Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2519
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • Ph.D.(Agronony), University of Missouri Columbia, สหรัฐอเมริกา, 2542

  Expertise Cloud

  baby corndiallel crossdouble haploidDowny mildewDry seasonField corn hybridGenetic diversityGermplasminbredIrrigated areaITS rDNA sequencelate rainy seasonline improvementLinkage disequilibriummaizepopulationPuccinia polysoraRice fieldsouthern rustyieldการคัดเลือกหมุนเวียนแบบผสมตัวเองหนึ่งครั้งการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดการปลูกพืชหมุนเวียนการวิจัยและพัฒนาข้าวโพดคั่วข้าวโพดฝักอ่อนข้าวโพดไร่ข้าวโพดไร่ พันธุกรรมนอกเขตข้าวโพดไร่ลูกผสมข้าวโพดลูกผสมข้าวโพดลูกผสม (hybrid corn)ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวข้าวโพดว พันธุ์สังเคราะห์ข้าวโพดสีม่วงข้าวโพดสีส้มเหลืองหัวแข็งข้าวโพดหลังนาข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานฝักสดข้าวฟ่างข้าวไร่ลูกผสมเขตชลประทานความผันแปรทางพันธุกรรมจ.สุพรรณบุรีจังหวัดนครราชสีมาจำนวนต้นต่อหน่วยพื้นที่ชาวเขาชุดดินปากช่องเชื้อพันธุกรรมเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียวเชื้อพันธุกรรมนอกเชื้อพันธุกรรมนอกเขตดับเบิลแฮพลอยด์ดินนาดินนาฤดูแล้ง เขตชลประทานตัวทดสอบต้านทานแล้งทดสอบทดสอบพันธุ์ข้าวทนทานต่อสภาวะเครียดเทคโนโลยีการผลิตปรับปรุงพันธุ์พันธุ์ภาคกลางเมล็ดพันธุ์โมเลกุลเครื่องหมายโรคข้าวโพดโรคราน้ำค้างฤดูปลายฝนฤดูแล้งลักษณะทางการเกษตรลักษณะทางสัณฐานวิทยาลักษณะสองฝักต่อต้นลูกผสมลูกผสมข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวลูกผสมสามทางลูกผสมสามทาง เศรษฐศาสตร์ข้าวโพดสภาพแห้งแล้งสมรรถนะการผสมทั่วไปสัมประสิทธิ์ความเหมือน Euclidean waxy corn germplasmสายพันธุ์สายพันธุ์ชักนําการเกิดแฮพลอยด์สายพันธ์ุชักนำการเกิดแฮพลอยด์สายพันธุ์ชักนำการเกิดแฮพลอยด์สายพันธุ์แท้สายพันธุ์แท้ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ดับเบิลแฮพลอยด์อนุรักษ์อะฟลาทอกซินอับละอองเกสรอายุเก็บเกี่ยวสั้นอาหารสัตว์อินบรีดดิ้งอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว์แฮพลอยด์

  Interest

  ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
   • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 71 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 51 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 44 เรื่อง (เชิงวิชาการ 35 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 9 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Effects of pre-anthesis drought, nitrogen fertilizer rate, and variety on grain yield, yield components, and harvest index of tropical maizeMoser S.B., Feil B., Jampatong S., Stamp P.2006Agricultural Water Management
   81(1-2),pp. 41-58
   116
   2Mineral composition of the grains of tropical maize varieties as affected by pre-anthesis drought and rate of nitrogen fertilizationFeil B., Moser S.B., Jampatong S., Stamp P.2005Crop Science
   45(2),pp. 516-523
   100
   3High throughput phenotyping of canopy water mass and canopy temperature in well-watered and drought stressed tropical maize hybrids in the vegetative stageWinterhalter L., Mistele B., Jampatong S., Schmidhalter U.2011European Journal of Agronomy
   35(1),pp. 22-32
   76
   4High-throughput sensing of aerial biomass and above-ground nitrogen uptake in the vegetative stage of well-watered and drought stressed tropical maize hybridsWinterhalter L., Mistele B., Jampatong S., Schmidhalter U.2011Crop Science
   51(2),pp. 479-489
   25
   5SSR-based and grain yield-based diversity of hybrid maize in ThailandPhumichai C., Doungchan W., Puddhanon P., Jampatong S., Grudloyma P., Kirdsri C., Chunwongse J., Pulam T.2008Field Crops Research
   108(2),pp. 157-162
   23
   6Effect of one- and two-eared selection on stalk strength and other characters in maizeJampatong S., Darrah L.L., Krause G.F., Barry B.D.2000Crop Science
   40(3),pp. 605-611
   17
   7Detection and integration of gene mapping of downy mildew resistance in maize inbred lines though linkage and associationPhumichai C., Chunwongse J., Jampatong S., Grudloyma P., Pulam T., Doungchan W., Wongkaew A., Kongsiri N.2012Euphytica
   187(3),pp. 369-379
   11
   8Mapping of QTL affecting resistance against sorghum downy mildew (Peronosclerospora sorghi) in maize (Zea mays L)Jampatong C., Jampatong S., Jompuk C., Sreewongchai T., Grudloyma P., Balla C., Prodmatee N.2013Maydica
   58(2),pp. 119-126
   8
   9Evaluation of improved maize populations and their diallel crosses for yieldJampatong S., Thung-Ngean M., Balla C., Boonrumpun P., Mekarun A., Jompuk C., Kaveeta R.2010Kasetsart Journal - Natural Science
   44(4),pp. 523-528
   5
   10Detection of candidate R genes and single nucleotide polymorphisms for downy mildew resistance in maize inbred lines by association analysisWongkaew A., Phumichai C., Chunwongse J., Jampatong S., Grudloyma P., Pulam T., Doungchan W.2014Euphytica
   197(1),pp. 109-118
   3
   11Southeast Asian waxy maize (Zea mays L.), a resource for amylopectin starch quality types?Stamp P., Eicke S., Jampatong S., Le-Huy H., Jompuk C., Escher F., Streb S.2017Plant Genetic Resources: Characterisation and Utilisation
   15(5),pp. 430-437
   3
   12The temporal dynamics of kernel set in tropical sweet maize determined by visual markersRupitak Q., Stamp P., Jampatong S., Chowchong S., Messmer R.2010Crop Science
   50(6),pp. 2499-2505
   1
   13Yield of tropical Asian maize (Zea mays L) at alternating row irrigation and at severe droughtJampatong S., Wongpila W., Stamp P., Messmer R.2012Maydica
   57(3-4),pp. 249-251
   1
   14Temporal dynamics of kernel set of tropical sweet maize (Zea mays L.) as influenced by genotype and mild droughtRupitak Q., Rupitak Q., Stamp P., Jampatong S., Chowchong S., Messmer R.2011Maydica
   56(1)
   0
   15Genetic diversity of commercial field corn hybrids in thailand as verified by ssr markers and their inbreeding depressionSuwanatape T., Jampatong S., Jompuk C.2020Current Applied Science and Technology
   20(3),pp. 429-439
   0
   16Quality protein introduced into waxy maize landraces of ethnic minoritiesStamp P., Renlai W., Le-Huy H., Jompuk C., Jampatong S.2014Maydica
   59(3),pp. 257-260
   0