Person Image

  Education

  • วศ.ด., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557
  • M.Eng., INSA-LYON, France, ฝรั่งเศส, 2550
  • M.Sc., Trinity College, Ireland, อังกฤษ, 2549
  • วศ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  Boundary Layer TransitionCFDCoil and shell heat exchangerDropsFlat plateflowFlow of waterFlow resistanceFriction lossHeat exchangerHeat fluxHeat transferheat transfer enhancementLaminar flowliquid crystalsLow-frequency ultrasoundMagnetic fieldMagnetic fluidNumerical simulationNusselt numberPerformancePIVPorous mediaPressure dropPressure lossturbulent flowTurbulent spotUltrasonic applicationsUltrasonic transducersultrasonic wavesUltrasonicsUltrasonics irradiationsultrasoundUltrasound Usageultrasound-assisted extractionVariancesVelocityVelocity measurementvelocity uniformityVisualizationwaterWater chillerWater flowWater flowsWater jetWater jetsWave energy conversionWettabilitywind turbineWolffia globosaกังหันลมแบบซาโวเนียสการจำลองเชิงตัวเลขการถ่ายเทความร้อนการถ่ายเทความร้อนแบบธรรมชาติการผลิตท่อเหล็กกลมการพาความร้อนแบบธรรมชาติการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนการเพิ่มการแลกเปลี่ยนความร้อนการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนการรบกวนการลดความชื้นการแลกเปลี่ยนความร้อนการวิเคราะห์ภาพถ่ายการเสียรูปการไหลของน้ำการไหลของอากาศการไหลแบบฉีดการไหลแบบปั่นป่วนการไหลแบบราบเรียบเกษตรกร 4.0เกษตรกรยุคใหม่ข้าวข้าวเปลือกคลื่นเหนือเสียงคลื่นเหนือเสียงความถี่ต่ำความขรุขระของพื้นผิวความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ความดันสูญเสียความดันสูญเสีย ความเร็วตัดความเร็วลมความสบายคุณภาพเมล็ดพันธุ์เครื่องควบแน่นแคปซูลสำรวจจุดปั่นป่วนช่องทางไหลนำร่องชั้นชิดผิวแบบเปลี่ยนแปลงตัวประกอบความเสียดทานท่อลมท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณสมรรถนะหมู่ท่อติดครีบอะฟลาทอกซินอากาศพลศาสตร์อากาศแวดล้อมอิเล็กโตรไฮโดรไดนามิกส์อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบขดท่อแนวตั้ง

  Interest

  Flow Visualization Techniques, Boundary Layer Transition, Application of Liquid Crystals in Fluid and Thermal Engineering, Heat Transfer on the heated Surface

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง LoFT ชั้น 17 อาคาร6
   • ห้อง LoFT ชั้น 17 อาคารตึก 5 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 61 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 32 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 29 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 8 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 7 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Characterization of heat transfer and friction loss of water turbulent flow in a narrow rectangular duct under 25–40 kHz ultrasonic wavesViriyananon K., Mingbunjerdsuk J., Thungthong T., Chaiworapuek W.2021Ultrasonics
  114
  23
  2Antimicrobial and Functional Properties of Duckweed (Wolffia globosa) Protein and Peptide Extracts Prepared by Ultrasound-Assisted ExtractionDuangjarus N., Chaiworapuek W., Rachtanapun C., Ritthiruangdej P., Charoensiddhi S.2022Foods
  11(15)
  15
  3An alternative approach using numerical modelling for equivalent ultrasound propagation and its application: Prediction of heat transfer performance of a vertically helical-coiled tube heat exchanger induced by ultrasoundThungthong T., Chalearmwattananon N., Mongkolkitngam T., Chaiworapuek W.2020International Journal of Heat and Mass Transfer
  163
  13
  4On the thermal characteristic of a heating flat surface under low frequency ultrasonic wavesInworn N., Chaiworapuek W.2018International Journal of Heat and Mass Transfer
  122,pp. 1153-1161
  11
  5Thermal characterization of a heating cylinder under ultrasonic effectsMongkolkitngam T., Fukuta M., Motozawa M., Chaiworapuek W.2021International Journal of Heat and Mass Transfer
  175
  10
  6Effects of 25 kHz ultrasound from single and double transducers on thermal and friction characteristics of laminar flows in water or water-based Al2O3 nanofluidsRakpakdee W., Rakpakdee W., Motozawa M., Fukuta M., Pornnattawut M., Chaiworapuek W.2022International Journal of Thermal Sciences
  178
  9
  7Wettability of metal surface with oil/refrigerant mixtureFUKUTA M., SUMIYAMA J., MOTOZAWA M., CHAIWORAPUEK W.2020International Journal of Refrigeration
  119,pp. 131-138
  6
  8Experimental investigation of the heat transfer and friction loss of turbulent flow in circular pipe under low-frequency ultrasound propagation along the mainstream flowTreegosol P., Priyadumkol J., Kamutavanich W., Katchasuwanmanee K., Chaiworapuek W.2023Ultrasonics
  128
  6
  9An investigation of the water flow past the butterfly valveChaiworapuek W., Champagne J., El Haj Em M., Kittichaikan C.2010AIP Conference Proceedings
  1225,pp. 249-262
  5
  10Heat transfer measurement on a turbulent spot using the energy balance methodChaiworapuek W., Nongnoi S., Kittichaikarn C.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(4),pp. 637-650
  4
  11On the thermal and structural characteristics of an artificially generated young turbulent spotChaiworapuek W., Kittichaikarn C.2016International Journal of Heat and Mass Transfer
  92,pp. 850-858
  4
  12An investigation of the water flow past the butterfly valveChaiworapuek W., Champagne J., El Hajem M., Kittichaikan C.2010AIP Conference Proceedings
  1225,pp. 562-575
  3
  13Effect of boundary layer destabilization by a water jet on thermal and structural behavior of turbulent spot footprintsRakpakdee W., Kittichaikarn C., Chaiworapuek W.2019International Journal of Heat and Mass Transfer
  135,pp. 491-510
  3
  14Experimental evaluation of heat transfer performance of double vertical coils and shell heat exchanger with altered inlet configuration under low-frequency ultrasoundRakpakdee W., Tuntarungsri S., Pornnattawut M., Motozawa M., Fukuta M., Chaiworapuek W.2023Applied Thermal Engineering
  223
  3
  15Characteristics of heat transfer and flow resistance of magnetic fluid flow through porous media combined with magnetic field effectRakpakdee W., Rakpakdee W., Motozawa M., Fukuta M., Chaiworapuek W.2023Experimental Thermal and Fluid Science
  144
  3
  16Experimental study on thermal and friction characteristics of liquid flow across a heating cylinders under low-frequency ultrasoundRakpakdee W., Rakpakdee W., Pornnattawut M., Motozawa M., Fukuta M., Chaiworapuek W.2022International Journal of Heat and Mass Transfer
  196
  3
  17Experimental investigation of modified Savonius wind turbinesPriyadumkol J., Khaothong K., Chaiworapuek W.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  501(1)
  2
  18Numerical investigation of effect of central gap's width and length of magnetic material on heat transfer and pressure loss of water flow using computational fluid dynamicsThongjamroon J., Thongjamroon J., Techapiesancharoenkij R., Techapiesancharoenkij R., Chaiworapuek W., Chaiworapuek W.2019Journal of Physics: Conference Series
  1380(1)
  2
  19Optimization of High Frequency Welding Parameters of PVC Coating on Polyester FabricKhaothong K., Priyadumkol J., Chaiworapuek W., Kaisinburasak T.2022Trends in Sciences
  19(8)
  2
  20Thermal characterization of longitudinal merging of turbulent spotsSrichan S., Rakpakdee W., Kiatsiriroat T., Chaiworapuek W.2019Experimental Heat Transfer
  32(5),pp. 488-508
  1
  21Multi-plane visualization of an artificially initiated young turbulent spot using liquid crystalsChaiworapuek W., Kittichaikarn C.2016Experimental Thermal and Fluid Science
  77,pp. 179-187
  1
  22Heat transfer enhancement in laminar water flow through a square channel by streamwise ultrasound irradiationThungthong T., Funatani S., Ando K., Chaiworapuek W.2023International Journal of Thermal Sciences
  194
  1
  23DEVELOPMENT OF CONTACT AREA MODEL FOR MOTORCYCLE TIRE HYDROPLANING THROUGH EXPERIMENTAL INVESTIGATIONChaiworapuek W., Suvanjumrat C., Worajinda N., Rugsaj R.2024International Journal of GEOMATE
  26(113),pp. 66-73
  0
  24Heat transfer enhancement of water flow over a heating flat plate using 20 kHz ultrasonic waves irradiated from submerged horn-type transducerPromda N., Ayuwat K., Sawada T., Rakpakdee W., Khaothong K., Chaiworapuek W.2024International Journal of Heat and Mass Transfer
  224
  0
  25Numerical modelling of water flow in a sucker-rod pumpAnun A., Chaiworapuek W., Suvanjumrat C., Vejwittayaklung K.2024AIP Conference Proceedings
  3086(1)
  0
  26Comparison of Air-Cooling on Metal Heat Sinks Using Numerical ModellingRakpakdee W., Thungthong T., Chaiworapuek W., Katchasuwanmanee K., Kreuawan S., Tuan V.T.2022Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
  0
  27Heat Transfer and Velocity Measurement of Laminar Pipe Flow Induced by Ultrasound Released along Mainstream DirectionThungthong T., Katchasuwanmanee K., Mingbunjerdsuk J., Chaiworapuek W., Khaothong K.2022Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
  0
  28Visualization of thermal structure of turbulent spot under adverse pressure gradients using liquid crystalsChaiworapuek W., Nongnoi S., Kittichaikarn C.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(5),pp. 823-835
  0
  29Prediction of thermal characteristics of turbulent spot using Large Eddy SimulationPichitpreecha W., Mingbunjerdsuk J., Chaiworapuek W.2018IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  297(1)
  0
  30Pain management and strength gains compared between pneumatic partial weight support treadmill and underwater treadmill in overweight patients with knee osteoarthritis: A randomized controlled trialKuptniratsaikul V., Chaiworapuek W., Kovintaset K., Meesawang M., Chinsawangwatanakul P., Danoi A.2022Clinical Rehabilitation
  0
  31Magnetic and mechanical analysis of IPM synchronous motor: Design and constructionChaithongsuk S., Chaiworapuek W., Takorabet N., Rahouadj R.2020International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics
  64(S1),pp. S29-S39
  0