Search Result of "Wetting"

About 26 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of wetting period on infection of orchid flowers by Alternaria alternata and Curvularia eragostidis

ผู้แต่ง:ImgDr.Somsiri Sangchote, Associate Professor, ImgT. St?eda, ImgZ Kr?dl, ImgR Pokorn? ,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of wetting period on infection of orchid flowers by Alternaria alternata and Curvularia eragrostidis

ผู้แต่ง:ImgStล™eda, T., ImgKrรฉdla, Z., ImgPokornรฝ, R., ImgDr.Somsiri Sangchote, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Drug delivery of adding mangosteen seed oil into natural rubber latex patch

ผู้แต่ง:ImgMoopayuk, W., ImgDr.Nuchnapa Tangboriboon, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

ข้าวเพื่อสุขชีวิตและสิ่งแวดล้อม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, Imgดร.โจนาลิซ่า แอล เซึ่ยงหลิว, Imgดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, Imgดร.มีชัย เซี่ยงหลิว, Imgดร.วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี, Imgดร.วินธัย กมลสุขยืนยง, Imgดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, Imgดร.ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, Imgดร.ศิริลักษณ์ วัฒนวาณิชกร, Imgดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, Imgดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง, Imgดร.สุไลมาน เจ๊ะอาบู, Imgนางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี, Imgนางสาวศิริพร กออินทรศักดิ์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. เนตรดาว มุสิกมาศ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญในพืชด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความคงทนและกำลังของวัสดุชั้นพื้นทางที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgวสันต์ ปั้นสังข์

ประธานกรรมการ:Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, ImgGridsana Pensomboon, ImgJiraroth Sukolrat

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การสร้างระบบพยากรณ์โรคเพื่อการจัดการโรคของกล้วยไม้ในโรงเรือน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์ข้าว ข้าวโพด , Molecular Genetics

Resume

Img

Researcher

ดร. ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โลหะจำรูปวัสดุฉลาดวัสดุที่มีคุณสมบัติแม่เหล็ก , โลหะเชิงผง, การสกัดโลหะ, การคัดเลือกวัสดุและการออกแบบ, materials for energy harvesting, เทคโนโลยีการผลิตวัสดุ

Resume

Img

Researcher

ดร. บุศรา พิริยะอนนท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Microelectromechanical System (MEMS), Force control, Dynamic and Control System, Robotic and Intelligent system, Micromanipulation system

Resume

Img

Researcher

ดร. นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Ceramic Catalysts, Sol - Gel Process , Bioclectronic Ceramics

Resume

Img

Researcher

ดร. นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Power electronics, Power semiconductor devices, Renewable energy

Resume

12