Person Image

  Education

  • วท.บ.(ปฐพีศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2518
  • วท.ม.(พันธุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2521
  • D.Agr. (Plant Breeding and Biotechnology), Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2530

  Expertise Cloud

  A linebioenergyBiomass yieldblast diseasechemical compositioncombining abilitycommercial hybrid rice productiondrought resistanceEleusine coracanaembryo cultureEthiopiafield weatheringfield weathering resistancefinger milletGeneration mean analysisGenesGenetic Diversitiongenetic diversitygenetic gaingenetic variabilitGenome recoverygermplasmGlycine max (L.) Merr.Grain qualitygrain yieldgrassGreenhouse conditionshaploid inducerharicot beanheating valueheterosisheterotic grouphetrozygosityHigh temperatureHigh yield riceHSGCA effectsHSGCA effects waxy corn germplasmhybrid developmentHybrid rice้้hybrid ricehybrid seed productionidentifi cationinbred line developmentincubation under submerged conditionincubator weatheringindicalandracemale sterilityMarker assisted backcrossingmarker assisted selectionmarker assisted selection MASMASMAS)Molecular markermorphological improvementnapiergrassNERICANon-pollen typeR lineraising the level of heterosisresistancericerice qualitysoybeansynchronizationTGMS lineThai A lineThai TGMS linewild riceกระถินการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลืการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก (marker assisted selectionการปรับปรุงพันธุ์ (breeding)การแปรรูปเชิงอุตสาหกรรมการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม (industrial processing)การผลิตข้าวลูกผสมเชิงการค้าการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมการพัฒนาลักษณะทางสัณฐานวิทยาการออกดอกพร้อมกันข้าวลูกผสมข้าวลูกผสม (hybrid rice)ความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลูกผสมคุณภาพข้าวคุณภาพข้าว (rice quality)ผลผลิตต่อพื้นที่ (yield per area)พืชพลังงานลักษณะดีเด่นเหนือพ่อแม่ (heterosis)สมรรถนะการผสมสมรรถนะการผสม (combining ability)สมรรถนะการผสมเฉพาะสมรรถนะการผสมทั่วไปสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันสายพันธุ์แก้ความเป็นหมัน (R line)สายพันธุ์แก้ความเป็นหมันของเพศผู้สายพันธุ์ข้าวไทยที่มีเพศผู้เป็นหมันเนื่อสายพันธุ์ที่มีเพศผู้เป็นหมันเนื่องจากการสายพันธุ์ที่มีเพศผู้เป็นหมันเนื่องจากพันสายพันธุ์รักษาความเป็นหมัน (B line)อะมิโลส (amylose)อาหารสัตว์

  Interest

  เทคโนโลยีชีวภาพและการปรับปรุงพันธุ์พืช (ข้าว,ข้าวโพด), การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 52 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 42 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of inter-cutting interval on biomass yield, growth components and chemical composition of napiergrass (Pennisetum purpureum Schumach) cultivars as bioenergy crops in ThailandRengsirikul K., Ishii Y., Kangvansaichol K., Pripanapong P., Sripichitt P., Punsuvon V., Vaithanomsat P., Nakamanee G., Tudsri S.2011Grassland Science
  57(3),pp. 135-141
  40
  2A salinity-tolerant japonica cultivar has Na+ exclusion mechanism at leaf sheaths through the function of a Na+ transporter OsHKT1;4 under salinity stressWangsawang T., Chuamnakthong S., Kohnishi E., Sripichitt P., Sreewongchai T., Ueda A.2018Journal of Agronomy and Crop Science
  204(3),pp. 274-284
  33
  3Effects of sulfur and phosphorus application on the growth, biomass yield and fuel properties of leucaena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) as bioenergy crop on sandy infertile soilChotchutima S., Tudsri S., Kangvansaichol K., Sripichitt P.2016Agriculture and Natural Resources
  50(1),pp. 54-59
  20
  4Potential forage and biomass production of newly introduced varieties of leucaena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) in ThailandRengsirikul K., Kanjanakuha A., Ishii Y., Kangvansaichol K., Sripichitt P., Punsuvon V., Vaithanomsat P., Nakamanee G., Tudsri S.2011Grassland Science
  57(2),pp. 94-100
  19
  5Rice breeding for high yield by advanced single seed descent method of selectionJanwan M., Sreewongchai T., Sripichitt P.2013Journal of Plant Sciences
  8(1),pp. 24-30
  17
  6Genetic variation, heritability and path-analysis in Ethiopian finger millet [Eleusine coracana (L.) Gaertn] landracesBezaweletaw K., Sripichitt P., Wongyai W., Hongtrakul V.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(2),pp. 322-334
  17
  7Multivariate analysis of genetic diversity among some rice genotypes using morpho-agronomic traitsWorede F., Worede F., Sreewongchai T., Phumichai C., Sripichitt P.2014Journal of Plant Sciences
  9(1),pp. 14-24
  15
  8Transfer of drought resistant character from wild rice (Oryza meridionalis and Oryza nivara) to cultivated rice (Oryza sativa L.) by backcrossing and immature embryo culturePham T., Sripichitt P., Chanprame S., Peyachoknagul S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(3),pp. 582-594
  13
  9Genetic gain in grain yield potential and associated agronomic traits in haricot bean (Phaseolus vulgaris L.)Bezaweletaw K., Belete K., Sripichitt P.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(4),pp. 835-847
  10
  10Assessment of genetic diversity of Jatropha curcas L. using AFLP and ISSR markersSoonthornyatara S., Soonthornyatara S., Sripichitt P., Kaveeta R., Hongtrakul V.2015Chiang Mai Journal of Science
  42(3),pp. 614-625
  9
  11Development of specific simple sequence repeat (SSR) markers for non-pollen type thermo-sensitive genic male sterile gene in rice (Oryza sativa L.)Matthayatthaworn W., Sripichitt P., Phumichai C., Rungmekarat S., Uckarach S., Sreewongchai T.2011African Journal of Biotechnology
  10(73),pp. 16437-16442
  9
  12Parental genetic distance and combining ability analyses in relation to heterosis in various rice originsSreewongchai T., Sripichitt P., Matthayatthaworn W.2021Journal of Crop Science and Biotechnology
  24(3),pp. 327-336
  9
  13Identification of blast-resistant varieties from Landrace, improved and wild species of riceSalih A., Sreewongchai T., Sripichitt P., Parinthawong N.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(1),pp. 1-7
  5
  14Heterosis and inheritance of fertility-restorer genes in riceSeesang J., Sripichitt P., Sreewongchai T.2014ScienceAsia
  40(1),pp. 48-52
  5
  15Breeding of soybean (Glycine max (L.) Merrill) for field weathering resistance by pedigree methodThanh P., Sripichitt P., Wongyai W., Juntakool S., Sripichitt A.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(2),pp. 280-288
  4
  16Phenotypic diversity of Ethiopian finger millet [Eleusine coracana (L.) Gaertn] in relation to geographical regions as an aid to germplasm collection and conservation strategyBezaweletaw K., Sripichitt P., Wongyai W., Hongtrakul V.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(1),pp. 7-16
  4
  17Evaluation of soybean [glycine max (L.) merrill] germplasm for field weathering resistance using seed quality and SCAR markersPa Win N., Sripichitt P., Chanprasert W., Hongtrakul V., Phumichai C.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(4),pp. 629-641
  3
  18Anther culture of BC1F1 (KDML105//IRBB5/KDML105) hybrid to produce bacterial blight resistance doubled haploid riceSengsai S., Peyachoknagul S., Sripichitt P., Thongpan A., Pongtongkam P.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(2),pp. 251-261
  3
  19A rhizomatous individual obtained from interspecific BC1F1 progenies between Oryza sativa and O. longistaminataTao D., Hu F., Yang Y., Xu P., Li J., Sacks E., McNally K.L., Sripichitt P.2008Advances In Rice Genetics (In 2 Parts)
  ,pp. 151-152
  3
  20Development of rice introgression lines with brown planthopper resistance and low amylose content for germplasm sources through marker-assisted selectionSansanoh R., Sreewongchai T., Changsri R., Kongsil P., Wangsawang T., Sripichitt P.2019Agriculture and Natural Resources
  53(1),pp. 38-43
  3
  21Obtaining a black pericarp and improved aroma using genetic resources from Leum Pua riceKerdphol R., Sreewongchai T., Sripichitt P., Uckarach S., Worede F.2015ScienceAsia
  41(2),pp. 93-96
  2
  22Genetic background screening to accelerate backcross breeding program for TGMS lines developmentPongsri C., Sripichitt P., Worede F., Sreewongchai T.2016Journal of Plant Sciences
  11(4-5),pp. 86-90
  2
  23Mapping of blast disease resistance genes in BC2F6 population of the cross KDMl105 × IR64Waiyalert A., Sreewongchai T., Chaisan T., Sripichitt P.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(3),pp. 327-334
  2
  24Cytological observation of anther development of cytoplasmic male sterility and thermosensitive genic male sterility systems in riceDechkrong P., Sreewongchai T., Paopun Y., Sripichitt P., Woreded F.2019Agriculture and Natural Resources
  53(2),pp. 114-119
  1
  25Genetic relationships of rice yield and yield components in RILs population derived from a cross between KDML105 and CH1 rice varietiesSomchit P., Sreewongchai T., Sripichitt P., Matthayatthaworn W., Uckarach S., Keawsaard Y., Worede F.2017Walailak Journal of Science and Technology
  14(12 Special Issue),pp. 997-1004
  1
  26Combining ability test of parental lines for three-line hybrid rice breedingRattanarat A., Wangsawang T., Wangsawang T., Matthayathaworn W., Changsri R., Worede F., Cho K.S., Sreewongchai T., Sripichitt P.2020Agriculture and Natural Resources
  54(4),pp. 431-438
  1
  27Evaluation of rice genotypes for resistance to brown planthopper (Nilaparvata lugens stål) populations from the central region of ThailandSreewongchai T., Worede F., Worede F., Phumichai C., Sripichitt P.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(4),pp. 506-515
  1
  28Assistance of phenotype-genotype selections for developing blast disease resistance of Thai jasmine rice, RD15Wangsawang T., Waiyalert A., Nonsiri C., Sripichitt P., Songkumarn P., Changsri R., Cho K.S., Sreewongchai T.2019IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  230(1)
  1
  29Modifying controlled deterioration for evaluating field weathering resistance of soybeanChangrong Y., Changrong Y., Sripichitt P., Juntakool S., Hongtrakul V., Sripichitt A.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(2),pp. 232-241
  1
  30Nitrogen mineralization and different methods of ammonium determination of some paddy soils in the North, Central, and Northeast regions of ThailandKhaokaew W., Attanandana T., Chanchareonsook J., Sripichitt P., Yost R.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(1),pp. 96-108
  1
  31Genetic effects on the number of spikelets per panicle and fertility restoration in three-line hybrid rice breeding systemMatthayatthaworn W., Sripichitt P., Sreewongchai T.2021ScienceAsia
  47(4),pp. 418-424
  1
  32Inheritance of field weathering resistance in soybean [Glycine max (L.) Merrill]Soe M., Sripichitt P., Chanprasert W., Hongtrakul V., Sripichitt A.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(3),pp. 325-334
  0
  33Developing blast disease resistance of jasmine rice by phenotypic-genotypic simultaneous selectionWangsawang T., Sreewongchai T., Sripichitt P., Worede F.2018Agrivita
  40(2),pp. 320-327
  0