Person Image

Administration

Education

  • วท.ด.(พันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(ปรับปรุงพันธุ์พืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 22 Project 11 2 0 0
2020 การพัฒนามาตรฐานการผลิตแมคคาเดเมียอบแห้งสำหรับชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2019 เซ็นเซอร์เชิงแสงสำหรับวิเคราะห์โลหะหนักในผลผลิตทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การประเมินพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะรากข้าวที่ดีเพื่อการเลี่ยงสภาวะแล้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การปรับปรุงข้าวพันธุ์ กข15 ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีนต้านทานจากข้าวพันธุ์เจ้าหอมนิลและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานโรคไหม้จากประชากรผสมกลับ BC2F5 ข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับพันธุ์ IR64 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรคใบด่าง พันธุ์ที่มีปริมาณและคุณภาพแป้งสูง และพันธุ์ที่มีปริมาณคาโรทีนอยสูง โดยใช้เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังร่วมกับเครื่องหมายดีเอ็นเอสนิป ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยให้ต้านทานต่อโรคไหม้ และการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อราโรคไหม้ทางด้านเอนไซม์และการก่อโรค เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์และการป้องกันโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2015 การประเมินพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะรากข้าวที่ดีเพื่อการเลี่ยงสภาวะแล้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การปรับปรุงข้าวไทยให้มีคุณภาพการหุงต้มแบบใหม่ : ปริมาณอมิโลสต่ำ และอัตราการยืดตัวของข้าวสุก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลืมผัวและข้าวสังข์หยดไม่ไวต่อช่วงแสงและต้นเตี้ย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การประเมินพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะรากข้าวที่ดีเพื่อการเลี่ยงสภาวะแล้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การค้นหาและการวิเคราะห์ยีนต้านทานโรคขอบใบแห้งจากแหล่งพันธุกรรมข้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การหาตำแหน่งยีนต้านทานโรคใหม้แบบกว้างในข้าวพันธุ์ IR64 ด้วยประชากรผสมกลับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การปรับปรุงฐานพันธุกรรมมันสำปะหลัง เพื่อต้านทานเพลี้ยแป้งและผลผลิตสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การค้นหาและการวิเคราะห์ยีนต้านทานโรคขอบใบแห้งจากแหล่งพันธุกรรมข้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 พัฒนาการและการออกดอกของข้าวสายพันธุ์แท้เพื่อการผลิตข้าวลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงฐานพันธุกรรมมันสำปะหลัง เพื่อต้านทานเพลี้ยแป้งและผลผลิตสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การถ่ายทอดลักษณะละอองเกสรตัวผู้เป็นหมันเนื่องจากอุณหภูมิสูงสู่ข้าวพันธุ์ปรับปรุงของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีน Pi-1 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2010 การถ่ายทอดลักษณะละอองเกสรตัวผู้เป็นหมันเนื่องจากอุณหภูมิสูงสู่ข้าวพันธุ์ปรับปรุงของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างทางพันธุกรรมของพ่อแม่กับการแสดงออกของลักษณะดีเด่นด้านผลผลิตข้าวลูกผสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การประเมินศักยภาพสายพันธุ์ถั่วเหลืองดีเด่นของโครงการปรับปรุงพันธุ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในไร่นาเกษตรกรพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การประเมินศักยภาพสายพันธุ์ถั่วเหลืองดีเด่นของโครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองดีเด่นของโครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในไร่นาเกษตรกรพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 โครงการหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไร้สาย และแพลตฟอร์ม Big data analytic สำหรับสนับสนุนการทำงานของเกษตรกรแปลงใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 21 Project 14 6 1 0
2019 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 (ปีที่ 3) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ปริมาณอมิโลสแบบง่ายเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
2017 การปรับปรุงข้าวพันธุ์ กข15 ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีนต้านทานจากข้าวพันธุ์เจ้าหอมนิลและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานโรคไหม้จากประชากรผสมกลับ BC2F5 ข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับพันธุ์ IR64 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยให้ต้านทานต่อโรคไหม้ และการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อราโรคไหม้ทางด้านเอนไซม์และการก่อโรค เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์และการป้องกันโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2016 การปรับปรุงข้าวไทยให้มีคุณภาพการหุงต้มแบบใหม่ : ปริมาณอมิโลสต่ำ และอัตราการยืดตัวของข้าวสุก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
2015 การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกข้าวข้าวดอกมะลิ 105 และการคัดเลือกพันธุ์ข้าวคุณลักษณะเฉพาะสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพเพนียด หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
2015 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลืมผัวและข้าวสังข์หยดไม่ไวต่อช่วงแสงและต้นเตี้ย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การขยายพันธุ์หญ้าแฝกพันธุ์ดีเด่นของ มก. และการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมแฝกสำหรับงานปรับปรุงพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การค้นหาและการวิเคราะห์ยีนต้านทานโรคขอบใบแห้งจากแหล่งพันธุกรรมข้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การหาตำแหน่งยีนต้านทานโรคใหม้แบบกว้างในข้าวพันธุ์ IR64 ด้วยประชากรผสมกลับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2014 โครงการคุณูปการงานวิจัยด้านสินค้าเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีสินค้าคือข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ไก่ โค ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงฐานพันธุกรรมมันสำปะหลัง เพื่อต้านทานเพลี้ยแป้งและผลผลิตสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 พัฒนาการและการออกดอกของข้าวสายพันธุ์แท้เพื่อการผลิตข้าวลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การถ่ายทอดลักษณะละอองเกสรตัวผู้เป็นหมันเนื่องจากอุณหภูมิสูงสู่ข้าวพันธุ์ปรับปรุงของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 พัฒนาการของละอองเกสรข้าวสายพันธุ์ที่มีละอองเกสรเป็นหมันที่ควบคุมด้วยยีนในไซโตพลาสซึมและยีนที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2011 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีน Pi-1 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2011 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างทางพันธุกรรมของพ่อแม่กับการแสดงออกของลักษณะดีเด่นด้านผลผลิตข้าวลูกผสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การประเมินศักยภาพสายพันธุ์ถั่วเหลืองดีเด่นของโครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในไร่นาเกษตรกรพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การพัฒนาโปรแกรมการประเมินการระบาดของโรคพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การประเมินศักยภาพสายพันธุ์ถั่วเหลืองดีเด่นของโครงการปรับปรุงพันธุ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในไร่นาเกษตรกรพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโต การฟื้นตัวจากการขาดน้ำและการเพิ่มผลผลิตของข้าวนาน้ำฝน 5 พันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 34 Project 12 9 0 0
2018 การพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของไทยและมาตรฐานสากล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2018 โครงการพัฒนาธนาคารข้อมูลการผลิตข้าวในเขตทุ่งรังสิตโดยใช้แอปพลิเคชั่น Rice เวลา หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
2018 การพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีนต้านทานจาก Pi9 ทั้ง 4 รูปแบบ คือ Pi2, Pi9, Piz และ Piz-t และศึกษากลไกการสร้างความต้านทานที่มียีนต้านทาน Pik หรือ Pi9 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 0 0 0
2017 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมจากสายพันธุ์พ่อแม่ที่เป็นข้าวไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 การขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างสมดุลในโซ่อุปทาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 0 0 0
2017 การพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีนต้านทานจาก Pi9 ทั้ง 4 รูปแบบ คือ Pi2, Pi9, Piz และ Piz-t และศึกษากลไกการสร้างความต้านทานที่มียีนต้านทาน Pik หรือ Pi9 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2016 ความเป็นไปได้ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นและผลต่อสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีเคลียร์ฟิลด์ ในระบบการปลูกข้าวของไทย หัวหน้าโครงการ บริษัท บีเอเอสเอฟ(ไทย) จำกัด 0 0 0 0
2016 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2016 การพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมจากสายพันธุ์พ่อแม่ที่เป็นข้าวไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2016 การศึกษาผลกระทบจากการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าวังน้อยต่อผลผลิตข้าวในเขตพื้นที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2015 การประเมินผลการวิจัยด้านข้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
2015 การพัฒนาระบบ Rice Watch เพื่อติดตามข้อมูลการตลาดและข้อมูลสนับสนุนการผลิตสำหรับวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว ปีที่ 2 ต่อเนื่องปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
2015 การประเมินผลการวิจัยด้านข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2014 การพัฒนาสายพันธุ์ TGMS เพื่อการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงในข้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2014 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมเชิงการค้าในระบบ 3 สายพันธุ์ และการประเมินศักยภาพในการให้ผลผลิตของข้าวลูกผสม KUH1 และ KUH2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาสายพันธุ์ TGMS เพื่อการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2013 การพัฒนาสายพันธุ์ TGMS เพื่อการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2013 การเปรียบเทียบวิธีการปลูกข้าวแบบต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและค่าใช้จ่ายในการทำนา หัวหน้าโครงการ บริษัท จอห์นเดียร์ (ประเทศไทย) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาธนาคารความรู้ข้าวอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการผลิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 2 0 0
2013 การพัฒนาสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงในข้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2013 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมเชิงการค้าในระบบ 3 สายพันธุ์และการประเมินศักยภาพในการให้ผลผลิตของข้าวลูกผสม KUH1 และ KUH2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงในข้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2013 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมเชิงการค้าในระบบ 3 สายพันธุ์และการประเมินศักยภาพในการให้ผลผลิตของข้าวลูกผสม KUH1 และ KUH2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาข้าวสายพันธุ์ TGMS เพื่อการผลิตข้าวลูกผสมแบบ 2 สายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์งาผลผลิตสูงให้ฝักต้านทานการแตกและมีสารลิกแนนสูง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 0 0 0 0
2012 โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการผลิตมันสำปะหลังของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยออยล์เอทานอลจำกัด 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2010 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างทางพันธุกรรมของพ่อแม่กับการแสดงออกของลักษณะดีเด่นด้านผลผลิตข้าวลูกผสม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2009 การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1 3 0 0
2009 โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)