Person Image

  Education

  • วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ, ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2559
  • วท.บ เกษตรศาสตร์, ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  BoronCalciumCassavachemical fertilizerschinese morning gloryGluconacetobacter sp. KS1Gypsumhot springincrease in the root yieldMae Hong SonMelonnanocelluloseplough pansand particlessoil amendmentsSoil conditionerwater-holding capacitywellness tourismการกระจายเชิงพื้นที่การกำหนดแนวทางการจัดการธาตุอาหารรองการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพการพ่นปุ๋ยทางใบการเพิ่มผลผลิตการวางเครือข่ายการวิเคราะห์ดินและพืชทางเคมี ฟิสิกส์ โลหะหนักในดินการสะสมธาตุอาหารกาฬสินธ์ุขอนแก่นข้าว ธาตุอาหารพืช ดินนาความสามารถในการอุ้มน้ำแคลเซียมแคลเซียม โบรอน แตงเทศชั้นดานไถพรวนชุดทดสอบอินทรียวัตถุในดินดินเขตร้อนดินเนื้อละเอียดแตงเทศแตงเทศ พันธุ์ วัสดุปลูกธาตุอาหารเสริมนาโนเซลลูโลสไนโตรเจนไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์บ่อสังเกตการณโบรอนประสิทธิภาพในดินปลูกอ้อยปุ๋ยทางใบเปียกสลับแห้งผักบุ้งจีน ปุ๋ยเคมี สารปรับปรุงดิน ชุดดินปากช่องผักบุ้งจีน สารปรับปรุงดิน ชุดดินตาคลีพื้นที่ปลูกผักพุน้ำร้อนโพแทสเซียมฟ้าทะลายโจร โลหะหนัก แลคโตน นครปฐมภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมหาสารคามมันสำปะหลังเมล่อนแมกนีเซียมแม่ฮ่องสอนยากำจัดศัตรูพืชยิปซัมร้อยเอ็ดโลหะหนักสภาวะการเกิดเม็ดดินสมบัติฟิสิกส์ทางดินสังกะสีสารปรับปรุงดินสารลดแรงตึงอ้อยอ้อยตอ 1อินทรียวัตถุที่เปลี่ยนง่ายะคุณภาพน้ำใต้ดิน

  Interest

  การวิเคราะห์ดินและพืชทางเคมี ฟิสิกส์ โลหะหนักในดิน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ของดิน ชั้น 2-3 อาคารสำอาง ศรีนิลทา
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี ชั้น 2-3 อาคารสำอาง ศรีนิลทา
   • แปลงทดลอง คณะเกษตรกำแพงแสน
   • แปลงทดลองสถานีวิจัยกาญจนบุรี
   • โรงเรือนภาควิชาปฐพีวิทยา
   • โรงเรือนอัจฉริยะ คณะเกษตรกำแพงแสน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)