Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกษตรกลวิธาน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  sugarcanewalking tractorweed eliminatorกล้าอ้อยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1: สังคมการควบคุมวัชพืชการปลูกอ้อยการอัดแน่นตัวของดินกำจัดวัชพืชขนส่งอ้อยขยายอ้อยความยาวท่อนอ้อยความสัมพันธ์ท้องถิ่นคัดเลือกพันธุ์คัดเลือกพันธุ์อ้อยคีบอ้อยเครือข่ายเครือข่ายการคัดเลือกพันธุ์เครือข่ายคัดเลือกพันธุ์เครือข่ายนักปรับปรุงพันธุ์เครื่องคัดแยกเครื่องจักรกลเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องปลูกอ้อยเครื่องพ่นสารเครื่องมือเครื่องมือกำจัดวัชพืชเครื่องมือเขตกรรมเครื่องใส่ปุ๋ยโครงการนิคมอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานเซ็นเซอร์ตรวจจับฐานข้อมูลดินดานดินร่วนปนทรายต้นกล้าอ้อยต้นแบบโรงเรือนเตรียมดินถั่วงอกไถระเบิดดินดานไถระเบิดดินดาน รถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ระเบิดดินดาน สั่นสะเทือน ดินดาน subsoilerทดแทนแรงงานทวายท้องถิ่นท่องเที่ยวท่อนพันธุ์อ้อยท่าเรือน้ำลึกท่าเรือน้ำลึกทวายนิคมอุตสาหกรรมบุคลากรปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยปลอดโรคแปลงทดสอบแปลงทดสอบพันธุ์แปลงทดสอบพันธุ์อ้อยผลกระทบผู้ประกอบการแผนการทดลองอ้อยแผนพัฒนาอ้อยแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1พันธุ์ดีพันธุ์อ้อยเพาะชำเมล็ดอ้อยเพาะชำอ้อยภาคตะวันตกมั่นคงเมล็ดพันธุ์อ้อย ปรับปรุงพันธุ์เมล็ดอ้อยไมโครคอนโทรลเลอร์ย้ายปลูกกล้าอ้อยย้ายปลูกต้นกล้าอ้อยยุทธศาสตร์รถคีบรถคีบอ้อยรถตัดอ้อยรถไถเดินตามระบบขนส่งระบบฐานข้อมูลระเบียงเศรษฐกิจเลเซอร์เซนเซอร์วัชพืชศูนย์กลางระเบียงศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกศูนย์ระเบียงเศรษฐกิจ้เศรษฐกิจภาคตะวันตกสั่นสะเทือนสัมพันธ์สิ่งเจือปนสิ่งแวดล้อมใส่ปุ๋ยหัวคีบอนุบาลกล้าอ้อยอนุบาลอ้อยอ้อยอ้อยพันธุ์ดีอัอยอินฟราเรดอุปสงค์

  Interest

  เครื่องจักรกลเกษตร

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 34 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 5 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก