการเก็บเกี่ยวสั้นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหารสัตว์แฮพลอยด์อินดิวเซอร์

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด, การปรับปรุงพันธุ์ยางพารา, การปรับปรุงพันธุ์งา

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ และบริการวิชาการ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา
  • ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและการศึกษา คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา
  • ก.ค. 2561 - ก.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1SSR analysis of soybean (Glycine max (L.) Merr.) Genetic relationship and variety identification in ThailandTantasawat P., Trongchuen J., Prajongjai T., Jenweerawat S., Chaowiset W.2011Australian Journal of Crop Science
  5(3),pp. 283-290
  47
  2Molecular characterization of a spontaneous waxy starch mutation in cassavaAiemnaka P., Wongkaew A., Chanthaworn J., Nagashima S.K., Boonma S., Authapun J., Jenweerawat S., Kongsila P., Kittipadakul P., Nakasathien S., Sreewongchai T., Wannarat W., Vichukit V., López-Lavalle L.A.B., Ceballos H., Rojanaridpiched C., Phumichai C.2012Crop Science
  52(5),pp. 2121-2130
  29
  3Salt tolerance of hybrid baby corn genotypes in relation to growth, yield, physiological, and biochemical charactersIslam A.T.M.T., Islam A.T.M.T., Koedsuk T., Ullah H., Tisarum R., Jenweerawat S., Cha-um S., Datta A.2022South African Journal of Botany
  147,pp. 808-819
  10
  4Identification of a scar marker linked to a shattering resistance trait in sesamePhumichai C., Matthayatthaworn W., Chuenpom N., Wongkaew A., Somsaeng P., Yodyingyong T., Panklang P., Jenweerawat S., Keawsaard Y., Phumichai T., Sreewongchai T., Kaveeta R.2017Turkish Journal of Field Crops
  22(2),pp. 258-265
  6
  5Molecular, morphological, and pathogenicity characterization of sphaceloma ampelinum isolates from thailandTharapreuksapong A., Poolsawat O., Jenweerawat S., Wongkaew S., Thipyapong P.2009Acta Horticulturae
  827,pp. 611-618
  5
  6Plant spacing and variety of field corn (Zea mays l.) affecting yield, yield components and silage qualityChayanont N., Jenweerawat S., Chaugool J., Tudsri S., Chaisan T., Chotchutima S.2021Walailak Journal of Science and Technology
  18(6)
  2
  7Potential lines and hybrids developed from modified reciprocal recurrent selection in maizeJenweerawat S., Jenweerawat S., Aekatasanawan C., Laosuwan P., Hallauer A.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(4),pp. 517-522
  2
  8Influence of Varieties and Spacings on Growth, Biomass Yield and Nutritional Value of Corn Silage in Paddy FieldChotchutima S., Boonsaen P., Jenweerawat S., Pleangkai S., Romkaew J., Jompuk C., Sarobol E., Tudsri S.2022Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  21(1)
  1
  9Diversity of Sphaceloma ampelinum, causal pathogen of grapevine anthracnose in ThailandPoolsawat O., Tharapreuksapong A., Jenweerawat S., Wongkaew S., Thipyapong P., Wiriyajitsomboon P.2008Acta Horticulturae
  787,pp. 345-353
  0
  10Estimation of genetic parameters for rubber yield and girth growth in a synthetic populationSuwanchana S., Phumichai C., Jenweerawat S., Koonawootrittriron S., Phumichai T., Teerawatnasuk K.2020Agriculture and Natural Resources
  54(6),pp. 603-608
  0