ผลงานภาควิชาพืชไร่นา ปี 2021

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชไร่นา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชไร่นาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2021 exรัตน์ดา พัฒนสิงหเสนีย์, inนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Meat Product Wastewater on Seed Germination of RD 41 Rice (Oryza sativa L.) for Reclamation Purpose", POLLUTION RESEARCH, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021
Publish Year National Journal 1
2021 inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exประภาพรรณ ธวัชชัย, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการแช่น้ำร้อนต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์และการควบคุมโรคถอดฝักดาบในข้าวบางพันธุ์", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2021, หน้า 357-367

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชไร่นาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182016 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=05]