Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  acid soilacid soilsacid sulfate soilAflatoxinAir flowambient airanaerobic respirationapplicationartificial ageingatmospheric non-thermal plasmasBarley Seedbed dryerCassavaCFDCold plasmacontaminant varietiescultivationDefenses MechanismdehydrationDeteriorationdisinfectionEC50economic cropselectrical dischargeethanolFabaceaegerminationgermination percentagegreen synthesishybrid nonthermal plasmaHydroprimingHydro-Primingindica riceindustrial wastewater reuseKNO3 solutionLow temperatureMaizeMean radicle emergence timemitochondrionmodified breath analysermorphologynonthermal plasmaorganicOryza sativaosmoprimingpaddypaddy ricePAWPeanutphenolicspoor seedling vigorpriming techniquesrapid germinationResearch Funding AssessmentResearch Impact AssessmentReturn on Research Funding Assessmentricerice seed germinationRubber Treesalinitysalt stressSeedseed deteriorationseed enhancementseed germinationseed longevitySeed Moisture Sorption Characteristicseed primingseed qualitySeed Science and Technologyseed vigorSeed vigor classificationSeed Germinationsilver-nanoprimingSingle countsSoil temperature stressspeed of germinationSRI-organicStorabilitystored mRNA levelsurface wettabilitysustainable rice productionwater uptakeZea maysกัญชาการคลายการพักตัวการถ่ายภาพเชิงสเปกตรัมการทดสอบความงอกรากแรกเกิดการทดสอบผลผลิตในไร่นาเกษตรกรการทำลายการประมวลผลภาพถ่ายการเสื่อมคุณภาพข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พลาสมาเย็นพืชเศรษฐกิจแพลตฟอร์มประเมินผลด้วยภาพถ่ายฟีนอลิกมันสำปะหลังเมล็ดพันธุ์

  Interest

  Seed Science and Technology

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 9 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 7 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Seeds enhancement technique as tool to improve rice germination and seedling establishment in high soil temperature stressMaumba M., Thobunluepop P., Sreewongchai T., Sarobol E., Onwimol D., Sarobol N.2018Journal of Agronomy
  17(4),pp. 209-215
  0
  2Hybridity test of cucumbers via ultrathin layer isoelectric focusing technique using water as the extraction bufferOnwimol D., Onwimol D., Onwimol D., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S., Thongket T., Thongket T., Thongket T.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(5),pp. 689-695
  0
  3Seed storage protein extraction and gel pH gradient for cucumber varietal identification via an ultrathin-layer isoelectric focusing techniqueOnwimol D., Chanpreme S., Thongket T.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(5),pp. 902-911
  4
  4Optimization and sensitivity analysis of fast ethanol assay in Maize seedsOnwimol D., Rongsangchaicharean T., Thobunluepop P., Chaisan T., Chanprasert W.2019Journal of Seed Science
  41(1),pp. 97-107
  3
  5Integral effect of seed treatments and production systems for sustainability of rice production under acid soilMgaya A., Thobunluepop P., Sreewongchai T., Sarobol E., Onwimol D.2016Journal of Agronomy
  15(3),pp. 122-129
  2
  6Seed vigor classification using analysis of mean radicle emergence time and single counts of radicle emergence in rice (Oryza sativa L.) and mung bean (Vigna radiata (L.) Wilczek)Onwimol D., Chanmprasert W., Changsee P., Rongsangchaichareon T.2016Agriculture and Natural Resources
  50(5),pp. 345-350
  4
  7Rice (Oryza sativa L.) Seed Sterilization and Germination Enhancement via Atmospheric Hybrid Nonthermal Discharge PlasmaKhamsen N., Onwimol D., Teerakawanich N., Dechanupaprittha S., Kanokbannakorn W., Hongesombut K., Srisonphan S.2016ACS Applied Materials and Interfaces
  8(30),pp. 19268-19275
  85
  8Varietal verification of Thai rice using ultrathin layer isoelectric focusing of seed proteinsJiamtae P., Onwimol D., Chanprasert W., Thongket T., Prasertsak A.2017ScienceAsia
  43(3),pp. 145-154
  0
  9Comparison of grain processing techniques on saponin content and nutritional value of quinoa (Chenopodium quinoa cv. yellow pang-da) grainTumpaung R., Thobunluepop P., Kongsil P., Onwimol D., Lertmongkol S., Sarobol E., Chitbanchong W., Pawelzik E.2021Pakistan Journal of Biological Sciences
  24(7),pp. 821-829
  0
  10Effect of seed priming with different concentrations of potassium nitrate on the pattern of seed imbibition and germination of rice (Oryza sativa L.)Ruttanaruangboworn A., Chanprasert W., Tobunluepop P., Onwimol D.2017Journal of Integrative Agriculture
  16(3),pp. 605-613
  36
  11Ethanol production and mitochondrial-related gene expression of maize (Zea mays) seed during storageChaengsakul C., Chaengsakul C., Chaengsakul C., Onwimol D., Onwimol D., Onwimol D., Kongsil P., Suwannarat S.2019Journal of Integrative Agriculture
  18(11),pp. 2435-2445
  3
  12Enhancement of Tainan 9 Peanut Seed Storability and Germination under Low TemperatureJeammuangpuk P., Promchote P., Duangpatra J., Chaisan T., Onwimol D., Kvien C.K.2020International Journal of Agronomy
  2020
  2
  13Management of source-sink balance for maintaining seed vigor and storability of maizeKaewchuai S., Thobunluepop P., Nakasathien S., Lertmongkol S., Onwimol D., Chitbanchong W., Bredemeier M.2021OnLine Journal of Biological Sciences
  21(3),pp. 199-205
  0
  14Germination and salinity tolerance of seeds of sixteen fabaceae species in Thailand for reclamation of salt-affected landsKu-Or Y., Leksungnoen N., Onwimon D., Doomnil P.2020Biodiversitas
  21(5),pp. 2188-2200
  2
  15Management of early harvesting time and drying temperature on maize (Zea mays l.) seeds storability and seeds vigorTrakunpaisan N., Thobunluepop P., Nakasathien S., Lertmongkol S., Onwimol D., Bredemeier M.2021Asian Journal of Plant Sciences
  20(4),pp. 555-559
  0
  16Arrest of cell cycle associated with delayed radicle emergence in deteriorated cucumber seedOnwimol D., Onwimol D., Onwimol D., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S., Thongket T., Thongket T., Thongket T.2012Seed Science and Technology
  40(2),pp. 238-247
  4