Person Image

Administration

Education

 • วท.ด.(พันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
 • วท.ม.(ปรับปรุงพันธุ์พืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

avirulence geneblast diseaseBreedingCassavacombining abilitycommercial hybrid rice productioncorrelationfunctional markergrain qualityheterosishybrid ricehybrid seed productionjuteMale sterilemarker assisted selectionMASmolecular markermorphological improvementparental lineR lineraising the level of heterosisRicerice blast diseaserice qualitySeed primingsustainable rice productionSynchronizationTGMS lineThai A LineThai TGMS lineการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลืการต้านทานโรคไหม้การผลิตข้าวลูกผสมเชิงการค้าการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมการผสมกลับการพัฒนาลักษณะทางสัณฐานวิทยาการเพิ่มระดับของความดีเด่นเหนือพ่อแม่การเพิ่มระดับความดีเด่นเหนือพ่อแม่การออกดอกพร้อมกันขับเคลื่อนข้าวข้าวลูกผสมความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลูกผสมความต้านทานความต้านทานต่อแมลงหวี่ขาวความต้านทานโรคความเป็นไปได้ความยั่งยืนความหนืดความหลากหลายความหลากหลายทางพันธุกรรมคาโรทีนอยด์คุณภาพการหุงต้มคุณภาพข้าวคุณภาพข้าว (rice quality)คุณภาพเมล็ดคุณภาพเมล็ดพันธุ์คุณภาพเส้นใยเครื่องมือจัดหาและจัดการความรู้เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเครื่องหมายจำเพาะกับหน้าที่เครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลเครื่องหมายโมเลกุลที่นิวคลีโอไทด์เบสเดียเคลียร์ฟิลด์ไคโตซาน การเจริญเติบโต การฟื้นตัวจากการขงา (sesame)จังหวัดศรีสะเกษ เชิงพาณิชย์เชื้อพันธุกรรมเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเชื้อราก่อโรคไหม้เซนเซอร์เชิงแสงไซยาไนด์ฐานพันธุกรรมดับเบิ้ลแฮพลอยด์ดินกรดดินฝั่งแดงตัวอย่างปริมาณน้อยแตงไทยถั่วเหลืองเทคโนโลยีเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับธนาคารข้อมูลธนาคารความรู้ข้าวอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยีน Pi9ยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันตัวเองของพืชระบบรากรูปแบบการก่อโรคสมรรถนะการผสมสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันของเพศผู้สายพันธุ์ข้าวไทยที่มีเพศผู้เป็นหมันเนื่อสายพันธุ์ที่มีเพศผู้เป็นหมันเนื่องจากการอมิโลส

Interest

ปรับปรุงพันธุ์พืช, เทคโนโลยีชีวภาพ, ข้าวลูกผสม

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 71 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 54 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 17 เรื่อง (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation