Person Image

  Education

  • วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ, ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2559
  • วท.บ เกษตรศาสตร์, ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  Cassavachemical fertilizerschinese morning gloryGluconacetobacter sp. KS1Gypsumhot springincrease in the root yieldMae Hong Sonplough pansoil amendmentsSoil conditionerwellness tourismการกระจายเชิงพื้นที่การกำหนดแนวทางการจัดการธาตุอาหารรองการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพการพ่นปุ๋ยทางใบการเพิ่มผลผลิตการวางเครือข่ายการวิเคราะห์ดินและพืชทางเคมี ฟิสิกส์ โลหะหนักในดินการสะสมธาตุอาหารกาฬสินธ์ุขอนแก่นข้าว ธาตุอาหารพืช ดินนาแคลเซียมชั้นดานไถพรวนชุดทดสอบอินทรียวัตถุในดินดินเขตร้อนแตงเทศแตงเทศ พันธุ์ วัสดุปลูกธาตุอาหารเสริมไนโตรเจนไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์บ่อสังเกตการณโบรอนประสิทธิภาพในดินปลูกอ้อยผักบุ้งจีน ปุ๋ยเคมี สารปรับปรุงดิน ชุดดินปากช่องผักบุ้งจีน สารปรับปรุงดิน ชุดดินตาคลีพื้นที่ปลูกผักพุน้ำร้อนโพแทสเซียมฟ้าทะลายโจร โลหะหนัก แลคโตน นครปฐมภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมหาสารคามมันสำปะหลังเมล่อนแมกนีเซียมแม่ฮ่องสอนยิปซัมร้อยเอ็ดโลหะหนักสมบัติฟิสิกส์ทางดินสังกะสีสารปรับปรุงดินอ้อยอ้อยตอ 1อินทรียวัตถุที่เปลี่ยนง่ายะคุณภาพน้ำใต้ดิน

  Interest

  การวิเคราะห์ดินและพืชทางเคมี ฟิสิกส์ โลหะหนักในดิน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ของดิน ชั้น 2-3 อาคารสำอาง ศรีนิลทา
    • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี ชั้น 2-3 อาคารสำอาง ศรีนิลทา
    • โรงเรือนภาควิชาปฐพีวิทยา

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 16 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)