Person Image

  Education

  • วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่), 2554, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  AbilityAero Solar TubeCombiningCommercial Corn Hybridshybrid varietyMaizeMelonspecific and general combining abilityการขึ้นทะเบียนพันธุ์การคัดเลือกการคัดเลือกแบบผสมรวมการทดสอบผลผลิตในไร่นาเกษตรกรการทดสอบผลผลิตหลายสภาพแวดล้อมการทดสอบพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงการให้น้ำ เมล็ดขนาดโตข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมข้าวโพดไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณค่าทางโภชนาการถั่วลิสงถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตถั่วเหลืองทนแล้งท่อแอโร่โซลาร์เทคโนโลยีการผลิตปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทางการค้าพันธุ์ลูกผสมเมล็ดพันธุ์คัดเมล่อนลูกผสมเดี่ยววิธีการคัดเลือก S1~Half-sib selectionสมรรถนะการผสมสมรรถนะการผสมเฉพาะสมรรถนะการผสมเฉพาะและสมรรถนะการผสมทั่วไปสมรรถนะการผสมทั่วไปสายพันธุ์ดีเด่นสายพันธุ์แท้สายพันธุ์แท้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ผสมรวมสารอัลลิโลพาธิก ปุ๋ยพืชสด ข้าวแสงเทียม ระบบไฮโดรโปนิกส์อายุการเก็บเกี่ยวสั้นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

  Interest

  ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 2 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)